Translations by Pere Orga

Pere Orga has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
333.
WEP/Open Network
2012-03-12
WEP/Xarxa oberta
2012-03-11
WEP/Xarxa Oberta
334.
WPA PSK
2012-03-11
WPA PSK
335.
Wireless network type for ${iface}:
2012-03-11
Tipus de xarxa sense fils per ${iface}:
336.
Choose WEP/Open if the network is open or secured with WEP. Choose WPA if the network is a WPA PSK protected network.
2012-03-12
Escolliu «WEP/Xarxa oberta» si la xarxa és oberta o assegurada amb WEP. Escolliu «WPA» si es tracta d'una xarxa protegida amb WPA PSK.
2012-03-11
Escolliu «WEP/Xarxa Oberta» si la xarxa és oberta o assegurada amb WEP. Escolliu «WPA» si es tracta d'una xarxa protegida amb WPA PSK.
345.
The WPA PSK passphrase was either too long (more than 64 characters) or too short (less than 8 characters).
2012-03-11
La contrasenya WPA PSK era o massa llarga (més de 64 caràcters) o massa curta (menys de 8 caràcters).
346.
WPA passphrase for wireless device ${iface}:
2012-03-11
Contrasenya WPA per el dispositiu ${iface}:
347.
Enter the passphrase for WPA PSK authentication. This should be the passphrase defined for the wireless network you are trying to use.
2012-03-11
Introduïu la contrasenya per l'autenticació WPA PSK. Aquesta hauria de ser la contrasenya definida en la xarxa sense fils que esteu intentant utilitzar.
350.
Attempting to exchange keys with the access point...
2012-03-11
S'està provant d'intercanviar les claus amb el punt d'accés...
352.
WPA connection succeeded
2012-03-11
La connexió WPA s'ha fet correctament
353.
Failure of key exchange and association
2012-03-12
Ha fallat l'intercanvi i l'associació de claus
354.
The exchange of keys and association with the access point failed. Please check the WPA parameters you provided.
2012-03-12
Ha fallat l'intercanvi i l'associació de claus amb el punt d'accés. Comproveu els paràmetres WPA que heu proveït.
374.
Detecting link on ${interface}; please wait...
2012-03-12
S'està detectant l'enllaç en ${interface}; espereu...
524.
MMC/SD card #%s (%s)
2012-03-12
Targeta MMC/SD #%s (%s)
525.
MMC/SD card #%s, partition #%s (%s)
2012-03-12
Targeta MMC/SD #%s, partició #%s (%s)
572.
Guided - use entire partition, ${PARTITION}
2012-03-12
Guiat - utilitza la partició sencera, ${PARTITION}
905.
Based on your present physical location, your time zone is ${ZONE}.
2012-03-12
Basant-se en la seva ubicació física, el seu fus horari és ${ZONE}.
2012-03-12
Basant-se en la seva ubicació física, el teu fus horari és ${ZONE}.
1019.
Downloading local repository key failed:
2012-03-12
Ha fallat la baixada de la clau del dipòsit local:
1020.
The installer failed to download the public key used to sign the local repository at ${MIRROR}:
2012-03-12
L'instal·lador ha fallat en baixar la clau pública feta servir per signar el dipòsit local a ${MIRROR}:
1021.
This may be a problem with your network, or with the server hosting this key. You can choose to retry the download, or ignore the problem and continue without all the packages from this repository.
2012-03-12
Això pot ser un problema amb la vostra xarxa o amb el servidor que allotja aquesta clau. Podeu tornar a provar de baixar-la o ignorar el problema i continuar sense tots els paquets d'aquest dipòsit.
1031.
partner archive (from ${PARTNER_HOST})
2012-03-12
Arxiu «partner» (de ${PARTNER_HOST})
1032.
extras archive (from ${EXTRAS_HOST})
2012-03-12
Arxiu «extras» (de ${EXTRAS_HOST})
1033.
Ubuntu has some additional services that provide updates to releases and add-on packages.
2012-03-12
L'Ubuntu té alguns serveis addicionals que proveeixen actualitzacions a llançaments i a paquets de complements.
1082.
Use software from the "extras" repository?
2012-03-12
Voleu utilitzar programari del component «extras»?
1256.
Location of initial preconfiguration file:
2012-03-12
Ubicació del fitxer amb la preconfiguració inicial:
1260.
See http://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed for inspiration.
2012-03-12
Veieu http://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed si us voleu inspirar.
1309.
You'll have to use an alternative installation method, select another device to look for ISO image, or try again after you've fixed it.
2012-03-12
Haureu de fer servir un mètode d'instal·lació alternatiu, seleccionar un altre dispositiu on cercar-hi la imatge ISO, o tornar a provar-ho després de que ho hageu arreglat.
1318.
Device or partition to search for installation ISO(s):
2012-03-12
Dispositiu o partició on cercar els fitxers ISO d'instal·lació:
1319.
You can select a device, manually specify a non-detected device, or rescan available devices (useful for slow USB devices).
2012-03-12
Podeu seleccionar un dispositiu, especificar-ne manualment un que no hagi estat detectat, o tornar a cercar els dispositius disponibles (això és útil per a dispositius USB lents).
1321.
Full search
2012-03-12
Cerca completa
1322.
ISO file to use:
2012-03-12
Fitxer ISO a fer servir:
1323.
One or multiple ISO files have been detected on the selected device(s). Please choose which one you want to use, or ask for a more thorough search.
2012-03-12
S'ha detectat un o més d'un fitxer ISO en els dispositius seleccionats. Trieu quin voleu fer servir o feu una cerca més exhaustiva.
2012-03-12
S'ha detectat un o més d'un fitxer ISO en el(s) dispositiu(s) seleccionat(s). Trieu quin voleu fer servir o feu una cerca més exhaustiva.
1324.
Is ISO file ${FILENAME} the correct image for installation?
2012-03-12
És la imatge correcta per fer la instal·lació el fitxer ISO ${FILENAME} ?
2012-03-12
El fitxer ISO ${FILENAME} és la imatge correcta per fer la instal·lació?
1325.
The ISO file ${FILENAME} on ${DEVICE} (${SUITE}, code ${CODENAME}, self-described as '${DESCRIPTION}') will be used as the installation ISO image.
2012-03-12
Es farà servir el fitxer ISO ${FILENAME} en ${DEVICE} (${SUITE}, amb el còdi ${CODENAME}, amb la descripció '${DESCRIPTION}') com la imatge ISO d'instal·lació.
1326.
If multiple ISO files exist on the same installer drive, you may select which one you want to use.
2012-03-12
Si hi ha més d'un fitxer ISO en la mateixa unitat d'instal·lació, podeu seleccionar quin d'ells voleu fer servir.
1661.
Activate existing encrypted volumes
2012-03-12
Activeu volums xifrats ja existents
1669.
No LUKS devices found
2012-03-12
No s'ha trobat cap dispositiu LUKS
1671.
If you don't enter anything, the volume will not be activated.
2012-03-12
Si no introdueix res no s'activarà el volum.
1715.
NTFS partition not cleanly unmounted
2012-03-12
La partició NTFS no s'ha desmuntat netament
1716.
The NTFS partition was not cleanly unmounted. This probably indicates that the system was not shut down properly. Please run "chkdsk /r" from Windows; once that is fixed you should be able to resume the installation. Press OK to reboot.
2012-03-12
La partició NTFS no s'ha desmuntat netament. Això probablement indica que el sistema no es va aturar correctament. Executeu «chkdsk /r» des del Windows; una vegada s'hagi arreglat això s'hauria de poder continuar la instal·lació. Premeu «Accepta» per a tornar a arrencar.