Translations by Pavol Klačanský

Pavol Klačanský has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 115 results
1.
An error occurred: %(error)s For more information, please see the log file: %(log)s
2009-10-11
Vyskytla sa chyba: %(error)s Prosím, pre viac informácií si pozrite súbor so záznamom: %(log)s
2.
A previous installation was detected in %s. Please uninstall that before continuing.
2009-10-11
Bola zistená predchádzajúca inštalácia v %s. Odinštalujte ju, prosím, pred pokračovaním.
3.
No CD detected, cannot run CD menu
2009-10-11
Nebolo zistené CD, nemôžem spustiť ponuku CD
4.
Could not find any valid CD. CD boot helper can only be used with a Live CD.
2009-10-11
Nepodarilo sa nájsť platné CD. Pomocník zavádzača CD môže byť používaný len s Live CD.
5.
Selecting the target directory
2009-10-11
Vyberá sa cieľový adresár
6.
Creating the installation directories
2009-10-11
Vytvárajú sa inštalačné adresáre
7.
Uncompressing files
2009-10-11
Rozbaľujú sa súbory
8.
Creating the uninstaller
2009-10-11
Vytvára sa odinštalátor
9.
Copying installation files
2009-10-11
Kopírujú sa inštalačné súbory
10.
Retrieving installation files
2009-10-11
Získavajú sa inštalačné súbory
11.
Extracting the kernel
2009-10-11
Rozbaľuje sa jadro
12.
Choosing disk sizes
2009-10-11
Volia sa veľkosti disku
13.
Creating a preseed file
2009-10-11
Vytvára sa preseed súbpr
14.
Adding a new bootloader entry
2009-10-11
Pridáva sa nová položka do zavádzača
15.
Setting up installation boot menu
2009-10-11
Nastavuje sa inštalačná ponuka zavádzača
16.
Creating the virtual disks
2009-10-11
Vytvárajú sa virtuálne disky
17.
Ejecting the CD
2009-10-11
Vysúva sa CD
18.
Installing %(distro)s-%(version)s
2010-10-30
Inštaluje sa %(distro)s-%(version)s
2009-10-11
Inštaľuje sa %(distro)s-%(version)s
19.
Extracting CD content
2009-10-11
Rozbaľuje sa obsah CD
20.
Installing CD boot helper
2009-10-11
Inštaluje sa pomocník zavádzača CD
21.
Rebooting
2009-10-11
Prebieha reštart
22.
Backup ISO
2009-10-11
Zálohovať ISO
23.
Remove bootloader entry
2009-10-11
Odstrániť položku v zavádzači
2009-10-11
Zmazať položku v zavádzači
24.
Remove target dir
2009-10-11
Odstrániť cieľový adresár
2009-10-11
Zmazať cieľový adresár
25.
Remove registry key
2009-10-11
Odstrániť kľúč registrov
2009-10-11
Zmazať kľúč registrov
26.
Uninstalling %s
2009-10-11
Odinštaluváva sa %s
27.
Checking CD %s
2009-10-11
Kontroluje sa CD %s
28.
Downloading information on installation files
2009-10-11
Sťahujú sa informácie o inštalačných súboroch
2009-10-11
Sťahujú sa informácie inštalačných súborov
29.
Checking installation files
2009-10-11
Kontrolujú sa inštalačné súbory
30.
Validating %s
2009-10-11
Overuje sa %s
31.
Extracting files from %s
2009-10-11
Rozbaľujú sa súbory z %s
32.
Checking %s
2009-10-11
Kontroluje sa %s
33.
Downloading %s
2009-10-11
Sťahuje sa %s
34.
0s
2009-10-11
0 s
35.
%ih
2009-10-11
%i h
36.
%imin
2009-10-11
%i min
37.
%is
2009-10-11
%i s
38.
The installation failed. Logs have been saved in: %s. Note that in verbose mode, the logs may include the password. The system will now reboot.
2009-10-11
Inštalácia zlyhala. Záznam bol uložený do: %s. Poznámka pre podrobný režim, záznamy môžu obsahovať heslo. Systém bude teraz reštartovaný.
39.
Accessibility profile
2008-03-07
Profil prístupnosti
40.
Please select the appropriate accessibility profile
2008-03-07
Prosím, zvolte vhodný profil prístupnosti
41.
Next >>
2009-10-11
Ďalej >>
42.
Cancel
2009-10-11
Zrušiť
43.
Visibility Aids
2008-03-07
Pomôcky so zrakom
44.
Visibility1
2009-10-11
Viditeľnosť1
45.
Visibility2
2009-10-11
Viditeľnosť2