Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 65 results
128.
Please choose the character set that should be supported by the console font.
2009-11-04
Seleccioneu el conjunt de caràcters que s'admetrà en el tipus de lletra del terminal.
333.
WEP/Open Network
2012-03-27
Xarxa WEP/oberta
336.
Choose WEP/Open if the network is open or secured with WEP. Choose WPA if the network is a WPA PSK protected network.
2012-03-27
Trieu «WEP/oberta» si la xarxa és oberta o amb seguretat WEP. Trieu «WPA» si es tracta d'una xarxa protegida amb WPA PSK.
2012-03-27
Trieu «WEP/Oberta» si la xarxa és oberta o amb seguretat WEP. Trieu «WPA» si es tracta d'una xarxa protegida amb WPA PSK.
347.
Enter the passphrase for WPA PSK authentication. This should be the passphrase defined for the wireless network you are trying to use.
2012-03-27
Introduïu la contrasenya per l'autenticació WPA PSK. Aquesta hauria de ser la contrasenya definida per a la xarxa sense fils que esteu intentant utilitzar.
360.
A valid hostname may contain only the numbers 0-9, upper and lowercase letters (A-Z and a-z), and the minus sign. It must be at most ${maxhostnamelen} characters long, and may not begin or end with a minus sign.
2012-03-27
Un nom d'ordinador vàlid només pot contenir els números del 0 al 9, les lletres majúscules i minúscules (de la «A» a la «Z» i de la «a» la «z») i el símbol menys. Ha de tenir com a molt ${maxhostnamelen} caràcters i no pot començar o acabar amb el símbol menys
374.
Detecting link on ${interface}; please wait...
2012-03-27
S'està detectant l'enllaç al dispositiu ${interface}; espereu...
529.
Serial ATA RAID %s (partition #%s)
2010-02-21
RAID Serial ATA %s (partició #%s)
533.
ZFS pool %s, volume %s
2012-03-27
Grup de volums ZFS %s, volum %s
572.
Guided - use entire partition, ${PARTITION}
2012-03-27
Guiat - utilitza tota la partició, ${PARTITION}
734.
ext4
2011-01-23
ext4
735.
Ext4 journaling file system
2011-01-23
Sistema de fitxers transaccional ext4
743.
The partition ${PARTITION} assigned to ${MOUNTPOINT} starts at an offset of ${OFFSET} bytes from the minimum alignment for this disk, which may lead to very poor performance.
2010-12-04
La partició ${PARTITION} assignada a ${MOUNTPOINT} comença amb un desplaçament de ${OFFSET} bytes des de l'alineació mínima per aquest disc, el que pot conduir a un rendiment molt baix.
2010-10-17
La partició ${PARTITION} assignada a ${MOUNTPOINT} comença amb un desplaçament de ${OFFSET} bytes des de l'alineació mínima per aquest disc, el que pot conduir a un rendiment molt baix.
744.
Since you are formatting this partition, you should correct this problem now by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and recreate it in the same position with the same settings. This will cause the partition to start at a point best suited for this disk.
2010-12-04
Atès que esteu formatant aquesta partició, hauríeu de corregir aquest problema ara tornant a alinear la partició, ja que serà difícil canviar-ho més tard. Per fer-ho, torneu al menú principal del particionament, suprimiu la partició i torneu-la a crear a la mateixa posició amb els mateixos paràmetres. Això farà que la partició comenci en un punt més adequat per a aquest disc.
2010-10-17
Atès que esteu formatant aquesta partició, hauríeu de corregir aquest problema ara tornant a alinear la partició, ja que serà difícil canviar-ho més tard. Per fer-ho, torneu al menú principal del particionament, suprimiu la partició i torneu-la a crear a la mateixa posició amb els mateixos paràmetres. Això farà que la partició comenci en un punt més adequat per a aquest disc.
905.
Based on your present physical location, your time zone is ${ZONE}.
2012-03-27
Basant-se en la vostra ubicació actual, el vostre fus horari és ${ZONE}.
918.
Setting the hardware clock is taking longer than expected. The 'hwclock' program used to set the clock may have problems talking to the hardware clock.
2010-02-21
L'establiment del rellotge de maquinari està trigant més de l'esperat. El programa «hwclock» emprat per a establir el rellotge pot estar tenint problemes per a comunicar-se amb el rellotge de maquinari.
1020.
The installer failed to download the public key used to sign the local repository at ${MIRROR}:
2012-03-27
Ha fallat l'instal·lador en baixar la clau pública utilitzada per signar el dipòsit local a ${MIRROR}:
1021.
This may be a problem with your network, or with the server hosting this key. You can choose to retry the download, or ignore the problem and continue without all the packages from this repository.
2012-03-27
Això pot ser un problema amb la vostra xarxa o amb el servidor que allotja aquesta clau. Podeu tornar a intentar baixar-la o ignorar el problema i continuar sense tots els paquets d'aquest dipòsit.
1031.
partner archive (from ${PARTNER_HOST})
2012-03-27
arxiu de sòcis (de ${PARTNER_HOST})
1032.
extras archive (from ${EXTRAS_HOST})
2012-03-27
arxiu d'extres (de ${EXTRAS_HOST})
1033.
Ubuntu has some additional services that provide updates to releases and add-on packages.
2012-03-27
L'Ubuntu té alguns serveis addicionals que proporcionen actualitzacions a les versions publicades i als paquets de complements.
1034.
The partner archive contains software provided by Canonical's partners as a service to Ubuntu users.
2012-03-27
L'arxiu de socis conté programari proporcionat pels socis de Canonical com a servei als usuaris de l'Ubuntu.
1035.
The extras archive contains free software offered by third-party application developers who want to ship their latest software.
2012-03-27
L'arxiu d'extres conté programari lliure ofert per desenvolupadors tercers que volen incloure l'última versió del seu programari.
1082.
Use software from the "extras" repository?
2012-03-27
Voleu utilitzar programari del dipòsit «extres»?
1083.
Additional software is available from the Ubuntu "extras" repository. This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party developers who want to ship their latest software.
2012-03-27
Hi ha disponible programari addicional al dipòsit de l'Ubuntu «extres». Aquest programari no és part de l'Ubuntu, però s'ofereix per desenvolupadors tercers que volen incloure l'última versió del seu programari.
1146.
If you prefer to auto-boot on every startup, you can set the following variable in addition to the ones above:
2010-02-21
Si preferiu arrencar automàticament en cada arrencada, podeu afegir la variable següent a les descrites anteriorment:
1168.
The device should be specified as a device in /dev. Below are some examples: - "/dev/sda" will install GRUB to the master boot record of your first hard drive; - "/dev/sda2" will use the second partition of your first hard drive; - "/dev/sdc5" will use the first extended partition of your third hard drive; - "/dev/fd0" will install GRUB to a floppy.
2010-12-04
S'hauria d'especificar el dispositiu com a un dispositiu a /dev. A sota hi ha alguns exemples: - «/dev/sda» instal·larà el GRUB al registre d'arrancada mestre de la primera unitat de disc dur; - «/dev/sda2» utilitzarà la segona partició del primer disc dur; - «/dev/sdc5» utilitzarà la primera partició estesa del tercer disc dur; - «/dev/fd0» instal·larà el GRUB en un disquet.
2010-10-17
S'hauria d'especificar el dispositiu com a un dispositiu a /dev. A sota hi ha alguns exemples: - «/dev/sda» instal·larà el GRUB al registre d'arrancada mestre de la primera unitat de disc dur; - «/dev/sda2» utilitzarà la segona partició del primer disc dur; - «/dev/sdc5» utilitzarà la primera partició estesa del tercer disc dur; - «/dev/fd0» instal·larà el GRUB en un disquet.
1180.
GRUB 2 is the next generation of GNU GRUB, the boot loader that is commonly used on i386/amd64 PCs. It is now also available for ${ARCH}.
2012-03-27
El GRUB 2 és la generació següent del GNU GRUB, el carregador de l'arrencada que s'utilitza normalment en ordinadors i386 i amd64. Ara també està disponible per a ${ARCH}.
1181.
It has interesting new features but is still experimental software for this architecture. If you choose to install it, you should be prepared for breakage, and have an idea on how to recover your system if it becomes unbootable. You're advised not to try this in production environments.
2012-03-27
Aquest té funcions noves interessants però encara és un programa experimentar per aquesta arquitectura. Si trieu instal·lar-lo, hauríeu d'estar preparat per qualsevol error i tenir alguna noció de com recuperar el sistema si aquest no arrenca. No es recomana utilitzar-lo en entorns de producció.
1256.
Location of initial preconfiguration file:
2012-03-27
Ubicació del fitxer de preconfiguració inicial:
1257.
In order to perform an automated install, you need to supply a preconfiguration file (which can in turn pull in other files). To do that, you need to provide a (perhaps partial) URL.
2012-03-27
Per poder realitzar una instal·lació automàtica heu de proporcionar un fitxer de preconfiguració (que pot carregar altres fitxers). Per fer-ho heu de proporcionar una URL (potser parcial).
1258.
This can be as simple as the machine name where your preseed files reside up to a full URL. Any of these could be made to work: intra [for example.com, these three are equivalent] intra.example.com http://intra.example.com/d-i/./lenny/preseed.cfg http://192.168.0.1/~phil/test47.txt floppy://preseed.cfg file:///hd-media/kiosk/./preseed.cfg
2012-03-27
Aquest pot ser tan senzill com el nom de l'ordinador on hi ha els fitxers de preconfiguració o una URL completa. Qualsevol d'aquests pot funcionar: intra [per exemple.cat, aquests tres són equivalents] intra.exemple.cat http://intra.exemple.cat/d-i/./antoni/preconfiguracio.cfg http://192.168.0.1/~phil/test47.txt floppy://preconfiguracio.cfg file:///hd-media/quiosc/./preconfiguracio.cfg
1259.
For fully automated installs, preseed/url should itself be preseeded (via kernel command line, DHCP, or syslinux.cfg on customised media)
2012-03-27
Per a instal·lacions totalment automàtiques, la preconfiguració o l'URL s'hauria de preconfigurar a ella mateixa (mitjançant la línia d'ordres del nucli, DHCP o syslinux.cfg en un suport personalitzat)
1260.
See http://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed for inspiration.
2012-03-27
Per obtenir més informació vegeu http://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed.
1308.
No installer ISO images were found. If you downloaded the ISO image, it may have a bad filename (not ending in ".iso"), or it may be on a file system that could not be mounted.
2009-12-17
No s'ha trobat cap imatge ISO de l'instal·lador. Si heu baixat la imatge ISO, pot ser que tingui un nom de fitxer incorrecte (que no acabi en «.iso») o que estigui en un sistema de fitxers que no es pugui muntar.
1309.
You'll have to use an alternative installation method, select another device to look for ISO image, or try again after you've fixed it.
2012-03-29
Haureu de fer servir un mètode d'instal·lació alternatiu, seleccionar un altre dispositiu on cercar una imatge ISO o tornar-ho a provar un cop ho hàgiu arreglat.
2012-03-27
Haureu de fer servir un mètode d'instal·lació alternatiu, seleccionar un altre dispositiu on cercar una imatge ISO o tornar a provar-ho després de que ho hageu arreglat.
1323.
One or multiple ISO files have been detected on the selected device(s). Please choose which one you want to use, or ask for a more thorough search.
2012-03-27
S'han detectat un o més fitxers ISO en els dispositius seleccionats. Trieu quin voleu fer servir o sol·liciteu una cerca més exhaustiva.
1325.
The ISO file ${FILENAME} on ${DEVICE} (${SUITE}, code ${CODENAME}, self-described as '${DESCRIPTION}') will be used as the installation ISO image.
2012-03-27
Es farà servir el fitxer ISO ${FILENAME} en ${DEVICE} (${SUITE}, amb el codi ${CODENAME} i la descripció «${DESCRIPTION}») com a imatge ISO d'instal·lació.
1388.
The current kernel doesn't seem to support software RAID (MD) devices. This should be solved by loading the necessary modules.
2009-12-17
Sembla que el nucli actual no admet dispositius RAID per programari (MD, dispositius múltiples). Això s'hauria de poder solucionar carregant els mòduls necessaris.
1393.
This is the software RAID (or MD, "multiple device") configuration menu.
2009-12-17
Aquest és el menú de configuració del RAID per programari (o bé MD, «multiple device», dispositius múltiples).
1398.
No unused partitions of the type "Linux RAID Autodetect" are available. Please create such a partition, or delete an already used software RAID device to free its partitions.
2009-12-17
No hi ha particions sense utilitzar del tipus «Linux RAID Autodetect» (detecció automàtica de RAID per al Linux). Creeu-ne una o suprimiu un dispositiu RAID per programari que s'estigui utilitzant per a alliberar-ne les particions.
1419.
Please note this will not immediately allow you to reuse the partitions or devices in a new software RAID device. The array will however be unusable after the deletion.
2009-12-17
Tingueu en compte que això no us permetrà tornar a utilitzar immediatament les particions o dispositius en un dispositiu de RAID per programari. De totes maneres l'agrupació no es podrà utilitzar després de la supressió.
1547.
A common situation for system administrators is to find that some disk partition (usually the most important one) is short on space, while some other partition is underused. The Logical Volume Manager (LVM) can help with this.
2010-12-04
Una situació habitual per als administradors de sistemes és trobar-se que a algunes particions del disc (normalment la més important) els hi falta espai, mentre que altres particions s'utilitzen poc. El gestor de volums lògics (LVM) pot ajudar amb això.
2010-10-17
Una situació habitual per als administradors de sistemes és trobar-se que a algunes particions del disc (normalment la més important) els hi falta espai, mentre que altres particions s'utilitzen poc. El gestor de volums lògics (LVM) pot ajudar amb això.
1548.
LVM allows combining disk or partition devices ("physical volumes") to form a virtual disk ("volume group"), which can then be divided into virtual partitions ("logical volumes"). Volume groups and logical volumes may span several physical disks. New physical volumes may be added to a volume group at any time, and logical volumes can be resized up to the amount of unallocated space in the volume group.
2010-12-04
L'LVM permet combinar dispositius de discs o de particions («volums físics») per formar un disc virtual («grup de volums»), el qual es pot dividir en particions virtuals («volums lògics»). Els grups de volums i els volums lògics poden ocupar diversos discs físics. En qualsevol moment es pot afegir un volum físic nou a un grup de volums, i es pot augmentar la mida dels volums lògics fins a omplir l'espai sense utilitzar del grup de volums.
2010-10-17
L'LVM permet combinar dispositius de discs o de particions («volums físics») per formar un disc virtual («grup de volums»), el qual es pot dividir en particions virtuals («volums lògics»). Els grups de volums i els volums lògics poden ocupar diversos discs físics. En qualsevol moment es pot afegir un volum físic nou a un grup de volums, i es pot augmentar la mida dels volums lògics fins a omplir l'espai sense utilitzar del grup de volums.