Translations by stalker

stalker has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1533 results
~
The number of decimal places that are displayed in the value
2010-11-25
Број децималних места која ће бити приказана за вредност
28.
Default Display
2010-11-25
Подразумевани приказ
29.
The default display for GDK
2010-11-25
Подразумевани приказ за GDK
31.
Window
2010-11-25
Прозор
35.
Font options
2010-11-25
Могућности фонта
36.
The default font options for the screen
2010-11-25
Подразумеване могућности фонта на екрану
37.
Font resolution
2010-11-25
Резолуција фонта
38.
The resolution for fonts on the screen
2010-11-25
Резолуција фонта на екрану
39.
Cursor
2010-11-25
Курсор
50.
Name
2010-11-25
Име
51.
A unique name for the action.
2010-11-25
Јединствено име за акцију.
52.
Label
2010-11-25
Ознака
53.
The label used for menu items and buttons that activate this action.
2010-11-25
Ознака која се користи за ставке менија и дугмад која покрећу ову акцију.
54.
Short label
2010-11-25
Кратка ознака
55.
A shorter label that may be used on toolbar buttons.
2010-11-25
Краћа ознака која се може користити на думгадима алатки.
56.
Tooltip
2010-11-25
Облачић
57.
A tooltip for this action.
2010-11-25
Облачић за ову акцију.
58.
Stock Icon
2010-11-25
Испоручена икона
59.
The stock icon displayed in widgets representing this action.
2010-11-25
Испоручена икона која се приказује у елементима који представљају ову акцију.
60.
GIcon
2010-11-25
ГИкона
61.
The GIcon being displayed
2010-11-25
ГИкона за приказ
62.
Icon Name
2010-11-25
Име иконе
63.
The name of the icon from the icon theme
2010-11-25
Име иконе из теме икона
64.
Visible when horizontal
2010-11-25
Видљиво када је водоравно
65.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal orientation.
2010-11-25
Да ли се приказује ставка алатки када су постављене водоравно.
66.
Visible when overflown
2010-11-25
Видљиво када излази из оквира
67.
When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar overflow menu.
2010-11-25
Ако је постављено, посредници облачића за ову акцију се приказују у менију траке алатки ван оквира.
68.
Visible when vertical
2010-11-25
Видљиво када је усправно
69.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation.
2010-11-25
Да ли се приказује ставка алатки када су постављене усправно.
70.
Is important
2010-11-25
Важно је
71.
Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode.
2010-11-25
Да ли се акција сматра важном. Ако је постављено, посредници за ставке алатки ове акције приказују текст у режиму GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ.
72.
Hide if empty
2010-11-25
Сакриј ако је празно
73.
When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden.
2010-11-25
Ако је постављено, празни посредници менија за ову акцију се сакривају.
74.
Sensitive
2010-11-25
Осетљиво
75.
Whether the action is enabled.
2010-11-25
Да ли је акција укључена.
76.
Visible
2010-11-25
Видљиво
77.
Whether the action is visible.
2010-11-25
Да ли је акција видљива.
78.
Action Group
2010-11-25
Група акција
79.
The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal use).
2010-11-25
GtkActionGroup са којом је овај GtkAction повезан, или NULL (за унутрашњу употребу).
80.
Always show image
2010-11-25
Увек приказуј слику
81.
Whether the image will always be shown
2010-11-25
Да ли је слика увек видљива
82.
A name for the action group.
2010-11-25
Јединствено име за групу акција.
83.
Whether the action group is enabled.
2010-11-25
Да ли је група акција укључена.
84.
Whether the action group is visible.
2010-11-25
Да ли је група акција видљива.
87.
Related Action
2010-11-25
Повезана акција
88.
The action this activatable will activate and receive updates from
2010-11-25
Акција коју ће овај елемент са могућношћу активирања активирати и од које ће примати ажурирања
89.
Use Action Appearance
2010-11-25
Користи изглед акције
90.
Whether to use the related actions appearance properties
2010-11-25
Да ли да се користе својства изгледа повезаних акција
91.
Horizontal alignment
2010-11-25
Водоравно поравнање
92.
Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is right aligned
2010-11-25
Водоравни положај садржаног елемента у доступном простору. 0.0 означава лево поравнање, 1.0 десно поравнање.