Translations by Sameer Rajbhandari

Sameer Rajbhandari has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 404 results
2.
Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'
2006-03-19
समायोजन फाईल '%s' प्रयोग गरेर मूल्याङ्क/LDAP स्रोत सिर्जना गरियो
4.
Config file '%s' is empty
2006-03-19
कन्फिग फाईल '%s' खाली छ
5.
Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>
2006-03-19
'%s' को आधार नोड <evoldap> हुनुपर्छ <%s> यो होइन
6.
No <template> specified in '%s'
2006-03-19
'%s' मा <ढाचा> उल्लेख गरियको छैन
7.
No "filter" attribute specified on <template> in '%s'
2006-03-19
'%s' मा "छान्ने" बिशेषता <ढाचा> उल्लेख गरियको छैन
8.
No LDAP server or base DN specified in '%s'
2006-03-19
'%s' मा उल्लेख गरियको छैन LDAP सेवादायक वा आधार DN
9.
Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'
2006-03-19
LDAP सेवादायक: प्रमूल %s' आयत गर्नुहोस '%d', DN आधार'%s' जोडदैछ
10.
Failed to contact LDAP server: %s
2006-03-19
LDAP सर्बर समर्पकगर्न असफल भयो: %s मूल
11.
Searching for entries using filter: %s
2006-03-19
छान्नुहोस् प्रयोग गरेर प्रबिस्ट खोजिरहेछ: %s
12.
Error querying LDAP server: %s
2006-03-19
LDAP सर्वरले सोध्दै गर्दा त्रुति: %s
13.
Got %d entries using filter: %s
2006-03-19
फिल्टर गर्रे %d प्रबिष्ट पायो: %s
14.
Cannot find directory %s
2006-03-19
पत्ता लागाउन सकिएन निर्देशिका %s
15.
Error saving GConf tree to '%s': %s
2006-03-19
जि कन्फ ट्रि बाट %s': मा भण्डारभ गर्द त्रटि %s
16.
Usage: %s <dir>
2006-03-19
प्रयोग गर्दा: %s <dir>
17.
Usage: %s <dir> Merges a markup backend filesystem hierarchy like: dir/%%gconf.xml subdir1/%%gconf.xml subdir2/%%gconf.xml to: dir/%%gconf-tree.xml
2006-03-19
प्रयोग: %s <dir> यस्तो प्राथमिकताक्रमको मार्कअप ब्याकेण्ड फाइल पद्धति बनाऊ: dir/%%gconf.xml subdir1/%%gconf.xml subdir2/%%gconf.xml to: dir/%%gconf-tree.xml
18.
Unloading text markup backend module.
2006-03-19
मार्कअप ब्याकेण्ड नमुनाको पाठ अनलोड हुँदैछ
19.
Couldn't find the XML root directory in the address `%s'
2006-03-19
`%s'ठेगानामा एक्सएमएल निर्देशिका पत्ता लागाउन सकिएन
20.
Could not make directory `%s': %s
2006-03-19
`%s': %s निर्देशिका बानाउन सकिएन
21.
Can't read from or write to the XML root directory in the address "%s"
2006-03-19
"%s"ठेगानामा भएको एक्सएमएल मुख्य निर्देशिका पढ्न अथवा लेख्न सकिएन
22.
Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o
2006-03-19
एक्सएमएल स्रोतका लागि निर्देशिका/फाइल अनुमतिका लागि मुख्य %sसम्बन्ध : %o/%o हुन।
23.
Remove directory operation is no longer supported, just remove all the values in the directory
2006-03-19
निर्देशिका संचालन हटाउनेले लामो समयसम्म सहयोग नगर्ने हुदा निर्देशिकामा भएका सबै मूल्यहरु तत्काल हटाऊ
24.
Could not open lock directory for %s to remove locks: %s
2006-03-19
%s का लागि बन्द निर्देशिका खुलेन : %s लक हटाऊ
25.
Could not remove file %s: %s
2006-03-19
%s: %s मिसिल हटाउन सकेन
26.
Initializing Markup backend module
2006-03-19
मार्कअप ब्याकेण्ड नमुना सुरुआत क्रममा छ
27.
Failed to give up lock on XML directory "%s": %s
2006-03-19
एक्सएमएल निर्देशिका"%s": %s मा लक त्याग्न असफल भयो
28.
Failed to write some configuration data to disk
2006-03-19
केही डाटा संरचना डिस्केटमा लेख्न असफल भयो
29.
Could not make directory "%s": %s
2006-03-19
"%s": %s निर्देशिका बनाउन सकिएन
30.
Could not remove "%s": %s
2006-03-19
"%s": %s हटाउन सकेन
31.
Failed to write "%s": %s
2006-03-19
"%s": %s लेख्नको लागि असफल
33.
Line %d character %d: %s
2006-03-19
रेखा %d वर्ण %d: %s
34.
Attribute "%s" is invalid on <%s> element in this context
2006-03-19
यो स्थितिमा <%s> तत्वमा "%s"गुण अमान्य छ
35.
Didn't understand `%s' (expected integer)
2006-03-19
`%s'बुझिएन (इच्छाईएको संख्या)
36.
Integer `%s' is too large or small
2006-03-19
संख्या `%s' धेरै ठूलो अथवा सानो छ
37.
Didn't understand `%s' (expected true or false)
2006-03-19
`%s' बुझिएन (ईच्छाएको सत्य अथवा झूठ)
38.
Didn't understand `%s' (expected real number)
2006-03-19
`%s' बुझिएन (ईच्छाएको वास्तविक संख्या)
39.
Unknown value "%s" for "%s" attribute on element <%s>
2006-03-19
<%s> तत्वमा प्रारुप "%s"का लागि "%s"अज्ञात मूल्य हो
40.
No "%s" attribute on element <%s>
2006-03-19
<%s>तत्वमा प्रारुप"%s" छैन
41.
Invalid ltype "%s" on <%s>
2006-03-19
<%s>मा "%s"अमान्य प्रकार
2006-03-19
<%s>मा "%s"अमान्य प्रकार
42.
Invalid first-element type "%s" on <%s>
2006-03-19
अमान्य पहिला तत्व प्रकार "%s" <%s>मा
43.
Invalid cdr_type "%s" on <%s>
2006-03-19
<%s>मा "%s"अमान्य सिडिआर_प्रकार
44.
Invalid list_type "%s" on <%s>
2006-03-19
<%s>मा "%s"अमान्य सूची_प्रकार
45.
Two <default> elements below a <local_schema>
2006-03-19
<स्थानीय_रुपरेखा>का मुनिपट्टि दुइटा <पूर्वनिर्धारित> तत्वहरु
46.
Two <longdesc> elements below a <local_schema>
2006-03-19
<स्थानीय_रुपरेखा>का मुनिपट्टि दुइटा <पूर्वनिर्धारित> तत्वहरु
47.
Element <%s> is not allowed below <%s>
2006-03-19
<%s>को तल <%s> तत्वलाइ अनुमति छैन
48.
<%s> provided but current element does not have type %s
2006-03-19
<%s> उपलब्ध गराइयो तर हालको तत्वसँग %s प्रकार छैन
49.
Two <car> elements given for same pair
2006-03-19
उस्तै जोडिको लागि दुइटा <स्वन> तत्व दिइयो
50.
Two <cdr> elements given for same pair
2006-03-19
उस्तै जोडिको लागि दुइटा <स्वन> तत्व दिइयो
51.
<li> has wrong type %s
2006-03-19
<एलआइ> सँग गलत %s प्रकार छ
52.
<%s> provided but parent <entry> does not have a value
2006-03-19
<%s> उपलब्ध गराइयो तर मूल <प्रविष्टि>को महत्व छैन