Translations by Canonical Ltd

Canonical Ltd has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 218 results
1.
Nautilus
2005-11-09
i-Nautilus
23.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Xa ubonisa inani lezinto ezikwisiqulathi-zifayili
25.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Uhlobo locofa olusetyenziswayo xa kundululwa/kuvulwa iifayili
26.
Possible values are "single" to launch files on a single click, or "double" to launch them on a double click.
2005-11-09
Amaxabiso anokwenzeka ngla "single" ukindulula iifayili nqokucofa okukodwa okanye "double" ukuzindulula ngokucofa ngokuphindwe kabini.
27.
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
Omakwenziwe ngeefayili zombhalo ophumezekayo xa zenziwe ukuba zisebenze
28.
What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values are "launch" to launch them as programs, "ask" to ask what to do via a dialog, and "display" to display them as text files.
2005-11-09
Omakwenziwe ngeefayili zombhalo eziphumezekayo xa zenziwe ukuba zisebenze (zicofwe kanye okanye ngokuphindwe kabini). Amaxabiso anokwenzeka ngala "launch" ukuzindulula njengeenkqubo, "ask" ukubuza oma ukwenze ngendlela elula eya kunxibelelwano, kwakunye no"display" ukuzibonisa njengeefayili zemibhalo.
41.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Obona bukhulu bobungakanani bomfanekiso obenzelwe ukutyhila ngokukhawuleza
42.
Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to load or use lots of memory.
2005-11-09
Imifanekiso kobu bungakanani (ngee-bytes) azinakutyhilwa ngokukhawulezisa. Injongo yesi sakhelo kukuphepha ukutyhila ngokukhawuleza imifanekiso emikhulu enokuthabatha ithuba elide ukulayisha okanye isebenzise iinkumbulo ezininzi.
43.
Show folders first in windows
2005-11-09
Bonisa iziqulathi-zifayile kuqala ezifestileni
44.
If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views.
2005-11-09
Ukuba imiselwe kwinyani, emva koko i-Nautilus ibonisa iziqulathi-zifayili ngaphambi kokubonisa iifayile ezisemfanekisweni womqondiso nakokubonakalayo kuluhlu.
45.
Default sort order
2005-11-09
Ukulandelelana kohlobo olumiselweyo
47.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Guqula ukulandelelana kokhetho kwiifestile ezintsha
49.
Default folder viewer
2005-11-09
Isibonakalisi sesiqulathi-zifayili esimiselweyo
51.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Ukuba ubonise iifayili ezifihliweyo
61.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Uluhlu lweenkcazelo zemifanekiso ezinokwenzeka kwimifanekiso engumqondiso
63.
Default icon zoom level
2005-11-09
Umgangatho wokwandisa womfanekiso ongumqondiso omiselweyo
64.
Default zoom level used by the icon view.
2005-11-09
Umgangatho wokwandisa omiselweyo osetyenziswa kokubonakalayo komfanekiso ongumqondiso.
69.
Default list zoom level
2005-11-09
Umgangatho woluhlu lokwandisa omiselweyo
70.
Default zoom level used by the list view.
2005-11-09
Misela umgangatho woluhlu lokwandiza.
71.
Default list of columns visible in the list view
2005-11-09
Misela uluhlu lwemiqulu ebonakalayo kuluhlu lokubonakalayo
72.
Default list of columns visible in the list view.
2005-11-09
Uluhlu olumiselweyo lwemiqulu ebonakalayo kuluhlu lokubonakalayo.
73.
Default column order in the list view
2005-11-09
Ulandelelano lomqulu omiselweyo kokubonakala kuluhlu
74.
Default column order in the list view.
2005-11-09
Ulandlelwano lomqulu omiselweyo kokubonakala kuluhlu.
78.
Desktop font
2005-11-09
IFonti ye-Desktop
79.
The font description used for the icons on the desktop.
2005-11-09
Inkcazelo yefonti esetyenziselwa imifanekiso eyimiqondiso phezu kwe-desktop.
80.
Home icon visible on desktop
2005-11-09
Umfanekiso ongumqindiso uyabonakala kwi-desktop
81.
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2005-11-09
Ukuba lento imiselwe kwinyani, umfanekiso ongumqondiso onxulumanisa isiqulathi-zifayili sasekhaya iya kubekwa phezu kwe-desktop.
82.
Trash icon visible on desktop
2005-11-09
Umfanekiso ongumqondiso womgqomo uyabonakala kwi-desktop
84.
Show mounted volumes on the desktop
2005-11-09
Bonisa imithamo enyusiweyo phezu kwe-desktop
85.
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2005-11-09
Ukuba le nto imiselwe kwinyani, imifanekiso engumqondiso enxulumanisa kwimithamo enyusiweyo iya kubekwa phezu kwe-deskop.
89.
Desktop home icon name
2005-11-09
Igama lomfanekiso womqondiso wasekhaya we-desktop
90.
This name can be set if you want a custom name for the home icon on the desktop.
2005-11-09
Eli gama lingamiselwa ukuba ufuna igama elilumgiselweyo lomfanekiso ongumqondiso wasekhaya phezu kwe-desktop.
104.
Width of the side pane
2005-11-09
Ububanzi beglasi yefestile esecaleni
105.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Ubude obumiselweyo becala leglasi yefestile kwiifestile ezintsha.
106.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Bonisa umgca wokubonisa indawo kwiifestile ezintsha
107.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Ukuba imiselwe kwinyani, iifestile ezisandul' ukuvulwa ziya kubonakalisa umgca wokubonakalisa wendawo.
108.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Bonisa iglasi yefestile esecaleni kwiifestile ezintsha
109.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
2005-11-09
Ukuba imiselwe kwinyani, iifestile ezisandul' ukuvulwa ziya kubonakalisa iglasi yefestile esecaleni.
111.
Home Folder
2005-11-09
Isiqulathi -zifayili Sasekhaya
114.
X
2009-07-01
u-X
115.
Y
2009-07-01
u-Y
116.
Show more _details
2009-07-01
Bonisa iinkcu_kacha ezithe kratya
118.
You can stop this operation by clicking cancel.
2009-07-01
Ungawumisa lo msebenzi ngokucofa u-rhoxisa.
119.
(invalid Unicode)
2009-07-01
(i-Unicode engekho semthethweni)
122.
The selection rectangle
2005-11-09
Uxande lokukhetha
125.
Name
2005-11-09
Igama
126.
The name and icon of the file.
2005-11-09
Igama kunye nomfanekiso ongumqondiso wefayili.
127.
Size
2005-11-09
Ubungakanani
128.
The size of the file.
2005-11-09
Ubungakanani befayili.
129.
Type
2005-11-09
Uhlobo