Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 272 results
~
Proxy FreeDesktop screensaver inhibition to gnome-session
2013-09-09
Inhibició del servidor intermediari d'estalvis de pantalla FreeDesktop al gnome-session
~
Replace existing daemon
2013-09-09
Reemplaça el dimoni existent
~
Screensaver Proxy
2013-09-09
Servidor intermediari d'estalvis de pantalla
~
Left Ring
2013-09-09
Anell esquerre
~
A list of strings representing the plugins that are allowed to be loaded (default: 'all'). The plugins still need to be marked as active to get loaded. This is only evaluated on startup.
2013-09-09
Una llista de cadenes que representen els connectors que es poden carregar (per defecte: «all» - tots). Encara s'hauran de marcar els connectors com a actius perquè es carreguin. Només s'avalua en iniciar.
~
Mode %d: %s
2013-09-09
Mode %d: %s
~
Smartcard plugin
2013-09-09
Connector de targeta intel·ligent
~
None
2013-09-09
Cap
~
Housekeeping
2013-09-09
Manteniment
~
Send Keystroke %s
2013-09-09
Envia la pulsació de tecla %s
~
Orientation plugin
2013-09-09
Connector d'orientació
~
Smartcard
2013-09-09
Targeta intel·ligent
~
Automatically prunes thumbnail caches and other transient files, and warns about low disk space
2013-09-09
Redueix automàticament la memòria cau de les miniatures i altres fitxers temporals i avisa que queda poc espai al disc.
~
Switch Monitor
2013-09-09
Commuta el monitor
~
'clone' will display the same thing on all monitors, 'dock' will switch off the internal monitor, 'do-nothing' will use the default Xorg behaviour (extend the desktop in recent versions). The default, 'follow-lid', will choose between 'do-nothing' and 'dock' depending on whether the lid is (respectively) open or closed.
2013-09-09
«clone» (clona) mostrarà el mateix en tots els monitors, «dock» (acoblat) apagarà el monitor intern, «do-nothing» (no facis res) utilitzarà el comportament per defecte de l'Xorg (en les últimes versions amplia l'escriptori). Per defecte, «follow-lid» (segueix la tapa), triarà entre «do-nothing» i «dock» segons si la tapa està oberta o tancada (respectivament)
~
Sound Sample Cache plugin
2013-09-09
Connector de memòria cau de les mostres de so
~
Left Touchstrip
2013-09-09
Banda tàctil esquerra
~
Right Touchstrip
2013-09-09
Banda tàctil dreta
~
Show On-Screen Help
2013-09-09
Mostra l'ajuda en pantalla
~
Wacom plugin
2013-09-09
Connector del Wacom
~
Wacom
2013-09-09
Wacom
~
Orientation
2013-09-09
Orientació
~
Right Ring
2013-09-09
Anell dret
~
The XRandR plugin will look for a default configuration in the file specified by this key. This is similar to the ~/.config/monitors.xml that normally gets stored in users' home directories. If a user does not have such a file, or has one that does not match the user's setup of monitors, then the file specified by this key will be used instead.
2012-12-24
El connector XRandR cercarà la configuració per defecte en el fitxer especificat per aquesta clau. Aquest és semblant al ~/.config/monitors.xml que normalment s'emmagatzema al directori d'usuari. Si un usuari no té aquest fitxer o en té un que no coincideix amb la configuració de monitors de l'usuari, llavors en lloc seu s'utilitzarà el fitxer especificat per aquesta clau.
~
Printer '%s' is low on a marker supply.
2012-04-18
La impressora «%s» té poc subministrament en un marcador.
~
Printer '%s' is out of a marker supply.
2012-04-18
La impressora «%s» no té subministrament en un marcador.
~
Bottom Button #%d
2012-03-19
Botó inferior número %d
~
Right Touchstrip Mode #%d
2012-03-19
Mode de la banda tàctil dreta número %d
~
Top Button #%d
2012-03-19
Botó superior número %d
~
Left Touchstrip Mode Switch
2012-03-19
Mode de commutació de la banda tàctil esquerra
~
Left Touchstrip Mode #%d
2012-03-19
Mode de la banda tàctil esquerra número %d
~
Right Button #%d
2012-03-19
Botó dret número %d
~
Left Button #%d
2012-03-19
Botó esquerre número %d
~
Left Ring Mode #%d
2012-03-19
Mode de l'anell esquerre número %d
~
Printer '%s': '%s'.
2012-03-19
Impressora «%s»: «%s».
~
Right Touchstrip Mode Switch
2012-03-19
Mode de commutació de la banda tàctil dreta
~
Right Ring Mode #%d
2012-03-19
Mode de l'anell dret número %d
~
Left Touchring Mode Switch
2012-03-19
Mode de commutació de l'anell tàctil esquerre
~
Right Touchring Mode Switch
2012-03-19
Mode de commutació de l'anell tàctil dret
~
Mode Switch #%d
2012-03-19
Mode de commutació número %d
~
Print-notifications plugin
2011-05-18
Connector de notificacions d'impressió
~
Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not
2011-05-18
Si el gnome-settings-daemon hauria d'activar aquest connector
~
Printer '%s' has no toner left.
2011-05-18
La impressora «%s» no té tòner.
~
There is a missing print filter for printer '%s'.
2011-05-18
Manca un filtre d'impressió per a la impressora «%s».
~
The door is open on printer '%s'.
2011-05-18
La impressora «%s» té la porta oberta.
~
Printer '%s' is low on a marker supply.
2011-05-18
La impressora «%s» té poc subministre en un marcador.
~
Printer '%s' is out of paper.
2011-05-18
La impressora «%s» no té paper.
~
Printer '%s' is low on toner.
2011-05-18
La impressora «%s» té poc tòner.
~
The cover is open on printer '%s'.
2011-05-18
La impressora «%s» té la tapa oberta.
~
Printer '%s' is out of a marker supply.
2011-05-18
La impressora «%s» no té subministre en un marcador.