Translations by Guillem Jover

Guillem Jover has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 869 results
1.
Ubuntu installer main menu
2006-03-17
Menú principal de l'instal·lador d'Ubuntu
2006-03-17
Menú principal de l'instal·lador d'Ubuntu
2.
Choose the next step in the install process:
2006-03-17
Seleccioneu el següent pas en el procés d'instal·lació:
2006-03-17
Seleccioneu el següent pas en el procés d'instal·lació:
3.
Installation step failed
2006-03-17
Ha fallat el pas de la instal·lació
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2006-03-17
Ha fallat un pas de la instal·lació. Podeu provar a executar l'element que ha fallat una altra vegada des del menú, o ometre-lo i seleccionar una altra cosa. El pas que ha fallat és: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2006-03-17
Seleccioneu un pas de la instal·lació:
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2006-03-17
Aquest pas de la configuració depèn en un o més passos addicionals que encara no s'han dut a terme.
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2006-03-17
Els paquets que fan servir debconf per la seva configuració priorititzen les preguntes que van a preguntar. Només es mostraran preguntes amb una certa prioritat o superior; la resta de preguntes menys importants no seran mostrades.
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2006-03-17
Podeu escollir la prioritat més baixa per a les preguntes que voleu veure: - «crítica» és per a elements que probablement trencaran el sistema si l'usuari no intervé. - «alta» és per a elements que no tenen valors predeterminats raonables. - «mitjana» és per a elements normals que tenen valors predeterminats raonables. - «baixa» és per a elements trivials que tenen valors predeterminats que funcionaran en la gran majoria dels casos.
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2006-03-17
Per exemple, aquesta pregunta és de prioritat mitjana, i si la vostra prioritat ja estava establerta a «alta» o «crítica», no veuríeu aquesta pregunta.
15.
Change debconf priority
2006-03-17
Canvia la prioritat de debconf
16.
Continue
2006-03-17
Continua
17.
Go Back
2006-03-17
Vés enrere
18.
Yes
2006-03-17
19.
No
2006-03-17
No
20.
Cancel
2006-03-17
Cancel·la
24.
LTR
2006-03-17
LTR
25.
Screenshot
2006-03-17
Captura
26.
Screenshot saved as %s
2006-03-17
S'ha desat la captura com a %s
27.
!! ERROR: %s
2006-03-17
!! ERROR: %s
28.
KEYSTROKES:
2006-03-17
ASSIGNACIONS DE TECLES:
29.
Display this help message
2006-03-17
Mostra aquest missatge d'ajuda
30.
Go back to previous question
2006-03-17
Vés enrere a la pregunta anterior
31.
Select an empty entry
2006-03-17
Selecciona una entrada buida
32.
Prompt: '%c' for help, default=%d>
2006-03-17
Indicatiu: «%c» per a ajuda, predeterminat=%d>
33.
Prompt: '%c' for help>
2006-03-17
Indicatiu: «%c» per a ajuda>
34.
Prompt: '%c' for help, default=%s>
2006-03-17
Indicatiu: «%c» per a ajuda, predeterminat=%s>
35.
[Press enter to continue]
2006-03-17
[Premeu intro per continuar]
2006-03-17
[Premeu intro per continuar]
36.
Interactive shell
2006-03-17
Intèrpret d'ordres interactiu
37.
After this message, you will be running "ash", a Bourne-shell clone.
2006-03-17
Després d'aquest missatge, estareu executant «ash», un clon de Bourne-shell.
2006-03-17
Després d'aquest missatge, estareu executant «ash», un clon de Bourne-shell.
38.
The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted on "/target". The editor available to you is nano. It's very small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to you, use the "help" command.
2006-03-17
El sistema de fitxers arrel és un disk RAM. Els sistemes de fitxers del disc dur estan muntats en «/target». L'editor disponible és nano. És molt petit i fàcil d'entendre. Per a fer-vos una idea de les utilitats de Unix que estan disponibles, feu servir l'ordre «help».
39.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2006-03-17
Useu l'ordre «exit» per a tornar al menú d'instal·lació.
40.
Execute a shell
2006-03-17
Executa un intèrpret d'ordres
42.
Are you sure you want to exit now?
2006-03-17
Esteu segur de voler eixir ara?
2006-03-17
Esteu segur de voler eixir ara?
43.
If you have not finished the install, your system may be left in an unusable state.
2006-03-17
Si no heu finalitzat la instal·lació, el sistema pot quedar en un estat inusable.
2006-03-17
Si no heu finalitzat la instal·lació, el sistema pot quedar en un estat inusable.
44.
Abort the installation
2006-03-17
Avorta la instal·lació
2006-03-17
Avorta la instal·lació
45.
Registering modules...
2006-03-17
S'estan registrant els mòduls...
50.
Installer components to load:
2006-03-17
Components de l'instal·lador a carregar:
52.
Note that if you select a component that requires others, those components will also be loaded.
2006-03-17
Teniu en compte que si seleccioneu un component que necessita altres, eixos components també es carregaran.
53.
To save memory, only components that are certainly needed for an install are selected by default. The other installer components are not all necessary for a basic install, but you may need some of them, especially certain kernel modules, so look through the list carefully and select the components you need.
2006-03-21
Per a estalviar memòria, només es seleccionen per defecte els components que inequívocament es necessiten per a fer una instal·lació. Els altres components de l'instal·lador no són tots necessaris per a una instal·lació bàsica, però és possible que necessiteu alguns, especialment alguns mòduls del nucli, així que analitzeu la llista i seleccioneu els components que necessiteu.
2006-03-17
Per a estalviar memòria, no es carregaran tots els mòduls de l'instal·lador predeterminat. Els components de l'instal·lador llistats no són necessaris per a una instal·lació bàsica però és possible que necessiteu alguns, especialment alguns mòduls del nucli, així que analitzeu la llista i seleccioneu els components que necessiteu.
54.
Loading additional components
2006-03-17
S'estan carregant components addicionals
55.
Retrieving ${PACKAGE}
2006-03-17
S'està adquirint ${PACKAGE}
57.
Failed to load installer component
2006-03-17
No s'ha pogut instal·lar el component de l'instal·lador