Translations by Narayan Kumar Magar

Narayan Kumar Magar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 326 results
1.
Failed to get configuration file path from '%s'
2008-03-10
%s बाट कन्फिगरेसन फाइल मार्ग प्राप्त गर्न असफल भयो
2.
Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'
2008-03-10
कन्फिगरेसन '%s' फाइल प्रयोग गरेर इभोल्युसन/LDAP सिर्जना गरियो
3.
Unable to parse XML file '%s'
2008-03-10
'%s' XML फाइल पद वर्णन गर्न अक्षम
4.
Config file '%s' is empty
2008-03-10
'%s' कन्फिग फाइल खाली छ
5.
Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>
2008-03-10
%s को मूल नोड <evoldap> हुनुपर्दछ, <%s> होइन
7.
No "filter" attribute specified on <template> in '%s'
2008-03-10
'%s' भित्र <template> मा कुनै पनि "फिल्टर" विशेषता निर्दिष्ट गरिएको छैन
8.
No LDAP server or base DN specified in '%s'
2008-03-10
'%s' मा LDAP सर्भर वा DN आधार निर्दिष्ट गरिएको छैन
9.
Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'
2008-03-10
LDAP सर्भरमा सम्पर्क गर्दै: होस्ट '%s', पोर्ट '%d', आधार DN '%s'
10.
Failed to contact LDAP server: %s
2008-03-10
LDAP सर्भरमा सम्पर्क गर्न असफल भयो: %s
11.
Searching for entries using filter: %s
2008-03-10
फिल्टरको प्रयोग गरेर प्रविष्टिहरूको खोजी गर्दै: %s
12.
Error querying LDAP server: %s
2008-03-10
LDAP सर्भर क्वेरि गर्दा त्रुटि: %s
13.
Got %d entries using filter: %s
2008-03-10
फिल्टर प्रयोग गरेर %d प्रविष्टिहरू प्राप्त गर्यो: %s
14.
Cannot find directory %s
2008-03-10
डाइरेक्टरी फेला पार्न सक्दैन %s
15.
Error saving GConf tree to '%s': %s
2008-03-10
%s' मा जीकन्फ ट्रि बचत गर्दा त्रुटि: %s
17.
Usage: %s <dir> Merges a markup backend filesystem hierarchy like: dir/%%gconf.xml subdir1/%%gconf.xml subdir2/%%gconf.xml to: dir/%%gconf-tree.xml
2008-03-10
उपयोग: %s <dir> यस्तो मार्कअप ब्याकेण्ड फाइल प्रणाली सोपानक्रम गाभ्नुहोस्: dir/%%gconf.xml subdir1/%%gconf.xml subdir2/%%gconf.xml to: dir/%%gconf-tree.xml
18.
Unloading text markup backend module.
2008-03-10
पाठ मार्कअप ब्याकेण्ड मोड्युल पाठ अनलोड गर्दै ।
19.
Couldn't find the XML root directory in the address `%s'
2008-03-10
`%s' ठेगानामा XML मूल डाइरेक्टरी फेला पार्न सकेन
20.
Could not make directory `%s': %s
2008-03-10
`%s' डाइरेक्टरी बनाउन सकेन: %s
21.
Can't read from or write to the XML root directory in the address "%s"
2008-03-10
"%s" ठेगानामा भएको XML मुल डाइरेक्टरी पढ्न अथवा लेख्न सकिँदैन
22.
Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o
2008-03-10
%s मूलमा XML स्रोतका लागि डाइरेक्टरी/फाइल अनुमतिहरू हुन: %o/%o
23.
Remove directory operation is no longer supported, just remove all the values in the directory
2008-03-10
डाइरेक्टरी सञ्चालन हटाउन लामो समय सम्म समर्थित छैन, डाइरेक्टरीमा भएका सबै मानहरू हटाउनुहोस्
24.
Could not open lock directory for %s to remove locks: %s
2008-03-10
ताल्चा हटाउन %s का लागि ताल्चा लगाइएको डाइरेक्टरी खोल्न सकेन: %s
25.
Could not remove file %s: %s
2008-03-10
%s फाइल हटाउन सकेन: %s
26.
Initializing Markup backend module
2008-03-10
मार्कअप ब्याकइण्ड मोड्युल सुरुआत गर्दै
27.
Failed to give up lock on XML directory "%s": %s
2008-03-10
"%s" XML डाइरेक्टरीमा ताल्चा लगाउन असफल भयो: %s
28.
Failed to write some configuration data to disk
2008-03-10
केही कन्फिगरेसन डेटा डिस्कमा लेख्न असफल भयो
29.
Could not make directory "%s": %s
2008-03-10
"%s" डाइरेक्टरी बनाउन सकेन: %s
30.
Could not remove "%s": %s
2008-03-10
"%s" हटाउन सकेन: %s
32.
Failed to load file "%s": %s
2008-03-10
"%s" फाइल लोड गर्न असफल भयो: %s
33.
Line %d character %d: %s
2008-03-10
रेखा %d क्यारेक्टर %d: %s
34.
Attribute "%s" is invalid on <%s> element in this context
2008-03-10
यो प्रसंगमा "%s" विशेषता उस्तै<%s>तत्वमा अवैध छ
35.
Didn't understand `%s' (expected integer)
2008-03-10
`%s' (अपेक्षा गरिएको इन्टिजर) बुझिएन
36.
Integer `%s' is too large or small
2008-03-10
`%s' इन्टिजर धेरै ठूलो अथवा सानो छ
37.
Didn't understand `%s' (expected true or false)
2008-03-10
`%s' (अपेक्षा गरिएको ठीक वा बेठीक) बुझिएन
38.
Didn't understand `%s' (expected real number)
2008-03-10
`%s' (अपेक्षा गरिएको वास्तविक सङ्ख्या) बुझिएन
39.
Unknown value "%s" for "%s" attribute on element <%s>
2008-03-10
<%s> तत्वमा "%s" विशेषताको लागि "%s"अज्ञात मान
40.
No "%s" attribute on element <%s>
2008-03-10
<%s>तत्वमा विशेषता "%s" छैन
41.
Invalid ltype "%s" on <%s>
2008-03-10
<%s>मा "%s" अवैध प्रकार
42.
Invalid first-element type "%s" on <%s>
2008-03-10
<%s>मा "%s" अवैध पहिलो-तत्व प्रकार
43.
Invalid cdr_type "%s" on <%s>
2008-03-10
<%s>मा "%s"अवैध cdr_प्रकार
44.
Invalid list_type "%s" on <%s>
2008-03-10
<%s> मा "%s"अवैध सुची प्रकार
45.
Two <default> elements below a <local_schema>
2008-03-10
<local_schema> तल दुई <default> तत्वहरू
49.
Two <car> elements given for same pair
2008-03-10
उस्तै जोडीका लागि दुईवटा <car> तत्वहरू दिइयो
50.
Two <cdr> elements given for same pair
2008-03-10
उस्तै जोडीका लागि दुईवटा <cdr> तत्व दिइयो
52.
<%s> provided but parent <entry> does not have a value
2008-03-10
<%s> उपलब्ध गराइयो तर प्रमूल <entry> सँग मान छैन
53.
Element <%s> is not allowed inside current element
2008-03-10
हालको तत्व भित्र <%s>तत्वलाई अनुमति दिइएको छैन
54.
Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>
2008-03-10
मेनू फाइलको सबै भन्दा बाहिरी तत्व <%s> नभएर <gconf> मा हुनु पर्दछ
55.
Element <%s> is not allowed inside a <%s> element
2008-03-10
<%s>तत्व भित्र <%s>तत्वलाई अनुमति दिइएको छैन
56.
No text is allowed inside element <%s>
2008-03-10
<%s> तत्व भित्र कुनै पाठलाई अनुमति दिइएको छैन
57.
Failed to open "%s": %s
2008-03-10
"%s" खोल्न असफल भयो: %s