Translations by Indrit Bashkimi

Indrit Bashkimi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 71 results
~
%1 〉
2015-11-30
%1 〉
~
〈 %1
2015-11-30
〈 %1
~
Please try again.
2015-11-30
Provo përsëri.
~
Using GPS, anonymized Wi-Fi and cellular network info (recommended)
2015-11-30
Duke përdorur GPS, Wi-Fi dhe informacione të rrjetit (e këshilluar)
~
Available networks…
2015-11-30
Rrjetet e disponueshme…
~
No available networks.
2015-11-30
S'ka rrjete të disponueshme.
~
Using GPS only (less accurate)
2015-11-30
Duke përdorur vetëm GPS (më pak i saktë)
~
Numbers and letters
2015-11-30
Numra dhe shkronja
~
4 digits only
2015-11-30
Vetëm 4 shifra
~
Lock security
2015-11-30
Siguria e bllokimit
~
Please select how you’d like to unlock your phone.
2015-11-30
Zgjidhni mënyrën e zhbllokimit të telefonit.
~
Add a SIM card and restart your device
2015-11-30
Futni një skedë SIM dhe rindizeni pajisjen
~
View all your running tasks.
2015-11-30
Shiko të gjitha aktivitet në ekzekutim.
~
Without it, you won’t be able to make calls or use text messaging.
2015-11-30
Pa atë, nuk do mund të bëni thirrje ose të përdorni mesazhet.
~
You almost got it!
2015-11-30
Gati mbaroi!
~
Tap here to finish.
2015-11-30
Preke këtu për të përfunduar.
~
Tap here to continue.
2015-11-30
Preke këtu për të vazhduar.
~
Roaming
2015-11-30
Roaming
~
Sorry, incorrect %1
2015-11-30
%1 e pasaktë
~
Enter %1
2015-11-30
Shkruaj %1
~
Please re-enter
2015-11-30
Shkruani përsëri
~
Tap to unlock
2015-11-30
Preke për ta zhbllokuar
~
See all
2015-11-30
Shfaqe të tërin
~
See less
2015-11-30
Shfaq më pak
10.
Quit
2015-11-30
Dil
16.
Cancel
2015-11-30
Anulo
69.
Return to Call
2015-11-30
Kthehu tek thirrja
70.
Emergency Call
2015-11-30
Thirrje emergjence
76.
Or force close now (unsaved data will be lost).
2015-11-30
Ose forconi mbylljen tani (të dhënat e paruajtura do të humben).
77.
OK, I will reconnect
2015-11-30
OK, do të rilidhem
78.
Reconnect now!
2015-11-30
Rilidhu tani!
79.
Close all
2015-11-30
Mbylli të gjitha
90.
Add to Favorites
2015-11-30
Shto në të preferuarit
91.
Refine your results
2016-04-21
Përmirëso rezultatet
92.
Reset
2016-04-21
Rivendos
96.
Recent Searches
2016-04-21
Kërkimet e fundit
98.
More...
2016-04-21
Më tepër...
99.
Less...
2016-04-21
Më pak...
103.
Pull to refresh…
2015-11-30
Tërhiq për rifreskim…
104.
Release to refresh…
2015-11-30
Lësho për rifreskim…
105.
Enable location data
2015-11-30
Aktivizo lokalizimin
110.
Device Locked
2015-11-30
Pajisje e bllokuar
113.
Please wait %1 minute and then try again…
Please wait %1 minutes and then try again…
2015-11-30
Prisni %1 minutë dhe provoni përsëri…
Prisni %1 minuta dhe provoni përsëri…
128.
%1 hour
%1 hours
2015-11-30
%1 orë
%1 orë
129.
%1 minute
%1 minutes
2015-11-30
%1 minutë
%1 minuta
130.
%1 second
%1 seconds
2015-11-30
%1 sekondë
%1 sekonda
131.
0 seconds
2015-11-30
0 sekonda
132.
%1 remaining
2015-11-30
Koha e mbetur: %1
133.
In queue…
2016-04-21
Në pritje…
134.
Downloading
2015-11-30
Duke shkarkuar