Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions.
110 of 7632 results
1.
Account Groups
Grupet e Llogarive
Translated and reviewed by Skender Mustafi on 2011-04-28
Located in AccountGroups.php:9 index.php:1273
2.
An error occurred in retrieving the account groups of the parent account group during the check for recursion
Është paraqitur një gabim gjatë rikthimit të grupit të llogarisë të grupit të llogarisë bazë gjatë kontrollimit për rikthim
Translated and reviewed by Skender Mustafi on 2011-04-28
Located in AccountGroups.php:19
3.
The SQL that was used to retrieve the account groups of the parent account group and that failed in the process was
SQL që përdorej për të rikthyer grupet e llogarisë së grupit bazë të llogarisë dhe fusha në proces ishte
Translated and reviewed by Skender Mustafi on 2011-04-28
Located in AccountGroups.php:20
4.
The SQL that was used to retrieve the information was
SQL që përdorej të rikthejë informatat ishte
Translated and reviewed by Skender Mustafi on 2011-04-28
Located in AccountGroups.php:57 AccountGroups.php:94 AccountGroups.php:177 AccountGroups.php:187
5.
Could not check whether the group exists because
Nuk mund të kontrollonte nëse grupi ekziston sepse
Translated and reviewed by Skender Mustafi on 2011-04-28
Located in AccountGroups.php:58
6.
The account group name already exists in the database
Emri i grupit të llogarisë tanimë ekziston në bazën e të dhënave
Translated and reviewed by Skender Mustafi on 2011-04-28
Located in AccountGroups.php:65
7.
The account group name cannot contain the character
Emri i grupit të llogarisë nuk mund të përmbajë karakterin
Translated and reviewed by Skender Mustafi on 2011-04-28
Located in AccountGroups.php:71
8.
or the character
ose karakterin
Translated and reviewed by Skender Mustafi on 2011-04-28
Located in AccountGroups.php:71 AccountSections.php:75 PaymentMethods.php:41 TaxCategories.php:33 TaxProvinces.php:32 UnitsOfMeasure.php:32
9.
The account group name must be at least one character long
Emri i grupit të llogarisë duhet të jetë së paku një karakter i gjatë
Translated and reviewed by Skender Mustafi on 2011-04-28
Located in AccountGroups.php:77
10.
The parent account group selected appears to result in a recursive account structure - select an alternative parent account group or make this group a top level account group
Grupi bazë i llogarisë i përzgjedhur paraqitet në në strukturë të rekursive të llogarisë - përzgjidh një grup bazë llogarie tjetër ose bëje këtë grup të nivelit më të lartë të grupeve të llogarive
Translated and reviewed by Skender Mustafi on 2011-04-28
Located in AccountGroups.php:84
110 of 7632 results

This translation is managed by translation group launchpad-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Skender Mustafi, Tim Schofield, pal.