Translations by neowangdue

neowangdue has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
1.
Ubuntu installer main menu
2010-11-22
Ubuntuསྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རིམ་ཚལ་ཐོ
2.
Choose the next step in the install process:
2010-11-22
རིམ་པ་འོག་མའི་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རིམ་འདེམས་རོགས
3.
Installation step failed
2010-11-22
སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རིམ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བ
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2010-11-22
སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རིམ་ཞིག་ཕམ་ཉེས་བྱུང་འདུག ཁྱོད་ཀྱིས་ཚལ་ཐོ་ག་ལས་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བའི་བྱེད་རིམ་རྣམ་གྲངས་སྐྱར་དུ་ཚོད་ལྟའི་འཁོར་སྐྱོདཅིག་་བྱེད་པ་དང་ཡང་ན་དེ་ལས་མཆོངས་ཏེ་རྣམ་གྲངངས་གཞན་པ་ཞིག་འདེམས་རོགས ཕམ་ཉེས་བྱུང་བའི་བྱེད་རིམ : ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2010-11-22
སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རིང་གཞན་པ་ཞིག་འདེམས་པ
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2010-11-22
སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རིམ་འདི་ད་རུང་ལག་བསྟར་མ་བྱས་བའི་བྱེད་རིམ་གཞན་པ་གཅིག་དང་དེ་ལས་མང་བའི་བྱེད་རིམ་ཞིག་དང་བརྟེན་འདུག
7.
critical
2010-11-22
གཙོ་གནད
8.
high
2010-11-22
མཐོ
9.
medium
2010-11-22
འབྲིང
10.
low
2010-11-22
དམའ
11.
Ignore questions with a priority less than:
2010-11-22
སྣང་ཆུང་གནད་དོན་ རིམ་པ་ཐོག་མའི་ཚད་དམའ་བ
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2010-11-23
བྱེད་སྐྱོད་བྱས་ནས་ལས་སྒྲུབ་སྒྲིག་འཛུགས་མཉེན་ཆས་བྱེད་རིམ་ཐོག་མར་བརྟེན་ནས་དོགས་དྲི་འགོད་པ། མཉམ་པ་དང་ཚད་མཐོའི་གཏན་ཁེལ་ཁོ་ནས་ཐོག་མའི་ཚད་རིམ་གྱི་དོགས་གནད་ཕྱིར་ཐོན་འབྱུང་བ་དང་། མཁོ་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་གཞན་དག་སྣང་ཆུང་བྱས་ཆོག་པ
2010-11-22
་debconf་བེད་སྐྱོད་བྱས་ནས་ལས་སྒྲུབ་སྒྲིག་འཛུགས་མཉེན་ཆས་
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2010-11-23
ཉིད་ཀྱིས་ལན་སྐྱོན་བསམ་པའི་ཆས་ཚད་རིམ་དམའ་བའི་དོགས་གདམ་ཆོག་པ གཙོ་གནད གལ་སྲིད་བེད་སྐྱོད་གཏོང་མཁན་ཀྱིས་ཇུས་གཏོགས་མེད་ན་མ་ལག་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཕལ་ཆེར་འཐོར་ཞུག་ཏུ་འགྲོ་བ མཐོ་ ཐད་ཀར་འཚམ་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཤུགས་ནས་སྟོན་པ འབྲིང་ ཐད་ཀར་འཚམ་པོ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཤུགས་ནས་སྟོན་པ དམའ དེ་ཚོ མང་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གནས་བབས་འོག་ཐམས་ཅད་ཤུགས་སྟོན་གྱི་རྣང་གྲངས་ཆུང་ངུ་བེད་སྐྱོད་བྱས་ཆོག་པ
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2010-11-23
དཔེར་ན། ཁྱོད་ཀྱི་མིག་མདུན་གྱི་ཐོག་མའི་ཚད་རིམ་མཐོ་བ་དང་ཡང་ན་གཙོ་གནད་ཡིན་ཚེ གནད་དོན་བྱེད་རིམ་དེ་འབྲིང་ཡིན་པས་ཉིད་ཀྱིས་དོགས་གནད་མཐོང་མི་སྲིད
15.
Change debconf priority
2010-11-23
debconfཡི་ཐོག་མའི་ཚད་རིམ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ
17.
Go Back
2010-11-22
ཕྱིར་ལོག་པ
18.
Yes
2010-11-22
ཡིན
19.
No
2010-11-22
མིན
21.
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2010-11-23
<Tab>འགུལ་སྐྱོད་ <Space> གདམ་ང <Enter> གཅུས་སྒོ་འཁོར་བར་སྒུལ་བ
22.
<F1> for help; <Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2010-11-23
<F1> རོགས་འདེགས་འཚོལ་བ <Tab> འགུལ་སྐྱོད<pace>གདམ་ང <Enter>གཅུས་སྒོ་འཁོར་བར་སྒུལ་བ
23.
Help
2010-11-23
རོགས་འདེགས
24.
LTR
2010-11-23
གཡོན་ནས་གཡས
25.
Screenshot
2010-11-23
བརྙན་ཤེལ་རི་མོ
26.
Screenshot saved as %s
2010-11-23
བརྙན་ཤེལ་རི་མོ་ཉར་ཚགས%s
27.
!! ERROR: %s
2010-11-23
ནོར་འཁྲུལ%s
28.
KEYSTROKES:
2010-11-23
གནོན་འཐེབ
29.
Display this help message
2010-11-23
རོགས་འདེགས་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྟོན་པ
30.
Go back to previous question
2010-11-23
རིམ་པ་གོང་མའི་དོགས་གནད་ཕྱིར་འཐེན
31.
Select an empty entry
2010-11-23
ནང་འཇུག་སྟོང་བ་ཞིག་འདེམས་པ
32.
Prompt: '%c' for help, default=%d>
2010-11-23
སྣེ་སྟོན་པ རོགས་འདེགས་ཕྱིར་ཏུ'%c'གནོན་པ བྱ་བ་མའགྲུབ་པ=%d>
33.
Prompt: '%c' for help>
2010-11-23
སྣེ་སྟོན་པ '%c' རོགས་འདེགས་ཕྱིར་་ཏུ་
35.
[Press enter to continue]
2010-11-23
ཕནཡིར་འཁོར་འཐེབ་གནོད་པ་དང་ མུ་མཐུད་དུ
36.
Interactive shell
2010-11-27
སྣོད་རེས་ཚོད་ལྟshell
37.
After this message, you will be running "ash", a Bourne-shell clone.
2010-11-23
ཆ་འཕྲིན་འདིའི་རྗེས་ནས་ "ash",ནང་གཞུག་བྱེད་པ་དང་ དེ་ནི་ Bourne-shellགྱི་ཁུ་ལོང་རེད
38.
The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted on "/target". The editor available to you is nano. It's very small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to you, use the "help" command.
2010-11-23
ཡིག་སྒམ་མ་ལག་ནིRAMགྱི་སྣོད་གཞུང་ཞིག་རེད སྲ་སྡེར་ཡིག་སྒམ་མ་ལག་"/target"ཐོག་ཏུ་བཀལ་འདུག བེད་སྤྱོད་་བྱས་ཆོག་པའི་སྒྲིག་སྦྱོར་ཆས་ནི་སྤྱོད་སླ་བའི nanoཆུང་རེད གལ་སྲིད་དེ་ཡིUnix ཡི་བེད་སྤྱོདསྣོད་ཆས་རྒྱུས་ལོན་བྱད་བསམ་ན་ "help"ཡི་བཀོད་འདོམ་བེད་སྤྱོདགནང་རོགས་
39.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2010-11-23
textཡི་བཀོད་འདོམ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་སྒྲིག་འཇུག་གི་ཚལ་ཐོ་ཕྱིར་ཐོན་པ
40.
Execute a shell
2010-11-23
shellའཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པ
41.
Exit installer
2010-11-27
སྒྲིག་འཇུག་གོ་ཕྱིར་འཐེན་
42.
Are you sure you want to exit now?
2010-11-27
ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ་གཏན་ཁེལ་ཡིན་ནམ
43.
If you have not finished the install, your system may be left in an unusable state.
2010-11-27
གལ་ཏེ་་ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲིག་འཇུག་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་རྫོགས་མ་ཚར་ན ་ཁྱོད་ཀྱི་མ་ལག་བེད་སྤྱོད་མེད་པའི་གནས་དང་འཕྲད་ངེས
44.
Abort the installation
2010-11-27
སྒྲིག་འཇུག་མཚམས་བཞག་པ
45.
Registering modules...
2010-11-27
ད་ལྟ་ཐོ་་འགོད་བཞིན་་འདུག
46.
Terminal plugin not available
2010-11-27
མཐའ་སྣེའི་འཇུག་མཐུད་བེད་སྤྱོད་མི་འདུག
47.
This build of the debian-installer requires the terminal plugin in order to display a shell. Unfortunately, this plugin is currently unavailable.
2010-11-27
པར་གཞི་འདའི་debian-installer ལ་མཐའ་སྣེའི་འཇུག་མཐུད་ shellཤར་དགོས་འདུག བློ་ཕམ་པ་ནི་འཇུག་མཐུད་འདེ་བེད་སྐྱོད་མི་འདུག
48.
It should be available after reaching the "Loading additional components" installation step.
2010-11-27
སྒྲིག་འཇུག་ག་གོ་རིམ་སྣོན་འཇུག་ལྷུ་ཆེས་སུ་འབྱོར་ཚེ་དེ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་སྲིད
49.
Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to get back to the installer.
2010-11-27
ཡང་ན ཁྱོད་ཀྱིས་Ctrl+Alt+F2མནན་ནས་ shell ཁ་འབྱེད་ཆོག Alt+F5 སྤྱད་སྒྲིག་འཇུག་གོ་རིམ་དུ་ཕྱིར་འགྲོ་བ
50.
Installer components to load:
2010-11-27
ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས་པའི་སྒྲིག་འཇུག་གོ་རིམ་ལྷུ་ཆས