Translations by Philippe Clement

Philippe Clement has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

146 of 46 results
1.
Install the given packages
2015-06-01
Uginn päck installéieren
2.
Install package files
2015-06-01
Pakdateien installéieren
3.
Install packages which provide the given files
2015-06-01
Déi Päck installéieren, déi vun den uginnen Dateien bereetgestallt ginn
4.
Remove the packages which provide the given files
2015-06-01
Päck mat den uginnen Dateien läschen
5.
Check if a package is installed
2015-06-01
Kucken, ob e Pak installéiert ass
6.
Search for the package providing the given file
2015-06-01
Nom Pak sichen, den déi uginnen Datei bereetstellt
7.
Specify the interaction mode by providing a comma spearated list of the following values: %s. This is currently not supported.
2015-06-01
Den Interaktiounsmodus mëttels enger kommagetrennter Lëscht vun folgende Wäerter festleeën: %s. Dëst gëtt de Moment net ënnertstëtzt.
8.
Install the packages specfied in the given PackageKit catalog
2015-06-01
Déi am PackageKit-Katalog uginnen Päck installéieren
9.
Install mime type handlers
2015-06-01
MIME-Typ-Handler installéieren
10.
Install the given GStreamer resource. The value 'single' can be used as an alias for WMV9 and the value 'multi' as an alias for a group of codecs.
2015-06-01
Déi benéidecht GStreamer-Ressource installéieren. Der Wert »single« kann als Alternative fir WMV9 an »multi« als Alternatice fir e Grupp vu Codecs benotzt ginn.
11.
Wait for the given seconds until the action is done. Defaults to 5 Minutes.
2015-06-01
Woart souvill Sekonnen, wéi beschriwwen, bis d'Aktioun ofgeschloss ass. Viragestallt si 5 Minutten.
12.
Removing files: %s
2015-06-01
Dateie gi geläscht: %s
13.
Checking if %s is installed
2015-06-01
Et gëtt iwwerpréiwt, ob %s installéiert ass
14.
Searching for %s
2015-06-01
Et gëtt no %s gesicht
15.
Installing from catalog: %s
2015-06-01
Gëtt äus dem Katalog installéiert: %s
16.
Installing files: %s
2015-06-01
Dateie ginn installéiert: %s
17.
Installing packages: %s
2015-06-01
Päck ginn installéiert: %s
18.
Installing mimetype handlers: %s
2015-06-01
MIME-Typ-Handler ginn installéiert: %s
19.
Installing providers: %s
2015-06-01
Provideren ginn installéiert: %s
20.
Installing GStreamer-Resource: %s
2015-06-01
GStreamer-Resource ginn installéiert: %s
32.
_Install
2015-06-01
_Installéieren
33.
Install
2015-06-01
Installéieren
34.
Package
2015-06-01
Pak
35.
The use of %s may be restricted in some countries. You must verify that one of the following is true: - These restrictions do not apply in your country of legal residence - You have permission to use this software (for example, a patent license) - You are using this software for research purposes only
2015-06-01
D'Benotzen vun %s ass a verschiddene Länner ageschränkt. STellt sëcher, dass ee vun de folgende Fäll op Äerch zoutrëfft: - D'Aschränkungen gëllen net am Land wou Däer wunnt - Däer sidd berechtegt d'Software ze benotzen (z.B. wann der eng Lizenz hudd) - Däer benotzt d'Software nëmmen fir Forschungszwecker
36.
Failed to install multiple package files
2015-06-01
D'Installéieren vu verschiddene Päck huet net fonktionnéiert
37.
Installing more than one package file at the same time isn't supported. Please install one after the other.
2015-06-01
Et ass net méiglech, e Puer Päck gläichzäiteg ze installéieren. Installéiert se wann ech gelift noëneen.
38.
Relative path to package file
2015-06-01
Relative Pad zu der Pakdatei
39.
You have to specify the absolute path to the package file.
2015-06-01
Däer musst den absolute Pad zu der Pakdatei uginn.
40.
Unsupported package format
2015-06-01
Pakformat gëtt net ënnerstëtzt
41.
Only Debian packages are supported (*.deb)
2015-06-01
Et ginn nëmmen Debian-Päck (*.deb) ënnerstëtzt
42.
Install package file?
Install package files?
2015-06-01
Pakdatei installéieren?
Pakdateien installéieren?
43.
%s requests to install the following package file.
%s requests to install the following package files.
2015-06-01
%s erfuerdert d'Installatioun vun der folgender Pakdatei.
%s erfuerdert d'Installatioun vun de folgenden Pakdateien.
44.
Software from foreign sources could be malicious, could contain security risks and or even break your system.Install packages from your distribution's repositories as far as possible.
2015-06-01
Software äus frieme Quelle kéinnt béisarteg sinn, Sëcherheetsrisiken hunn oder Äere System beschiedegen. Installéiert wa méiglech nëmmen äus den offizielle Pakquellen vun der Distributioun.
45.
Installing packages by files isn't supported
2015-06-01
Binärdateien gouffen net fond
46.
This method hasn't yet been implemented.
2015-06-01
Funktioun gëtt nach net ënnerstëtzt
47.
Catalog could not be read
2015-06-01
Katalog konnt net gelies ginn
48.
The catalog file '%s' doesn't exist.
2015-06-01
Katalogdatei »%s« existéiert net.
49.
The catalog file '%s' could not be opened and read.
2015-06-01
D'Katalogdatei »%s« konntnet opgemaach a gelies ginn.
50.
The file '%s' isn't a valid software catalog. Please redownload or contact the provider.
2015-06-01
D'Datei »%s« ass kee gëllegen Software-Katalog. Lued dësen wann ech gelift nach eng kéier erof oder kontaktéiert den Ubidder
51.
Catalog is not supported
2015-06-01
Katalog gëtt net ënnerstëtzt
52.
The method '%s' which is used to specify packages isn't supported. Please contact the provider of the catalog about this issue.
2015-06-01
D'Method »%s«, welch fir d'Spezifikatioun vu Päck benotzt gëtt, gëtt net ënnerstëtzt. Informéiert wann ech gelift den Ubidder vum Katalog iwwert dëse Problem.
53.
A required package is not installable
Required packages are not installable
2015-06-01
E benéidegte Pak kann net installéiert ginn
Benéidegt Päck kënnen net installéiert ginn
54.
The catalog requires the installation of the package %s which is not available.
The catalog requires the installation of the following packages which are not available: %s
2015-06-01
De Katalog erfuedert d'Installatioun vum net verfügbare Pak %s.
De Katalog erfuedert d'Installatioun vun den net verfügbare Päck %s.
55.
Install the following software package?
Install the following software packages?
2015-06-01
Wëllt Däer folgende Software-Pak installéieren?
Wëllt Däer folgend Software-Päck installéieren?
56.
%s requires the installation of an additional software package.
%s requires the installation of additional software packages.
2015-06-01
%s erfuerdert d'Installatioun vun engem zousätzleche Software-Pak.
%s erfuerdert d'Installatioun vun zousätzleche Software-Päck.
57.
The package catalog %s requests to install the following software.
The following catalogs request to install software: %s
2015-06-01
De Pakkatalog %s erfuerdert d'Installatioun vun der folgender Software.
Déi folgend Katalogen erfuederen d'Installatioun vun der Software: %s