Translations by Artis Trops

Artis Trops has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5193 of 93 results
53.
Strikethrough set
2006-03-20
Caursvītrošanas iestādījums
54.
Whether this tag affects strikethrough
2006-03-20
Vai šis tags ietekmē caursvītrošanu
55.
Underline set
2006-03-20
Pasvītrošanas iestādījums
56.
Whether this tag affects underlining
2006-03-20
Vai šis tags ietekmē pasvītrošanu
57.
Scale set
2006-03-20
Mēroga iestādījums
58.
Whether this tag affects font scaling
2006-03-20
Vai šis tags ietekmē fonta mērogošanu
59.
Text to display
2006-03-20
Parādāmais teksts
60.
X position
2006-03-20
X pozīcija
61.
Y position
2006-03-20
Y pozīcija
62.
Width
2006-03-20
Platums
63.
Width for text box
2006-03-20
Teksta lodziņa platums
64.
Height
2006-03-20
Augstums
65.
Height for text box
2006-03-20
Teksta lodziņa augstums
66.
Editable
2006-03-20
Rediģējams
67.
Is this rich text item editable?
2006-03-20
Vai šis teksta priekšmets ir rediģējams?
68.
Visible
2006-03-20
Redzams
69.
Is this rich text item visible?
2006-03-20
Vai šis teksta priekšmets ir redzams?
70.
Cursor Visible
2006-03-20
Kursors Redzams
71.
Is the cursor visible in this rich text item?
2006-03-20
Vai kursors ir redzams šajā teksta priekšmetā?
72.
Cursor Blink
2006-03-20
Kursors Mirgošana
73.
Does the cursor blink in this rich text item?
2006-03-20
Vai kursors mirgo šajā teksta priekšmetā?
74.
Grow Height
2006-03-20
Augošs Augstums
75.
Should the text box height grow if the text does not fit?
2006-03-20
Vai teksta kastītei vajadzētu augt ja teksts neiekļaujas tajā?
76.
Wrap Mode
2006-03-20
Iekļausanas Režīms
77.
Wrap mode for multiline text
2006-03-20
Iekļaušanas režīms vairāklīniju tekstam
78.
Justification
2006-03-20
Taisnošana
79.
Justification mode
2006-03-20
Taisnošanas režīms
80.
Direction
2006-03-20
Virziens
81.
Text direction
2006-03-20
Teksta virziens
82.
Anchor
2006-03-20
Enkurs
83.
Anchor point for text
2006-03-20
Enkura punkts tekstam
84.
Pixels Above Lines
2006-03-20
Pikseļi Starp Rindām
85.
Number of pixels to put above lines
2006-03-20
Pikseļu skaits, ko novietot starp rindām
86.
Pixels Below Lines
2006-03-20
Pikseļi Zem Rindām
87.
Number of pixels to put below lines
2006-03-20
Pikseļu skaits, ko novietot zem rindām
88.
Pixels Inside Wrap
2006-03-20
Pikseļu Iekšpusē Iekļaušana
89.
Number of pixels to put inside the wrap
2006-03-20
Pikseļu daudzums, ko ievietot iekļaušanas iekšienē
90.
Left Margin
2006-03-20
Kreisā mala
91.
Number of pixels in the left margin
2006-03-20
Pikseļu skaits kreisajā malā
92.
Right Margin
2006-03-20
Labā mala
93.
Number of pixels in the right margin
2006-03-20
Pikseļu skaits labajā malā
94.
Indentation
2006-03-20
Atkāpju veidošana
95.
Number of pixels for indentation
2006-03-20
Pikseļu daudzums atkāpei