Translations by Jordi Mallach

Jordi Mallach has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1262 results
1.
Ubuntu installer main menu
2012-03-09
Menú principal de l'instaŀlador d'Ubuntu
2.
Choose the next step in the install process:
2012-03-09
Seleccioneu el següent pas en el procés d'instaŀlació:
3.
Installation step failed
2012-03-09
Ha fallat el pas de la instaŀlació
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2012-03-09
Ha fallat un pas de la instaŀlació. Podeu provar a executar l'element que ha fallat una altra vegada des del menú, o ometre'l i seleccionar una altra cosa. El pas que ha fallat és: ${ITEM}
2007-03-11
Ha fallat un pas de la instal·lació. Podeu provar a executar l'element que ha fallat una altra vegada des del menú, o ometre'l i seleccionar una altra cosa. El pas que ha fallat és: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2012-03-09
Seleccioneu un pas de la instaŀlació:
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2007-03-11
Aquest pas de la configuració depèn d'un o més passos addicionals que encara no s'han dut a terme.
2007-03-11
Aquest pas de la configuració depèn d'un o més passos addicionals que encara no s'han dut a terme.
2007-03-11
Aquest pas de la configuració depèn d'un o més passos addicionals que encara no s'han dut a terme.
7.
critical
2006-09-07
crítica
8.
high
2006-09-07
alta
9.
medium
2006-09-07
mitjana
10.
low
2006-09-07
baixa
11.
Ignore questions with a priority less than:
2007-03-11
Ignora les preguntes amb una prioritat menor que:
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2007-09-12
Els paquets que fan servir debconf per la seua configuració prioritzen les preguntes que faran. Només es mostraran preguntes amb una certa prioritat o superior; la resta de preguntes menys importants no seran mostrades.
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2007-03-11
Podeu escollir la prioritat més baixa per a les preguntes que voleu veure: - «crítica» és per a elements que probablement trencaran el sistema si l'usuari no hi intervé. - «alta» és per a elements que no tenen valors predeterminats raonables. - «mitjana» és per a elements normals que tenen valors predeterminats raonables. - «baixa» és per a elements trivials que tenen valors predeterminats que funcionaran en la gran majoria dels casos.
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2012-03-09
Per exemple, aquesta pregunta és de prioritat mitjana, i si la prioritat ja estava establerta a «alta» o «crítica», no veuríeu aquesta pregunta.
20.
Cancel
2012-03-09
Canceŀla
21.
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2012-03-09
<Tab> mou; <Espai> selecciona; <Intro> activa els botons
22.
<F1> for help; <Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2012-03-09
<F1> per a ajuda; <Tab> mou; <Espai> selecciona; <Intro> activa els botons
31.
Select an empty entry
2007-03-11
Seleccioneu una entrada buida
32.
Prompt: '%c' for help, default=%d>
2007-03-11
Indicador: «%c» per a ajuda, predeterminat=%d>
33.
Prompt: '%c' for help>
2007-03-11
Indicador: «%c» per a ajuda>
34.
Prompt: '%c' for help, default=%s>
2007-03-11
Indicador: «%c» per a ajuda, predeterminat=%s>
38.
The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted on "/target". The editor available to you is nano. It's very small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to you, use the "help" command.
2007-03-11
El sistema de fitxers arrel és un disc RAM. Els sistemes de fitxers del disc dur estan muntats a «/target». L'editor disponible és nano. És molt petit i fàcil d'entendre. Per a fer-vos una idea de les utilitats de Unix que estan disponibles, feu servir l'ordre «help».
39.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2012-03-09
Empreu l'ordre «exit» per a tornar al menú d'instaŀlació.
2007-03-11
Empreu l'ordre «exit» per a tornar al menú d'instal·lació.
41.
Exit installer
2012-03-09
Ix de l'instaŀlador
43.
If you have not finished the install, your system may be left in an unusable state.
2012-03-09
Si no heu finalitzat la instaŀlació, el sistema pot quedar en un estat inusable.
44.
Abort the installation
2012-03-09
Avorta la instaŀlació
46.
Terminal plugin not available
2009-03-10
El connector del terminal no és disponible
47.
This build of the debian-installer requires the terminal plugin in order to display a shell. Unfortunately, this plugin is currently unavailable.
2009-03-10
Aquesta construcció del debian-installer requereix el connector del terminal per a poder mostrar un intèrpret d'ordres. Malauradament, aquest connector no és disponible actualment.
48.
It should be available after reaching the "Loading additional components" installation step.
2012-03-09
Hauria de ser disponible després d'arribar al pas de la instaŀlació «Càrrega de components addicionals».
2009-03-10
Hauria de ser disponible després d'arribar al pas de la instal·lació «Càrrega de components addicionals».
49.
Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to get back to the installer.
2012-03-09
Alternativament, podeu obrir un intèrpret d'ordres prement Ctrl+Alt+F2. Empreu Alt+F5 per a tornar a l'instaŀlador.
2009-03-10
Alternativament, podeu obrir un intèrpret d'ordres prement Ctrl+Alt+F2. Empreu Alt+F5 per a tornar a l'instal·lador.
50.
Installer components to load:
2012-03-09
Components de l'instaŀlador a carregar:
51.
All components of the installer needed to complete the install will be loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) installer components are shown below. They are probably not necessary, but may be interesting to some users.
2012-03-09
Tots els components de l'instaŀlador que es necessiten per a completar la instaŀlació es carregaran automàticament i no s'han llistat ací. Altres components de l'instaŀlador (opcionals) es mostren a continuació. Probablement no són necessaris, però poden ser interessants per a alguns usuaris.
2007-03-11
Tots els components de l'instal·lador que es necessiten per a completar la instal·lació es carregaran automàticament i no s'han llistat ací. Altres components de l'instal·lador (opcionals) es mostren a continuació. Probablement no són necessaris, però poden ser interessants per a alguns usuaris.
52.
Note that if you select a component that requires others, those components will also be loaded.
2007-09-12
Teniu en compte que si seleccioneu un component que en necessita d'altres, aquests components també es carregaran.
53.
To save memory, only components that are certainly needed for an install are selected by default. The other installer components are not all necessary for a basic install, but you may need some of them, especially certain kernel modules, so look through the list carefully and select the components you need.
2012-03-09
Per a estalviar memòria, només es seleccionen per defecte els components que inequívocament es necessiten per a fer una instaŀlació. Els altres components de l'instaŀlador no són tots necessaris per a una instaŀlació bàsica, però és possible que en necessiteu alguns, especialment alguns mòduls del nucli, així doncs analitzeu la llista i seleccioneu-ne els components que necessiteu.
2007-03-11
Per a estalviar memòria, només es seleccionen per defecte els components que inequívocament es necessiten per a fer una instal·lació. Els altres components de l'instal·lador no són tots necessaris per a una instal·lació bàsica, però és possible que en necessiteu alguns, especialment alguns mòduls del nucli, així doncs analitzeu la llista i seleccioneu-ne els components que necessiteu.
55.
Retrieving ${PACKAGE}
2006-03-28
S'està obtenint ${PACKAGE}
57.
Failed to load installer component
2012-03-09
No s'ha pogut instaŀlar el component de l'instaŀlador
58.
Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting.
2012-03-09
La instaŀlació de ${PACKAGE} ha fallat per raons desconegudes. S'està avortant.
60.
No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the kernel used by this version of the installer and the kernel version available in the archive.
2012-03-09
No s'ha trobat cap mòdul del nucli. És probable que això siga a causa de la no coincidència entre el nucli utilitzat per aquesta versió de l'instaŀlador i la versió del nucli disponible a l'arxiu.
2007-03-11
No s'ha trobat cap mòdul del nucli. És probable que això siga a causa de la no coincidència entre el nucli utilitzat per aquesta versió de l'instal·lador i la versió del nucli disponible a l'arxiu.
61.
If you're installing from a mirror, you can work around this problem by choosing to install a different version of Ubuntu. The install will probably fail to work if you continue without kernel modules.
2012-03-09
Si esteu instaŀlant des d'una rèplica, podeu evitar aquest problema seleccionant la instaŀlació d'una versió diferent d'Ubuntu. És probable que la instaŀlació no funcione si continueu sense mòduls del nucli.
63.
System locale:
2012-03-09
Locale del sistema:
64.
Select the default locale for the installed system.
2012-03-09
Seleccioneu el locale per defecte per al sistema instaŀlat.