Translations by Albert Casanovas

Albert Casanovas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
738.
If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, the partition will be used as is. This means that you may not be able to boot from your hard disk.
2010-08-25
Si vós no torna al menú de partició i corregeix aquest error, la partició s'utilitzarà així. Això vol dir que no serà capaç d'arrencar des del disc dur.
744.
Since you are formatting this partition, you should correct this problem now by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and recreate it in the same position with the same settings. This will cause the partition to start at a point best suited for this disk.
2010-08-25
Atès que esteu formatant aquesta partició, heu de corregir aquest problema tot reassignant la partició, ja que serà difícil canviar-la més endavant. Per fer-ho, torneu al menú de particionament principal, esborreu la partició, i torneu a crear-la a la mateixa posició amb la mateixa configuració. Això farà que la partició s'iniciï en un punt més adequat per a aquest disc.
1168.
The device should be specified as a device in /dev. Below are some examples: - "/dev/sda" will install GRUB to the master boot record of your first hard drive; - "/dev/sda2" will use the second partition of your first hard drive; - "/dev/sdc5" will use the first extended partition of your third hard drive; - "/dev/fd0" will install GRUB to a floppy.
2010-08-25
El dispositiu ha de ser especificat com un dispositiu a /dev. Aquí sota hi han alguns exemples: -"/dev/sda" instalarà GRUB a l'MBR -"/dev/sda2" utilitzarà la segona partició del teu primer disc dur; -"/dev/sdc5" utilitzarà la primera partició estesa del teu tercer disc dur; -"/dev/fd0" instalarà GRUB en un medi extraiïble.
1546.
Logical Volume Management
2010-08-25
Gestió de volums lògics (LVM)
1547.
A common situation for system administrators is to find that some disk partition (usually the most important one) is short on space, while some other partition is underused. The Logical Volume Manager (LVM) can help with this.
2010-08-25
Una situació habitual per als administradors de sistemes és trobar-se amb particions del disc dur (normalment la més important) amb poc espai, mentres que les altres particions en tenen de sobres. El Logical Volume Manager (LVM) pot ajudar amb això.
1548.
LVM allows combining disk or partition devices ("physical volumes") to form a virtual disk ("volume group"), which can then be divided into virtual partitions ("logical volumes"). Volume groups and logical volumes may span several physical disks. New physical volumes may be added to a volume group at any time, and logical volumes can be resized up to the amount of unallocated space in the volume group.
2010-08-25
L'LVM permet combinar discs o particions ("volums físics") per formar un disc virtual ("grup de volums") que pot dividir-se en particions virtuals ("volums lògics"). Els grups de volums poden extendre's per diversos discs físics. Els nous volums físics han d'afegir-se a un grup de volums cada vegada, i els volums lògics poden redimensionar-se fins a omplir tot l'espai del grup de volums.
1549.
The items on the LVM configuration menu can be used to edit volume groups and logical volumes. After you return to the main partition manager screen, logical volumes will be displayed in the same way as ordinary partitions, and should be treated as such.
2010-08-25
Els elements del menú de configuració de l'LVM es poden utilitzar per editar grups de volums i volums lògics. Quan torneu a la pantalla principal del partidor, els volums lògics es mostraran de la mateixa manera que les particions normals, i s'haurien de considerar com a tals.
1720.
Checking the u-boot file system in partition #${PARTITION} of ${DEVICE}...
2010-08-25
Comprovant el sistema d'arrancada u-boot a la partició #${PARTITION} de ${DEVICE}...
1721.
The test of the file system with type u-boot in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} found uncorrected errors.
2010-08-25
La prova del sistema d'arxius amb el tipus d'arrancada u-boot a la partició #${PARTITION} de ${DEVICE} ha trobat errors no corregits.
1723.
The u-boot file system creation in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} failed.
2010-08-25
La creació del sistema d'arrancada u-boot a la partició #${PARTITION} de ${DEVICE} ha fallat.
1724.
No mount point is assigned for the u-boot file system in partition #${PARTITION} of ${DEVICE}.
2010-08-25
No s'ha assignat cap punt de muntatge al sistema d'arrancada u-boot a la partició #${PARTITION} de ${DEVICE}
1725.
uboot
2010-08-25
uboot
1726.
u-boot file system
2010-08-25
Sistema d'arxius u-boot
1727.
Your boot partition has not been configured with the u-boot file system. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and use the u-boot file system.
2010-08-25
La teva partició boot no ha estat configurada amb el sistema d'arxius u-boot. Això és necessari per l'ordre de boot de la teva màquina. Per favor torna i utilitza el sistema d'arxius u-boot.
1728.
Your boot partition is not located on the first primary partition of your hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and use your first primary partition as a boot partition.
2010-08-25
La teva partició d'arrancada no és una partició primària del disc dur. Això és necessari per l'arrencada de la teva màquina. Per favor torna enrere i utilitza la teva partició primària com una partició d'arrencada.
1729.
Your root partition is not a primary partition of your hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and use a primary partition for your root partition.
2010-08-25
La teva partició root no és una partició primària del disc dur. Això és necessari per l'ordre de boot de la màquina. Per favor torna enrere i utilitza la partició primària per la teva partició root.