Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
4146 of 46 results
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
Thực đơn Phục hồi (trạng thái của tập tin hệ thống: chỉ đọc)
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-10-03
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:20
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
Thực đơn Phục hồi (trạng thái của tập tin hệ thống: đọc/ghi)
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-10-03
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:22
43.
Resume normal boot
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Khởi động lại bình thường
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2009-10-02
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:26
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery.
If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bạn chuẩn bị thoát khỏi chế độ phục hồi và tiếp tục thực hiện chu trình khởi động. Lưu ý rằng một vài phần mềm tương thích (driver) đồ họa sẽ yêu cầu một đợt khởi động đồ họa toàn diện và vì vậy sẽ dễ thất bại trong khi quay trở lại từ quá trình phục hồi.
Nếu gặp phải trường hợp đó, chỉ cần khởi động lại máy từ màn hình đăng nhập và thực hiện khởi động bình thường.
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-10-03
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:47
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab.
Do you wish to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Nếu tiếp tục thì sẽ lấy tập tin hệ thống đang ở chế độ đọc/ghi /của bạn ra và đưa vào bất cứ tập tin hệ thống nào khác được xác định trong etc/fstab.
Bạn có muốn tiếp tục?
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-10-03
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:67
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode.
The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Lựa chọn mà bạn vừa chọn yêu cầu rằng tập tin hệ thống của bạn phải ở chế độ chỉ đọc. Không may là trước đó bạn lại có một lựa chọn khác và khiến bạn thoát khỏi chế độ này.
Cách dễ nhất để có thể lấy lại chế độ chỉ đọc là khởi động lại hệ thống.
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-10-03
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:95
4146 of 46 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huynh Trong Nghia, Lê Trường An, Vu Do Quynh.