Translations by Shiva Prasad Pokharel

Shiva Prasad Pokharel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 389 results
1.
Failed to get configuration file path from '%s'
2007-03-03
%s बाट कन्फिगरेसन फाइल मार्ग प्राप्त गर्न असफल
2.
Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'
2007-03-03
कन्फिगरेसन फाइल '%s' को प्रयोग गरेर परिमाण/LDAP को सिर्जना गरियो
3.
Unable to parse XML file '%s'
2007-03-03
XML फाइल "%s" पद वर्णन गर्न अक्षम
4.
Config file '%s' is empty
2007-03-03
कन्फिगर फाइल %s' खाली छ
5.
Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>
2007-03-03
%s को मूल नोड <evoldap> हुनुपर्छ, <%s> होइन
6.
No <template> specified in '%s'
2007-03-03
'%s' मा <template> निर्दिष्ट गरिएको छैन
7.
No "filter" attribute specified on <template> in '%s'
2007-03-03
'%s' को कुनै पनि "filter" विशेषता <template> मा निर्दिष्ट गरिएको छैन
8.
No LDAP server or base DN specified in '%s'
2007-03-03
'%s' मा LDAP सर्भर वा DN आधारको निर्दिष्ट गरिएको छैन
9.
Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'
2007-03-03
LDAP सर्भर सम्पर्क भइरहेको छ: होस्ट '%s', पोर्ट '%d', आधार DN '%s'
10.
Failed to contact LDAP server: %s
2007-03-03
LDAP सर्भरलाई सम्पर्क गर्न असफल भयो: %s
11.
Searching for entries using filter: %s
2007-03-03
फिल्टरको प्रयोग गरेर प्रविष्टिहरूको खोजी भइरहेको छ: %s
12.
Error querying LDAP server: %s
2007-03-03
LDAP सर्भरले क्वेरि गर्दा त्रुटि: %s
13.
Got %d entries using filter: %s
2007-03-03
फिल्टरको प्रयोग गरेर प्रविष्टिहरू %d प्राप्त गर्नुहोस्:%s
14.
Cannot find directory %s
2007-03-03
डाइरेक्टरी फेला पार्न सकिएन %s
15.
Error saving GConf tree to '%s': %s
2007-03-03
GConf ट्रि बाट %s' मा बचत गर्दा त्रुटि: %s
16.
Usage: %s <dir>
2007-03-03
उपयोग: %s <dir>
17.
Usage: %s <dir> Merges a markup backend filesystem hierarchy like: dir/%%gconf.xml subdir1/%%gconf.xml subdir2/%%gconf.xml to: dir/%%gconf-tree.xml
2007-03-03
उपयोग: %s <dir> यस्तो हाइरेर्की मार्कअप ब्याकेण्ड फाइल प्रणाली गाभ्नुहोस्: dir/%%gconf.xml subdir1/%%gconf.xml subdir2/%%gconf.xml to: dir/%%gconf-tree.xml
18.
Unloading text markup backend module.
2007-03-03
मार्कअप ब्याकेण्ड मोड्युल पाठ अनलोड गर्दै
19.
Couldn't find the XML root directory in the address `%s'
2007-03-03
`%s' ठेगानामा XML डाइरेक्टरी फेला पार्न सकिएन
20.
Could not make directory `%s': %s
2007-03-03
`%s' डाइरेक्टरी बनाउन सकिएन: %s
21.
Can't read from or write to the XML root directory in the address "%s"
2007-03-03
"%s" ठेगानामा भएको XML मुल डाइरेक्टरी पढ्न अथवा लेख्न सकिएन
22.
Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o
2007-03-03
XML स्रोतका लागि डाइरेक्टरी/फाइल अनुमति मूलमा %s: %o/%o
23.
Remove directory operation is no longer supported, just remove all the values in the directory
2007-03-03
डाइरेक्टरी सञ्चालन हटाउनाले लामो समय सम्म समर्थन गर्दैन, डाइरेक्टरीमा भएका सबै मानहरू हटाउनुहोस्
24.
Could not open lock directory for %s to remove locks: %s
2007-03-03
ताल्चा हटाउन %s का लागि ताल्चा लगाइएको डाइरेक्टरी खोल्न सकिएन: %s
25.
Could not remove file %s: %s
2007-03-03
%s फाइल हटाउन सकिएन: %s
26.
Initializing Markup backend module
2007-03-03
मार्कअप ब्याकेण्ड मोड्युल सुरुआत गर्दै
27.
Failed to give up lock on XML directory "%s": %s
2007-03-03
XML डाइरेक्टरीमा "%s" ताल्चा लगाउन असफल: %s
28.
Failed to write some configuration data to disk
2007-03-03
केही कन्फिगरेसन डेटा डिस्केटमा लेख्न असफल भयो
29.
Could not make directory "%s": %s
2007-03-03
"%s" डाइरेक्टरी बनाउन सकिएन: %s
30.
Could not remove "%s": %s
2007-03-03
"%s" हटाउन सकिएन: %s
31.
Failed to write "%s": %s
2007-03-03
"%s" लेख्न असफल भयो: %s
32.
Failed to load file "%s": %s
2007-03-03
"%s" फाइल लोड गर्न असफल : %s
33.
Line %d character %d: %s
2007-03-03
लाइन %d क्यारेक्टर %d: %s
34.
Attribute "%s" is invalid on <%s> element in this context
2007-03-03
बिशेषता <%s> तत्व "%s"यो सामाग्रीमा अमान्य छ
35.
Didn't understand `%s' (expected integer)
2007-03-03
`%s'बुझिएन (इच्छाईएको इन्टिजर)
36.
Integer `%s' is too large or small
2007-03-03
इन्टिजर `%s' धेरै ठूलो अथवा सानो छ
37.
Didn't understand `%s' (expected true or false)
2007-03-03
`%s' बुझिएन (ईच्छाएको ठीक वा बेठीक)
38.
Didn't understand `%s' (expected real number)
2007-03-03
`%s' बुझिएन (ईच्छाएको वास्तविक सङ्ख्या)
39.
Unknown value "%s" for "%s" attribute on element <%s>
2007-03-03
<%s> तत्वमा बिशेषताको "%s" लागि "%s"अज्ञात मान हो
40.
No "%s" attribute on element <%s>
2007-03-03
<%s>तत्वमा बिशेषता"%s" छैन
42.
Invalid first-element type "%s" on <%s>
2007-03-03
<%s>मा अमान्य पहिलो तत्व प्रकार "%s"
43.
Invalid cdr_type "%s" on <%s>
2007-03-03
<%s>मा "%s"अमान्य cdr टाइप
44.
Invalid list_type "%s" on <%s>
2007-03-03
<%s>मा "%s"अमान्य सुची टाइप
45.
Two <default> elements below a <local_schema>
2007-03-03
<local_schema> तल दुई <default> तत्व
46.
Two <longdesc> elements below a <local_schema>
2007-03-03
<local_schema> तल दुई <longdesc> तत्वहरू
47.
Element <%s> is not allowed below <%s>
2007-03-03
<%s>को तल <%s> तत्वलाई अनुमति छैन
49.
Two <car> elements given for same pair
2007-03-03
उस्तै जोडिका लागि दुईवटा <car> तत्व दिइयो
50.
Two <cdr> elements given for same pair
2007-03-03
उस्तै जोडिका लागि दुईवटा <cdr> तत्व दिइयो
51.
<li> has wrong type %s
2007-03-03
<li>सँग गलत %s प्रकार छ
52.
<%s> provided but parent <entry> does not have a value
2007-03-03
<%s> उपलब्ध गराइयो तर अभिभावक <entry> को मान छैन