Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 230 results
3.
GNOME Character Map is a Unicode character map program, part of GNOME desktop. This program allows characters to be displayed by unicode block or script type. It includes brief descriptions of related characters and occasionally meanings of the character in question.
2014-11-25
GNOME rakstzīmju karte ir unikoda rakstzīmju kartes programma, kas ir daļa no GNOME darbvirsmas. Šī programma attēlo rakstzīmes pēc unikoda bloka vai rakstības veida. Tas iekļauj rakstzīmju īsu aprakstu un dažkārt arī attiecīgās rakstzīmes nozīmi.
4.
Gucharmap can also be used to input or enter characters (by copy and paste). The search functionality allows the use of several search methods, including by unicode name or code point of the character.
2014-10-13
Gucharmap arī var izmantot, lai ievadītu rakstzīmes (ar kopēšanu un ielīmēšanu). Meklēšanas funkcijas ļauj izmantot vairākas meklēšanas metodes, tai skaitā unikoda nosaukums vai rakstzīmes kods.
5.
font;unicode;
2014-01-14
fonti;unikods;
7.
Unicode Block
2014-01-14
Unikoda bloks
28.
In Unicode since:
2011-05-22
Ir unikodā kopš:
29.
Unicode category:
2011-05-22
Unikoda kategorija:
39.
Approximate equivalents:
2011-05-22
Aptuvenie ekvivalenti:
40.
Equivalents:
2011-05-22
Ekvivalenti:
50.
Characte_r Table
2011-05-22
_Rakstzīmju tabula
51.
Character _Details
2014-01-14
_Sīkāk par rakstzīmi
57.
By _Unicode Block
2014-01-14
Pēc _unikoda bloka
58.
Sho_w only glyphs from this font
2014-01-14
No šī fonta rādī_t tikai glifus
2011-12-02
Rādī_t tikai glifus no šī fonta
59.
Snap _Columns to Power of Two
2011-05-22
Piesaistīt _kolonas divnieka pakāpēm
60.
Zoom _In
2012-09-28
Tuv_ināt
61.
Zoom _Out
2012-09-28
Tā_lināt
62.
_Normal Size
2012-09-28
_Normāls izmērs
63.
_Find
2012-09-28
_Meklēt
65.
_About
2011-05-22
P_ar
66.
_Close Window
2012-09-28
_Aizvērt logu
67.
_File
2012-09-28
_Datne
68.
_Close
2012-09-28
_Aizvērt
72.
Find _Previous
2011-05-22
Meklēt ie_priekšējo
73.
_Go
2011-05-22
_Iet
74.
_Next Character
2014-01-14
_Nākamā rakstzīme
75.
_Previous Character
2014-01-14
Ie_priekšējā rakstzīme
2011-05-22
Ie_priekšējais simbols
78.
Font Family
2011-05-22
Fontu saime
84.
_Previous
2011-05-22
Ie_priekšējais
88.
Search in character _details
2014-01-14
Meklēt rakstzīmju _informācijā
104.
Letter, Titlecase
2014-01-14
Burts, virsraksta reģistrs
121.
Symbol, Math
2011-05-22
Simbols, matemātikas
123.
Separator, Line
2014-01-14
Atdalītājs, rinda
126.
Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
2011-05-22
Gucharmap ir brīva programmatūra, jūs varat to izplatīt un/vai modificēt saskaņā ar GNU Vispārējās publiskās brīvās licences noteikumiem Programmatūras pamatojoties uz licences 2. versiju vai jebkuru vecāku versiju.
127.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files to deal in them without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies.
2012-09-28
Līdz ar šo jebkurai personai, kas ieguvusi Unicode datu datnes, tiek dota brīva atļauja rīkoties ar tiem bez ierobežojumiem, ieskaitot tiesības izmantot, kopēt, pārveidot, apvienot, publicēt, izplatīt, un/vai pārdot kopijas.
2011-05-22
Līdz ar šo jebkurai personai, kas ieguvusi Unicode datu failus, tiek dota bezmaksas atļauja rīkoties ar tiem bez ierobežojumiem, ieskaitot tiesības izmantot, kopēt, pārveidot, apvienot, publicēt, izplatīt, un/vai pārdot kopijas.
128.
Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and Unicode Copyright for more details.
2012-09-28
Gucharmap un Unicode datu datnes tiek izplatīti cerībā, ka tās būs noderīgas, bet BEZ JEBKĀDAS GARANTIJAS; pat bez ietvertas KOMERCDARBĪBAS vai ATBILSTĪBAS TĀS KONKRĒTAM MĒRĶIM. Plašākai informācijai skatīt GNU Vispārējo publisko licenci un Unicode autortiesības.
129.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA
2011-05-22
GNU Vispārējās Publiskās Licence ir pieejama kopā ar šīs programmatūras instalāciju. Ja tā jums nav pieejama, jūs to varat iegūt no Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA
131.
GNOME Character Map
2011-05-22
GNOME rakstzīmju tabula
133.
translator-credits
2011-05-22
Raivis Dejus <orvils@gmail.com> Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>
136.
Next Block
2011-05-22
Nākamais bloks
139.
Copy to the clipboard.
2011-05-22
Kopēt uz starpliktuvi.
140.
Page _Setup
2011-05-22
Lapas ie_statījumi
141.
_Print
2012-09-28
_Drukāt
142.
Font to start with; ex: 'Serif 27'
2014-01-14
Fonts ar ko sākt, piemēram, “Serif 27”
144.
[STRING…]
2015-10-02
[VIRKNE…]
145.
Character map grouping method
2012-09-28
Rakstzīmju tabulas grupēšanas metode
146.
This is how the characters in the character map are grouped. The characters can either be grouped by 'script' or 'block'.
2012-09-28
Tas ir, kā rakstzīmes tiks grupētas rakstzīmju tabulā. Rakstzīmes var grupēt pēc “script” vai “block”
147.
Character map font description
2012-09-28
Rakstzīmju tabulas fonta apraksts
148.
The font to use for the character map. If set to 'nothing' then the default is the system font with the size doubled. Otherwise it should be a font description string like 'Sans 24'.
2012-09-28
Fonts, ko izmantot rakstzīmju tabulai. Ja iestatīts uz “nothing”, tad noklusējuma ir sistēmas fonts ar dubultu izmēru. Citādi tam vajadzētu būt fonta apraksta virknei, piemēram “Sans 24”.