Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 78 results
2.
Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'
2012-09-25
Radītais Evolution/LDAP avots izmantojot konfigurācijas datni '%s'
3.
Unable to parse XML file '%s'
2012-09-25
Nevar noparsēt XML datni '%s'
4.
Config file '%s' is empty
2012-09-25
Konfigurācijas datne '%s' ir tukša
22.
Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o
2012-09-25
Direktorijas / datnes atļaujas XML avotam saknē %s ir — %o/%o
25.
Could not remove file %s: %s
2012-09-25
Nevarēja izņemt datni %s — %s
32.
Failed to load file "%s": %s
2012-09-25
Nevar ielādēt datni “%s” — %s
54.
Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>
2012-09-25
Vistālākajam elementam izvēlnes datnē vajag būt <gconf> ne <%s>
59.
Could not flush file '%s' to disk: %s
2012-09-25
Nevarēja noglabāt datni “%s” diskā — %s
60.
Error writing file "%s": %s
2012-09-25
Kļūda, ierakstot datnē “%s” — %s
61.
Failed to move temporary file "%s" to final location "%s": %s
2012-09-25
Nevar pārvietot pagaidu datni “%s” tās galējā atrašanās vietā “%s” — %s
68.
XML filename `%s' is a directory
2012-09-25
XML datnes nosaukums “%s” ir direktorija
70.
Failed to write file `%s': %s
2012-09-25
Nevar ierakstīt datni “%s” — %s
73.
Failed to close file `%s': %s
2012-09-25
Nevar aizvērt datni “%s” — %s
76.
Failed to delete old file `%s': %s
2012-09-25
Nevar izdzēst vecu datni “%s” — %s
79.
Entry with no name in XML file `%s', ignoring
2012-09-25
Ieraksts bez nosaukuma XML datnē “%s”, ignorē
80.
A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring
2012-09-25
Virslīmeņa mezgls XML datnē “%s” ir <%s> nekā <ieraksts>, ignorē
81.
Failed to create file `%s': %s
2012-09-25
Nevar izveidot datni “%s” — %s
82.
Failed to parse XML file "%s"
2012-09-25
Nevar noparsēt XML datni “%s”
95.
parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair
2012-09-25
parsē XML datni — saraksti un pāri varētu būt nenovietoti pāra iekšpusē
99.
Missing cdr from pair of values in XML file
2012-09-25
Trūkst cdr no vērtību pāra XML datnē
100.
Missing car from pair of values in XML file
2012-09-25
Trūkst car no vērtību pāra XML datnē
101.
Missing both car and cdr values from pair in XML file
2012-09-25
Trūkst abas car un cdr vērtības no pāra XML datnē
107.
No such file `%s'
2012-09-25
Nav tādas datnes “%s”
129.
Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may result in a notification weirdly reappearing): %s
2012-09-25
Nevar iegrāmatot klausītāja noņemšanu žurnāla datnē (visdrīzāk nekaitīgi, var novest pie paziņojuma savādas atkārtošanās) — %s
141.
Notification on %s doesn't exist
2011-07-13
Paziņojums uz %s neeksistē
142.
D-BUS error: %s
2011-07-13
D-BUS kļūda: %s
143.
Unknown error
2011-07-13
Nezināma kļūda
144.
Unknown error %s: %s
2011-07-13
Nezināma kļūda %s: %s
145.
No D-BUS daemon running
2011-07-13
Nav palaists D-BUS dēmons
146.
Failed to activate configuration server: %s
2011-07-13
Nevarēja aktivizēt konfigurācijas serveri: %s
149.
Couldn't get value
2011-07-13
Nevarēja saņemt vērtību
176.
Invalid UTF-8 in gettext domain for schema
2011-09-27
Nederīgs UTF-8 gettext domēnā shēmai
177.
Couldn't open path file `%s': %s
2012-09-25
Nevarēja atvērt vietas datni “%s” — %s
179.
Read error on file `%s': %s
2012-09-25
Lasīšanas kļūda datnē “%s” — %s
189.
Could not lock temporary file '%s': %s
2012-09-25
Nevarēja slēgt pagaidu datni “%s” — %s
190.
Could not create file '%s', probably because it already exists
2012-09-25
Nevarēja izveidot datni “%s”,jo, iespējams, ka tās jau eksistē
192.
Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your operating system has NFS file locking misconfigured (%s)
2012-09-25
Nevar slēgt “%s” — iespējams, slēdzene jau ir citam procesam vai operāciju sistēmai ir nepareizi nokonfigurēta NFS datņu slēgšana (%s)
196.
GetIOR failed: %s
2011-03-06
GetIOR neizdevās: %s
200.
Can't write to file `%s': %s
2012-09-25
Nevar ierakstīt datnē “%s” — %s
201.
We didn't have the lock on file `%s', but we should have
2012-09-25
Nebija slēdzenes datnei “%s”, bet vajadzēja būt
203.
Failed to remove lock file `%s': %s
2012-09-25
Nevar izņemt slēdzenes datni “%s” — %s
204.
Failed to clean up file '%s': %s
2012-09-25
Nevar iztīrīt datni “%s” — %s
207.
Failed to contact configuration server; the most common cause is a missing or misconfigured D-Bus session bus daemon. See http://projects.gnome.org/gconf/ for information. (Details - %s)
2011-03-06
Neizdevās sazināties ar konfigurācijas serveri; parasti iemesls ir trūkstošsvai nepareizi konfigurēts D-Bus sesijas kopnes dēmons. Papildus informācijai skatiet http://projects.gnome.org/gconf/ . (Papildus informācija - %s)
219.
Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "ORBIIOPIPv4=1" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles in individual storage locations such as ~/.gconf
2012-09-25
Nevar saglabāt vērtību atslēgā “%s”, jo konfigurācijas serverim nav rakstāmu datubāžu. Šeit ir daži izplatītākie cēloņi šai problēmai: 1) jūsu konfigurācijas ceļa datne %s/path nesatur nevienu datubāzi vai netika atrasts 2)nezināmā veidā kļūdas pēc ir izveidoti divi gconfd procesi 3) jūsu operāciju sistēma ir nepareizi nokonfigurēta, tāpēc NFS datnes slēgšana nestrādā jūsu mājas direktorijā vai 4) jūsu NFS klienta mašīna avarēja un pienācīgi nepaziņoja serverim pie pārstartēšanas, ka datņu slēdzenes būtu jānomet. Ja jums ir divi gconfd procesi (vai bija divi tajā brīdī, kad tika palaists otrais), atteikšanās, visu gconfd kopiju nokaušana un pieteikšanās atpakaļ varētu līdzēt. Ja jums ir novecojušas slēdzenes, izņemiet ~/.gconf*/*lock. Iespējams, problēma ir tā, ka mēģināt lietot GConf no diviem datoriem vienlaicīgi un ORBit joprojām ir tā noklusētā konfigurācija, kas aizliedz attālinātus CORBA pieslēgumus - ielieciet "ORBIIOPIPv4=1" iekš /etc/orbitrc. Kā vienmēr pārbaudiet lietotājs.* syslog, lai uzzinātu vairāk par problēmām, ar kādām sastapies gconfd. Šeit var būt tikai viens gconfd uz mājas direktoriju un tam jāpieder slēdzenes datne iekš ~/.gconfd un arī slēdzenes datnes atsevišķās novietnes lokacijās, kā ~/.gconf
249.
No configuration files found. Trying to use the default configuration source `%s'
2012-09-25
Nav atrastas konfigurācijas datnes, mēģina izmantot noklusēto konfigurācijas avotu “%s”
259.
Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %s
2012-09-25
Nevar ierakstīt baitu datnes apraksta kanālā %d, tādējādi klienta programma varētu uzkārties — %s
260.
Error releasing lockfile: %s
2012-09-25
Kļūda, atlaižot slēdzējdatni — %s
266.
Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after gconfd shutdown (%s)
2012-09-25
Nevar atvērt gconfd žurnāla datni, nevarēs atjaunot klausītājus pēc gconfd izslēgšanas (%s)
267.
Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)
2012-09-25
Nevar aizvērt gconfd žurnāla datni; dati var nebūt pienācīgi saglabāti (%s)
268.
Could not open saved state file '%s' for writing: %s
2012-09-25
Nevarēja atvērt saglabāto stāvokļa datni “%s” rakstīšanai — %s