Translations by Leon Miklosik

Leon Miklosik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 196 results
7.
Ignore quickly-repeated key presses of the same key.
2012-08-19
Ignoruj wieloklik
2012-08-09
Ignoruj szybkie, wielokrotne naciskanie klawisza.
8.
Turn on bounce keys
2012-08-09
Włącz klawisz cofania
9.
Turn on <em>bounce keys</em> to ignore key presses that are rapidly repeated. For example, if you have hand tremors which cause you to press a key multiple times when you only want to press it once, you should turn on bounce keys.
2012-08-19
Włącz <em>bounce keys</em> aby ignorować szybko powtórzone naciśnięcia klawiszy (na przykład: jeśli masz drżenie rąk, i niechcący możesz nacisnąć klawisz kilka razy zamiast jeden raz, zalecane jest włączenie odrzucenia powtarzania klawiszy).
10.
Click the icon at the very right of the <gui>menu bar</gui> and select <gui>System Settings</gui>.
2012-08-19
Kliknij ikonę na prawo od <gui>menu bar</gui> i wybierz <gui>System Settings</gui>.
11.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Typing</gui> tab.
2012-08-19
Otwórz <gui>Universal Access</gui> i wybierz <gui>Typing</gui> tab.
12.
Switch <gui>Bounce Keys</gui> on.
2013-09-03
Włącz <gui>Odskakujące klawisze</gui>
2012-08-19
Włącz <gui>Bounce Keys</gui>
13.
Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to change how long bounce keys waits before it registers another key press after you pressed the key for the first time. Select <gui>Beep when a key is rejected</gui> if you want the computer to make a sound each time it ignores a key press because it happened too soon after the previous key press.
2013-09-03
Użyj <gui>Opóźnienie akceptacji</gui> suwaka dla wyboru czasu po jakim zatwierdzone będzie powtórzenie naciśnięcia przytrzymywanego klawisza. Wybierz <gui>Sygnał dźwiękowy po odrzuceniu klawisza</gui> jeśli dźwięk ma zasygnalizować ignorowanie przytrzymywanego klawisza.
2012-08-19
Użyj <gui>Acceptance delay</gui> suwaka dla wyboru czasu po jakim zatwierdzone będzie powtórzenie naciśnięcia przytrzymywanego klawisza. Wybierz <gui>Beep when a key is rejected</gui> jeśli dźwięk ma zasygnalizować ignorowanie przytrzymywanego klawisza.
14.
Use the <app>Orca</app> screen reader with a refreshable Braille display.
2012-08-19
Użyj <app>Orca</app> czytnika Braille'a.
15.
Read screen in Braille
2012-08-09
Czytaj ekran w Braille'u
17.
Make windows and buttons on the screen more (or less) vivid, so they're easier to see.
2012-08-09
Zmień okna i przyciski na ekranie na większe (lub mniejsze), łatwiejsze do zauważenia.
18.
Adjust the contrast
2012-08-09
Dostosuj kontrast
19.
You can adjust the contrast of windows and buttons so that they're easier to see. This is not the same as <link xref="display-dimscreen">changing the brightness of the whole screen</link>; only parts of the <em>user interface</em> will change.
2012-08-19
Możesz zmienić kontrast okien i przycisków, aby je lepiej widzieć. To nie jest taka sama, jak <link xref="display-dimscreen">zmiana jasności całego ekranu </link>; tylko <em>user interface</em> będzie zmieniony.
20.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Seeing</gui> tab.
2013-09-03
Otwórz <gui>Wszystkie ustawienia</gui> i wybierz <gui>Wygląd</gui> tab.
22.
The Hover Click (Dwell Click) feature allows you to click by holding the mouse still.
2012-08-19
Hover Click (Dwell Click) pozwala unieruchomić kursor.
23.
Simulate clicking by hovering
2012-08-09
Symulacja kliknięcia przez najechanie
24.
You can click or drag simply by hovering your mouse pointer over a control or object on the screen. This is useful if you find it difficult to move the mouse and click at the same time. This feature is called Hover Click or Dwell Click.
2012-08-19
Kliknij lub przeciągnij kursor na element na ekranie. Jest to przydatne, jeśli za trudne jest jednoczesne przesunięcie kursora myszy i kliknięcie. Ta funkcja nazywa się Hover Click lub Dwell Click.
25.
When Hover Click is enabled, you can move your mouse pointer over a control, let go of the mouse, and then wait for a while before the button will be clicked for you.
2012-08-19
Kiedy Hover Click jest włączony, można przesunąć kursor i puścić myszkę, i kliknąć dopiero po chwili.
27.
Open <gui>Universal Access</gui> and select the <gui>Pointing and Clicking</gui> tab.
2012-08-19
Otwórz <gui>Universal Access</gui> i wybierz <gui>Pointing and Clicking</gui> tab.
28.
Switch <gui>Hover Click</gui> on.
2012-08-19
Przełącz <gui>Hover Click</gui> on.
29.
The <gui>Hover Click</gui> window will open, and will stay above all of your other windows. You can use this to choose what sort of click should happen when you hover. For example, if you select <gui>Secondary Click</gui>, you will right-click when you hover. After you double-click, right-click, or drag, you will be automatically returned to clicking.
2012-08-19
Okno <gui>Hover Click</gui> będzie otwarte, i będzie ponad innymi oknami. Możesz wybrać, jakiego rodzaju kliknięcie ma nastąpić po najechaniu. Na przykład <gui>Secondary Click</gui> to wybranie prawokliku. Po podwójnym klknięciu, prawokliku, albo przeciągnięciu, następuje automatyczny powrót do klikania.
30.
When you hover your mouse pointer over a button and don't move it, it will gradually change color. When it has fully changed color, the button will be clicked.
2012-08-19
Po najechaniu kursorem na przycisk i zatrzymaniu się, będzie on stopniowo zmieniać kolor. Po całkowitej zmianie koloru, przycisk zostanie kliknięty.
31.
Adjust the <gui>Delay</gui> setting to change how long you have to hold the mouse pointer still before clicking.
2012-08-19
Ustaw <gui>Delay</gui> czas między zatrzymaniem kursora i kliknięciem.
32.
You don't need to hold the mouse perfectly still when hovering to click. The pointer is allowed to move a little bit and will still click after a while. If it moves too much, however, the click will not happen.
2012-08-19
Nie trzeba trzymać myszki idealnie. Kursor może trochę poruszać się, a kliknięcie nastąpi. Jednak przy zbyt dużym ruchu kliknięcia nie będzie.
33.
Adjust the <gui>Motion threshold</gui> setting to change how much the pointer can move and still be considered to be hovering.
2012-08-19
Ustaw właściwości <gui>Motion threshold</gui> zakresu drgań kursora.
34.
Use larger fonts to make text easier to read.
2012-08-09
Użyj większych czcionek, by tekst był bardziej czytelny.
36.
If you have difficulty reading the text on your screen, you can change the size of the font.
2012-08-09
Jeśli masz problemy z odczytaniem tekstu na ekranie, możesz zmienić rozmiar czcionki.
38.
In many apps, you can increase the text size at any time by pressing <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>. To reduce the text size, press <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>.
2012-08-19
W wielu aplikacjach, można zwiększyć rozmiar tekstu w dowolnym momencie naciskając <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>. Dla zmniejszenia tekstu naciśnij <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>.
43.
Visual impairments
2012-08-20
Upośledzenie wzroku
45.
Low vision
2012-08-20
Niedowidzenie
46.
Color-blindness
2012-08-20
Daltonizm
48.
Hearing impairments
2012-08-20
Upośledzenie słuchu
49.
Mobility impairments
2012-08-20
Upośledzenie ruchu
50.
Mouse movement
2012-08-20
Ruch myszki
51.
Clicking and dragging
2012-08-20
Klikanie i przeciąganie
52.
Keyboard use
2012-08-20
Użycie klawiatury
54.
Press and hold the left mouse button to right-click.
2012-08-20
Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszki w celu prawokliku.
55.
Simulate a right mouse click
2012-08-20
Symulacja prawokliku
56.
You can right-click by holding down the left mouse button. This is useful if you find it difficult to move your fingers individually on one hand, or if your pointing device only has a single button.
2012-08-20
Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy, przytrzymując lewy przycisk myszy. Jest to przydatne, jeśli jest się upośledzonym, lub jeśli urządzenie wskazujące ma tylko jeden przycisk.
57.
Switch <gui>Simulated Secondary Click</gui> on.
2012-08-20
Włączanie <gui>Simulated Secondary Click</gui> .
63.
Use the <app>Orca</app> screen reader to speak the user interface.
2012-08-20
Użyj programu <app>Orca</app> do czytania ekranu na głos.
64.
Read screen aloud
2012-08-20
Czytanie ekranu na głos
66.
Have a delay between a key being pressed and that letter appearing on the screen.
2012-08-20
Opóźnienie między wciśnięciem klawisza a pojawieniem się znaku na ekranie.
67.
Turn on slow keys
2012-08-20
Włączenie spowolnienia klawiszy
68.
Turn on <em>slow keys</em> if you would like there to be a delay between pressing a key and that letter being displayed on the screen. This means that you have to hold down each key you want to type for a little while before it appears. Use slow keys if you accidentally press several keys at a time when you type, or if you find it difficult to press the right key on the keyboard first time.
2012-08-20
Włącz <em>slow keys</em> jeśli potrzebujesz opóźnienia pomiędzy naciśnięciem klawisza, a jego wyświetleniem na ekranie. Wtedy przy pisaniu będziesz musiał przytrzymać przez chwilę klawisz który chcesz użyć, zanim się pojawi znak. Spowolnienia klawiszy użyj jeśli przypadkowo naciskasz kilka klawiszy jednocześnie, lub jeśli trudno Ci trafić klawisz na klawiaturze za pierwszym razem.
69.
Switch <gui>Slow Keys</gui> on.
2012-08-20
Włączanie <gui>Slow Keys</gui> .
72.
Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to control how long you have to hold a key down for it to register.
2012-08-20
Użyj suwaka <gui>Acceptance delay</gui> dla określenia czasu wciśnięcia klawisza, dla jego użycia.
73.
You can have your computer make a sound when you press a key, when a key press is accepted, or when a key press is rejected because you didn't hold the key down long enough.
2012-08-20
Komputer może wydać dźwięk po naciśnięciu klawisza, gdy naciśnięcie klawisza zostanie przyjęte, lub gdy naciśnięcie jest odrzucone, ponieważ nie był on wciśnięty wystarczająco długo.