Translations by BennyBeat

BennyBeat has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2009-11-09
Ha fallat un pas de la instal·lació. Podeu provar a executar l'element que ha fallat altre vegada des del menú, o ometre'l i seleccionar una altra cosa. El pas que ha fallat és: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2009-11-09
Trieu un pas de la instal·lació:
514.
ATA%s (%s)
2010-08-02
ATA%s (%s)
515.
ATA%s, partition #%s (%s)
2010-08-02
ATA%s, partició #%s (%s)
522.
SCSI%s (%s)
2010-08-02
SCSI%s (%s)
523.
SCSI%s, partition #%s (%s)
2010-08-02
SCSI%s, partició #%s (%s)
743.
The partition ${PARTITION} assigned to ${MOUNTPOINT} starts at an offset of ${OFFSET} bytes from the minimum alignment for this disk, which may lead to very poor performance.
2010-08-02
La partició ${PARTITION} assignada a ${MOUNTPOINT} comença a la posició ${OFFSET} octets des de l'alineació mínima per aquest disc, el que pot conduir a resultats molt pobres.
744.
Since you are formatting this partition, you should correct this problem now by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and recreate it in the same position with the same settings. This will cause the partition to start at a point best suited for this disk.
2010-09-18
Atès que esteu formatant aquesta partició, heu de corregir aquest problema reassignant la partició, ja que serà difícil canviar-la més endavant. Per fer-ho, torneu al menú de particionament principal, esborreu la partició, i torneu a crear-la a la mateixa posició amb la mateixa configuració. Això farà que la partició s'iniciï en un punt més adequat per a aquest disc.
2010-08-02
Atès que esteu formatant aquesta partició, heu de corregir aquest problema mitjançant reassignant la partició, ja que serà difícil canviar-la més endavant. Per fer-ho, torneu al menú de particionament principal, esborreu la partició, i torneu a crear-la a la mateixa posició amb la mateixa configuració. Això farà que la partició s'iniciï en un punt més adequat per a aquest disc.
1168.
The device should be specified as a device in /dev. Below are some examples: - "/dev/sda" will install GRUB to the master boot record of your first hard drive; - "/dev/sda2" will use the second partition of your first hard drive; - "/dev/sdc5" will use the first extended partition of your third hard drive; - "/dev/fd0" will install GRUB to a floppy.
2010-09-18
El dispositiu ha de ser especificat com un dispositiu a /dev. Aquí teniu diversos exemples: -"/dev/sda" instal·la el GRUB a l'MBR -"/dev/sda2" utilitza la segona partició del vostre primer disc dur; -"/dev/sdc5" utilitza la primera partició estesa del vostre tercer disc dur; -"/dev/fd0" instal·la el GRUB en un mitjà extraiïble.