Translations by Piotr Drąg

Piotr Drąg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 293 results
~
unable to open pty master: %s
2012-11-15
nie można otworzyć nadrzędnego PTY: %s
~
List all jobs and events which cannot be satisfied by currently available job configuration files
2011-07-26
Wyświetla listę wszystkich zadań i zdarzeń, które nie mogą być zaspokojone przez obecnie dostępne pliki konfiguracji zadań
~
use D-Bus session bus to connect to init daemon (for testing)
2011-07-26
użycie magistrali sesji D-Bus do łączenia się z usługą init (do celów testowych)
~
Disable user and chroot sessions
2011-07-26
Wyłącza sesje użytkownika i chroot
~
Unable to reload configuration after override deletion
2011-07-26
Nie można ponownie wczytać konfiguracji po nadpisaniu usunięcia
~
Error while reloading configuration file
2011-07-26
Błąd podczas ponownego wczytywania pliku konfiguracji
~
Change the minimum priority of log messages from the init daemon
2010-03-29
Zmienia minimalny priorytet komunikatów dziennika z usługi init
~
destination well-known name on system bus
2010-03-29
docelowo dobrze znana nazwa w magistrali systemowej
~
Unable to connect to the system bus
2010-03-29
Nie można połączyć się z magistralą systemową
~
Reconnecting to system bus
2010-03-29
Ponowne łączenie z magistralą systemową
~
Failed to send TERM signal to %s %s process (%d): %s
2010-03-29
Wysłanie sygnału TERM do procesu %s %s (%d) się nie powiodło: %s
~
Failed to send KILL signal to %s %s process (%d): %s
2010-03-29
Wysłanie sygnału KILL do procesu %s %s (%d) się nie powiodło: %s
~
Sending KILL signal to %s %s process (%d)
2010-03-29
Wysyłanie sygnału KILL do procesu %s %s (%d)
~
Sending TERM signal to %s %s process (%d)
2010-03-29
Wysyłanie sygnału TERM do procesu %s %s (%d)
~
Disconnected from system bus
2010-03-29
Połączenie z magistrali systemowej
1.
Unable to load configuration
2010-03-29
Nie można wczytać konfiguracji
2.
Loading configuration from %s
2010-03-29
Wczytywanie konfiguracji z %s
3.
Handling deletion of %s
2010-03-29
Obsługiwanie usunięcia %s
4.
Unable to watch configuration file
2010-03-29
Nie można obserwować pliku konfiguracji
5.
Unable to watch configuration directory
2010-03-29
Nie można obserwować katalogu konfiguracji
6.
Error while loading configuration file
2010-03-29
Błąd podczas wczytywania pliku konfiguracji
7.
Configuration directory deleted
2010-03-29
Usunięto katalog konfiguracji
8.
Connection from private client
2010-03-29
Połączenie z prywatnego klienta
12.
Reloading configuration
2010-03-29
Ponowne wczytywanie konfiguracji
13.
Name may not be empty string
2010-03-29
Nazwa nie może być pustym ciągiem
16.
Env must be KEY=VALUE pairs
2010-03-29
Zmienna środowiskowa musi być parą KLUCZ=WARTOŚĆ
2010-03-29
Env musi być parą KLUCZ=WARTOŚĆ
18.
The log priority given was not recognised
2010-03-29
Podany priorytet dziennika nie został rozpoznany
19.
You do not have permission to notify disk is writeable
2012-03-18
Brak uprawnień do powiadomienia, że dysk jest zapisywalny
22.
Out of Memory
2012-12-09
Brak pamięci
24.
You do not have permission to request state
2012-12-09
Brak uprawnień do zażądania stanu
25.
Ignoring state query from chroot session
2012-12-09
Ignorowanie zapytania stanu z sesji chroot
26.
You do not have permission to request restart
2012-12-09
Brak uprawnień do zażądania ponownego uruchomienia
27.
Ignoring restart request from chroot session
2012-12-09
Ignorowanie żądania ponownego uruchomienia z sesji chroot
28.
Restarting
2012-12-09
Ponowne uruchamianie
43.
Illegal parameter
2011-07-26
Niedozwolony parametr
44.
Unknown parameter
2011-07-26
Nieznany parametr
45.
Expected operator
2011-07-26
Oczekiwany operator
46.
Mismatched braces
2011-07-26
Niepasujące nawiasy
47.
Invalid setuid user name does not exist
2011-12-12
Nieprawidłowa nazwa użytkownika setuid nie istnieje
48.
Invalid setgid group name does not exist
2011-12-12
Nieprawidłowa nazwa grupy setgid nie istnieje
50.
Illegal interval, expected number of seconds
2011-07-26
Niedozwolony odstęp, oczekiwano liczby sekund
51.
Illegal exit status, expected integer
2011-07-26
Niedozwolony stan wyjścia, oczekiwano liczby całkowitej
52.
Illegal signal status, expected integer
2011-07-26
Niedozwolony stan sygnału, oczekiwano liczby całkowitej
53.
Illegal file creation mask, expected octal integer
2011-07-26
Niedozwolona maska utworzenia pliku, oczekiwano liczby całkowitej ósemkowej
54.
Illegal nice value, expected -20 to 19
2011-07-26
Niedozwolona wartość nice, oczekiwano od -20 do 19
55.
Illegal oom adjustment, expected -16 to 15 or 'never'
2011-07-26
Niedozwolone dostosowanie oom, oczekiwano od -16 do 15 lub "nigdy"
56.
Illegal oom score adjustment, expected -999 to 1000 or 'never'
2011-07-26
Niedozwolone dostosowanie wyniku oom, oczekiwano od -999 do 1000 lub "nigdy"
57.
Illegal limit, expected 'unlimited' or integer
2011-07-26
Niedozwolone ograniczenie, oczekiwano "unlimited" lub liczby całkowitej
58.
Expected event
2011-07-26
Oczekiwane zdarzenie