Translations by Manop Pornpeanvichanon(มานพ พรเพียรวิชานนท์)

Manop Pornpeanvichanon(มานพ พรเพียรวิชานนท์) has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 59 results
11.
Ignore questions with a priority less than:
2010-02-06
ข้ามคำถามที่ไม่สำคัญ:
193.
On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use the Control+period combination as a Compose key.
2010-02-06
ปุ่มผสมคีย์ในหน้าตัวหนังสือในคอนโซลไม่สามารถทำงานได้ถ้าอยู่ในโหมด Unicode. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมด Unicode, โปรดแน่ใจในสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนี้, คุณสามารถใช้กดปุ่ม Control+"." พร้อมกันเพื่อเป็นปุ่มผสมคีย์.
295.
login to iSCSI targets
2010-01-29
เข้าระบบไปที่ iSCSI
609.
The size you entered was not understood. Please enter a positive integer size followed by an optional unit of measure (e.g. "200 GB"). The default unit of measure is the megabyte.
2010-01-29
ขนาดที่คุณระบุไม่สามารถตีความได้. กรุณาใส่ค่าเลขจำนวนเต็มบวกตามด้วยหน่วยถ้าจำเป็น (เช่น "200 BG"). ถ้าไม่ใส่หน่วยหมายความว่าใช้หน่วยเป็น MB(หนึ่งล้านไบต์).
610.
The size entered is too large
2010-01-28
ขนาดที่ระบุใหญ่เกินไป
611.
The size you entered is larger than the maximum size of the partition. Please enter a smaller size to continue.
2010-01-28
ขนาดที่คุณระบุใหญ่กว่าขนาดของพาร์ทิชัน. ให้ระบุขนาดใหม่ที่เล็กกว่านี้แล้วทำขั้นตอนต่อไป.
612.
The size entered is too small
2010-01-28
ขนาดที่่ระบุเล็กเกินไป
613.
The size you entered is smaller than the minimum size of the partition. Please enter a larger size to continue.
2010-01-29
ขนาดที่คุณระบุเล็กกว่าขนาดต่ำสุดของพาร์ทิชัน. ให้ระบุขนาดใหม่ที่ใหญ่กว่านี้แล้วทำขั้นตอนต่อไป.
2010-01-28
นาดที่คุณระบุเล็กกว่าขนาดต่ำสุดของพาร์ทิชัน. ให้ระบุขนาดใหม่ที่ใหญ่กว่านี้แล้วทำขั้นตอนต่อไป.
654.
Reserved BIOS boot area
2010-01-29
พื้นที่สงวนสำหรับการบูต BIOS
655.
biosgrub
2010-01-28
biosgrub
738.
If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, the partition will be used as is. This means that you may not be able to boot from your hard disk.
2011-07-07
ถ้าคุณยืนยันและไม่กลับไปแก้ข้อผิดพลาดจากการแบ่งพาร์ทิชันแบบนี้ อาจจะทำให้คุณไม่สามารถบูตระบบจากฮาร์ดดิสก์ได้
743.
The partition ${PARTITION} assigned to ${MOUNTPOINT} starts at an offset of ${OFFSET} bytes from the minimum alignment for this disk, which may lead to very poor performance.
2011-07-03
พาร์ทิชัน ${PARTITION} ถูกกำหนดตำแหน่งเมานท์ที่ ${MOUNTPOINT} ซึ่งเริ่มเกินตำแหน่งไป ${OFFSET} ไบต์ จากตำแหน่งต่ำสุดสำหรับดิสก์นี้ อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำลงมาก
744.
Since you are formatting this partition, you should correct this problem now by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and recreate it in the same position with the same settings. This will cause the partition to start at a point best suited for this disk.
2011-07-03
เนื่องจากคุณกำลังจะฟอร์แมทพาร์ทิชันนี้ คุณควรแก้ปัญหานี้ไปพร้อมกัน ด้วยการจัดเรียงตำแหน่งของพาร์ทิชันเสียใหม่ เพราะจะทำได้ยากในภายหลัง เพื่อการนี้ ขอให้คุณกลับไปที่หน้าหลักของการจัดการพาร์ทิชัน ลบพาร์ทิชันออกแล้วสร้างใหม่ด้วยค่าการติดตั้งเดิม เพื่อเป็นการทำให้พาร์ทิชันเริ่มต้นในตำแหน่งที่เหมาะสมบนดิสก์นี้
1089.
The root user should not have an empty password. If you leave this empty, the root account will be disabled and the system's initial user account will be given the power to become root using the "sudo" command.
2010-01-28
ผู้ดูแลระบบ root ควรระบุรหัสผ่าน. ถ้าคุณไม่ระบุบัญชีของผู้ดูแลระบบ root จะใช้งานไม่ได้ และระบบตั้งค่าเริ่มต้นบัญชีผู้ใช้จะอนุญาตให้ใช้งานแบบผู้ดูแลระบบ root ด้วยคำสั่ง "sudo".
1120.
Home directory encryption failed
2010-01-28
การเข้ารหัสไดเรกทอรี Home ล้มเหลว
1121.
The installer failed to set up home directory encryption. Your home directory will be unencrypted after installation. This is probably a bug, and you may wish to investigate and reinstall.
2010-01-28
ตัวติดตั้งทำการตั้งค่าการเข้ารหัสไดเรกทอรี Home ล้มเหลว. ไดเรกทอรี Home ของคุณจะไม่ถูกเข้ารหัสหลังการติดตั้งเสร็จ. นี้เป็นจุดบกพร่อง, คุณสามารถหาสาเหตุแล้วติดตั้งใหม่.
1168.
The device should be specified as a device in /dev. Below are some examples: - "/dev/sda" will install GRUB to the master boot record of your first hard drive; - "/dev/sda2" will use the second partition of your first hard drive; - "/dev/sdc5" will use the first extended partition of your third hard drive; - "/dev/fd0" will install GRUB to a floppy.
2011-07-03
อุปกรณ์จะถูกเจาะจงโดย /dev ข้างล่างคือบางตัวอย่าง: - "/dev/sda" จะติดตั้งบูตโหลดเดอร์ในบูตเรคคอร์ดหลักของ ฮาร์ดไดร์ฟของคุณ; - "/dev/sda2" ใช้แทนพาร์ทิชันตัวที่ 2 ในฮาร์ดดิสก์ตัวแรก; - "/dev/sdc5" ใช้แทนพาร์ทิชัน Extended ตัวแรกในฮาร์ดไดร์ฟ ตัวที่ 3; - "/dev/fd0" จะติตั้งบูตโหลดเดอร์ในฟลอปปีดิสก์.
1308.
No installer ISO images were found. If you downloaded the ISO image, it may have a bad filename (not ending in ".iso"), or it may be on a file system that could not be mounted.
2010-01-28
ไม่พบตัวติดตั้งในรูปแบบไฟล์ ISO. ถ้าคุณดาวน์โหลดไฟล์ ISO มาแล้ว, ชื่อไฟล์อาจจะผิดพลาด(นามสกุลไม่ใช่ ".iso"), หรือไฟล์ ISO อาจจะอยู่บนระบบไฟล์ที่มานท์ไม่สำเร็จ.
1386.
In use by software RAID device ${DEVICE}
2010-01-28
ใช้ตัวจำลองอุปกรณ์ RAID ${DEVICE}
1387.
Software RAID not available
2010-01-28
ไม่พบตัวจำลอง RAID
1388.
The current kernel doesn't seem to support software RAID (MD) devices. This should be solved by loading the necessary modules.
2010-01-28
คอร์เนลที่ใช้อยู่ไม่สนับสนุนตัวจำลองอุปกรณ์ RAID (MD). ปัญหานี้แก้ได้โดยโหลดมอดูลที่จำเป็น.
1392.
Software RAID configuration actions
2010-01-28
การตั้งค่าตัวจำลอง RAID
1393.
This is the software RAID (or MD, "multiple device") configuration menu.
2010-01-28
นี้คือเมนูการตั้งค่าตัวจำลอง RAID (หรือ MD, "multiple device").
1394.
Please select one of the proposed actions to configure software RAID.
2010-01-28
โปรดเลือกวิธีการตั้งค่าตัวจำลอง RAID.
1395.
Software RAID device type:
2010-01-28
ชนิดของตัวจำลองอุปกรณ์ RAID:
1396.
Please choose the type of the software RAID device to be created.
2010-01-28
โปรดเลือกชนิดของตัวจะลองอุปกรณ์ RAID ที่จะสร้าง.
1398.
No unused partitions of the type "Linux RAID Autodetect" are available. Please create such a partition, or delete an already used software RAID device to free its partitions.
2010-02-06
ไม่พบพาร์ทิชันชนิด "Linux RAID Autodetect" ใช้งานอยู่. โปรดสร้างพาร์ทิชันใหม่, หรือลบตัวจำลองอุปกรณ์ RAID เพื่อให้พาร์ทิชันมีที่ว่าง.
1400.
Active devices for the RAID0 array:
2010-02-06
อุปกรณ์ที่กำลังทำงานแบบอาร์เรย์ RAID0:
1403.
The RAID${LEVEL} array will consist of both active and spare devices. The active devices are those used, while the spare devices will only be used if one or more of the active devices fail. A minimum of ${MINIMUM} active devices is required.
2010-02-06
อาร์เรย์ RAID${LEVEL} ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่กำลังทำงานอยู่และไม่ทำงานอยู่. อุปกรณ์ที่กำลังทำงานอยู่กำลังถูกใช้, ขณะที่อุปกรณ์ว่างงานอาจจะถูกใช้เมื่ออุปกรณ์ที่กำลังทำงานตัวใดตัวหนึ่งล้มเหลว. อุปกรณ์ที่กำลังทำงานอยู่ต้องมีอย่างน้อย ${MINIMUM}.
1405.
Active devices for the RAID${LEVEL} array:
2010-02-06
อุปกรณ์ที่กำลังทำงานแบบอาร์เรย์ RAID${LEVEL}:
1409.
Spare devices for the RAID${LEVEL} array:
2010-02-06
อุปกรณ์ที่ไม่ทำงานแบบอาร์เรย์ RAID${LEVEL}:
1411.
Please choose which partitions will be used as spare devices. You may choose up to ${COUNT} partitions. If you choose less than ${COUNT} devices, the remaining partitions will be added to the array as "missing". You will be able to add them to the array later.
2010-02-06
โปรดเลือกว่าจะให้พาร์ทิชันไหนเป็นอุปกรณ์แบบไม่ทำงาน. คุณสามารถเลือกพาร์ทิชันได้มากถึง ${COUNT}. ถ้าคุณเลือกอุปกรณ์น้อยกว่า ${COUNT}, พาร์ทิชันที่เหลือจะถูกระบุในอาร์เรย์แบบ "ไม่พบ". โดยคุณสามารถเพิ่มในภายหลังได้.
1414.
Layout of the RAID10 array:
2010-02-06
การวางรูปแบบของอาร์เรย์ RAID10:
1417.
Software RAID device to be deleted:
2010-02-06
อุปกรณ์ RAID แบบจำลองที่ถูกตรวจพบ:
1418.
Deleting a software RAID device will stop it and clear the superblock of all its components.
2010-02-06
กำลังตรวจหาอุปกรณ์ RAID แบบจำลอง เพื่อจะหยุดการทำงานแล้วล้างค่าในซูเปอร์บล็อกของส่วนประกอบทั้งหมด.
1419.
Please note this will not immediately allow you to reuse the partitions or devices in a new software RAID device. The array will however be unusable after the deletion.
2010-02-06
โปรดสังเกตว่า คุณจะไม่สามารถใช้งานพาร์ทิชันหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ได้ในทันที. อย่างไรก็ตามอาร์เรย์นี้ก็จะถูกระบุเป็นแบบใช้งานไม่ได้เมื่อถูกตรวจพบ.
1421.
No software RAID devices available
2010-02-06
ไม่พบอุปกรณ์ RAID แบบจำลอง
1422.
No software RAID devices are available for deletion.
2010-02-06
ไม่พบอุปกรณ์ RAID แบบจำลองในการตรวจหา
1423.
Really delete this software RAID device?
2010-02-06
ต้องการลบอุปกรณ์ RAID แบบจำลองตัวนี้?
1424.
Please confirm whether you really want to delete the following software RAID device:
2010-02-06
โปรดยืนยันว่าคุณต้องการลบอุปกรณ์ RAID แบบจำลองพวกนี้:
1426.
Failed to delete the software RAID device
2010-02-06
ไม่สามารถลบอุปกรณ์ RAID แบบจำลอง
1427.
There was an error deleting the software RAID device. It may be in use.
2010-02-06
มีข้อผิดพลาดระหว่างการลบอุปกรณ์ RAID แบบจำลอง. อุปกรณ์นั้นอาจจะกำลังถูกใช้งานอยู่.
1662.
Create encrypted volumes
2010-02-06
สร้างโวลุมแบบเข้ารหัส
1663.
Encryption configuration actions
2010-01-29
การตั้งค่าวิธีการเข้ารหัส
1664.
This menu allows you to configure encrypted volumes.
2010-02-06
คุณสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสโวลุมในเมนูนี้ได้.
1665.
Devices to encrypt:
2010-01-29
อุปกรณ์ที่จะเข้ารหัส:
1666.
Please select the devices to be encrypted.
2010-01-29
กรุณาเลือกอุปกรณ์ที่จะเข้ารหัส.
1667.
No devices selected
2010-01-29
ไม่ได้เลือกรายการอุปกรณ์
1668.
No devices were selected for encryption.
2010-01-29
ไม่ได้เลือกรายการอุปกรณ์เพื่อเข้ารหัส.