Translations by Lê Trường An

Lê Trường An has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 268 results
1.
LeftToRight
2010-10-06
Trái sang Phải
2.
Hard Disk
2010-10-06
Đĩa cứng
3.
USB Drive
2010-10-06
Ổ USB
4.
ISO
2010-10-06
ISO
5.
Floppy
2010-10-06
Đĩa mềm
6.
either
2011-01-15
khác
2010-10-06
hoặc
7.
LiveUSB persistence
2011-03-28
Lưu các thiết lập trên LiveUSB
8.
FAT32-formatted USB drive
2011-03-28
Ổ USB đã được định dạng FAT32
9.
EXT2-formatted USB drive
2011-03-28
Ổ USB đã được định dạng EXT2
10.
Open Disk Image File
2010-10-06
Mở tập tin ảnh đĩa
11.
All Files
2010-10-16
Tất cả tập tin
12.
All Files (*)
2010-10-06
Tất cả tập tin (*)
13.
Open Kernel File
2010-10-06
Mở tập tin nhân
14.
Open Initrd File
2010-10-07
Mở tập tin Initrrd
15.
Open Bootloader Config File
2010-10-06
Mở tập tin cấu hình Bootloader
16.
Insert a USB flash drive
2011-01-23
Yêu cầu một ổ flash USB
2010-10-06
Cắm một ổ flash USB vào
17.
No USB flash drives were found. If you have already inserted a USB drive, try reformatting it as FAT32.
2010-10-06
Không tìm thấy ổ flash USB nào. Nếu bạn đã cắm USB vào, hãy định dạng nó sang FAT32.
18.
%1 not mounted
2011-01-15
%1 chưa được gắn vào
2010-10-06
%1 chưa gắn vào
19.
You must first mount the USB drive %1 to a mountpoint. Most distributions will do this automatically after you remove and reinsert the USB drive.
2011-01-25
Trước hết, bạn cần gắn kết (mount) ổ flash USB %1 vào. Hầu hết các bản phân phối sẽ tự động làm việc này sau khi bạn tháo và gắn lại ổ flash USB.
2010-10-07
Trước hết bạn cần gắn ổ flash USB %1 vào. Hầu hết các bản phân phối sẽ tự động làm việc này sau khi bạn tháo và gắn lại ổ flash USB.
2010-10-06
Trước hết bạn cần gắn ổ flash USB %1 vào. Hầu hết các bản phân phối sẽ tự động làm việc này khi bạn tháo và gắn lại ổ flash USB.
20.
Select a distro
2011-01-24
Yêu cầu chọn một bản phân phối
2010-10-06
Chọn một bản phân phối
21.
You must select a distribution to load.
2011-01-24
Bạn phải chọn một bản phân phối để tiến hành cài đặt.
2010-10-06
Bạn phải chọn một bản phân phối.
22.
Select a disk image file
2011-01-24
Yêu cầu chọn tập tin ảnh đĩa
2010-10-06
Chọn tập tin ảnh đĩa
23.
You must select a disk image file to load.
2011-01-24
Bạn phải chọn một tập tin ảnh đĩa để tiến hành cài đặt.
2010-10-06
Bạn phải chọn một tập tin ảnh đĩa.
24.
Select a kernel and/or initrd file
2011-01-24
Chọn tập tin nhân hoặc tập tin initrd
2011-01-15
Chọn nhân hoặc tập tin initrd
2010-10-06
Chọn nhân và/hay tập tin initrd
25.
You must select a kernel and/or initrd file to load.
2011-01-15
Bạn phải chọn một tập tin nhân hoặc tập tin initrd.
2010-10-06
Bạn phải chọn một tập tin nhân và/hay tập tin initrd.
26.
Diskimage file not found
2010-10-06
Không tìm thấy tập tin ảnh đĩa
27.
The specified diskimage file %1 does not exist.
2011-01-15
Tập tin ảnh đĩa bạn đã xác định %1 không tồn tại.
2010-10-06
Xác định tập tin ảnh đĩa %1 không tồn tại.
28.
Kernel file not found
2010-10-06
Không tìm thấy tập tin nhân
29.
The specified kernel file %1 does not exist.
2011-01-23
Tập tin nhân mà bạn đã xác định %1 không tồn tại.
2011-01-15
Tập tin nhân bạn đã xác định %1 không tồn tại.
2010-10-06
Xác định tập tin nhân %1 không tồn tại.
30.
Initrd file not found
2010-10-06
Không tìm thấy tập tin initrd
31.
The specified initrd file %1 does not exist.
2011-01-23
Tập tin initrd mà bạn đã xác định %1 không tồn tại.
2011-01-15
Tập tin initrd bạn đã xác định %1 không tồn tại.
2011-01-15
Tập tin initrd đã xác định %1 không tồn tại.
2010-10-06
Xác định tập tin initrd %1 không tồn tại.
32.
%1 exists, overwrite?
2011-01-15
%1 đã tồn tại, bạn có muốn ghi đè lên nó không?