Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 336 results
~
Updates plugin
2013-09-09
Connector d'actualitzacions
~
Network access was required but not available.
2012-12-25
Es necessitava accés a la xarxa però no estava disponible.
~
The update could not be completed.
2012-12-25
No es va poder completar l'actualització.
~
An important OS update has been installed.
Important OS updates have been installed.
2012-12-25
S'ha instal·lat una actualització del sistema operatiu important.
S'han instal·lat unes actualitzacions del sistema operatiu importants.
~
Failed To Update
2012-12-25
Ha fallat l'actualització
~
The update was cancelled.
2012-12-25
Es va cancel·lar l'actualització.
~
The offline update failed in an unexpected way.
2012-12-25
L'actualització fora de línia va fallar de manera inesperada.
~
Show details
2012-12-25
Mostra els detalls
~
Check for updates when running on battery power.
2012-12-25
Comprova si hi ha actualitzacions en mode bateria.
~
Software Updates Failed
2012-12-25
Han fallat les actualitzacions de programari
~
No space was left on the drive.
2012-12-25
No quedava espai lliure a la unitat.
~
Automatically download updates in the background without confirmation. Updates will be auto-downloaded when using wired network connnections, and mobile broadband if 'connection-use-mobile' is enabled.
2012-12-25
Baixa automàticament les actualitzacions en segon pla sense confirmació. Les actualitzacions es baixaran automàticament utilitzant les connexions de xarxa amb fil o amb banda ampla mòbil si «connection-use-mobile» està habilitat.
~
An offline update was requested but no packages required updating.
2012-12-25
Es va sol·licitar una actualització fora de línia però cap paquet necessitava actualitzar-se.
~
Check for updates when running on battery power
2012-12-25
Comprova si hi ha actualitzacions en mode bateria
~
OK
2012-12-25
D'acord
~
An update failed to install correctly.
2012-12-25
Va fallar la instal·lació d'una actualització.
~
Software Update Installed
Software Updates Installed
2012-12-25
S'ha instal·lat l'actualització de programari
S'han instal·lat les actualitzacions de programari
~
An important OS update failed to be installed.
2012-12-25
Ha fallat la instal·lació d'una actualització del sistema operatiu important.
~
An update was not signed in the correct way.
2012-12-25
Una actualització no estava signada de manera correcta.
~
A previous update was unfinished.
2012-12-25
No va finalitzar una actualització anterior.
~
Detailed errors from the package manager follow:
2012-12-25
Ha continuació es mostren els errors detallats del gestor de paquets:
~
Install firmware
2011-05-18
Instal·la el microprogramari
~
Additional firmware required
2011-05-18
Cal microprogramari addicional
~
The filenames on removable media that designate it a software source.
2011-05-18
Els noms de fitxers en suports extraïbles que els designen com una font de programari.
~
You will need to remove and then reinsert the hardware before it will work correctly.
2011-05-18
Haureu d'extreure i tornar a inserir el maquinari perquè funcioni correctament.
~
Additional firmware is required to make hardware in this computer function correctly.
2011-05-18
Cal microprogramari addicional per fer que el maquinari d'aquest ordinador funcioni correctament.
~
Your hardware has been set up and is now ready to use.
2011-05-18
S'ha configurat el maquinari i ja es pot utilitzar.
~
You will need to restart this computer before the hardware will work correctly.
2011-05-18
Haureu de reiniciar l'ordinador perquè el maquinari funcioni correctament.
~
Try again
2011-05-18
Intenta-ho un altre cop
~
Update
Updates
2011-05-18
Actualització
Actualitzacions
~
How often to check for updates. Value is in seconds. This is a maximum amount of time that can pass between a security update being published, and the update being automatically installed or the user notified.
2011-05-18
Amb quina freqüència s'hauria de comprovar si hi ha actualitzacions. El valor és en segons. Aquest és el temps màxim que pot passar entre que una actualització de seguretat s'ha publicat i que l'actualització s'ha instal·lat automàticament o s'ha notificat l'usuari.
~
Devices that should be ignored, separated by commas. These can include '*' and '?' characters.
2011-05-18
Dispositius que s'haurien d'ignorar, separats per comes. Aquests poden incloure els caràcters «*» i «?».
~
Ask the user if additional firmware should be installed
2011-05-18
Pregunta a l'usuari si s'hauria d'instal·lar microprogramari addicional
~
Devices that should be ignored
2011-05-18
Dispositius que s'haurien d'ignorar
~
The last time we notified the user about non-critical updates. Value is in seconds since the epoch, or zero for never.
2011-05-18
L'últim cop que es va notificar l'usuari d'actualitzacions no crítiques. El valor és en segons des de l'època, o zero si mai.
~
How often to check for updates
2011-05-18
Amb quina freqüència s'hauria de comprovar si hi ha actualitzacions
~
A software update is available.
Software updates are available.
2011-05-18
Hi ha disponible una actualització de programari.
Hi ha disponibles diverses actualitzacions de programari.
~
A transaction that cannot be interrupted is running
2011-05-18
Hi ha una transacció que no es pot interrompre mentre s'executa
~
How often to check for distribution upgrades
2011-05-18
Amb quina freqüència s'hauria de comprovar si hi ha actualitzacions de la distribució
~
Additional software was installed
2011-05-18
S'ha instal·lat programari addicional
~
Notify the user when distribution upgrades are available.
2011-05-18
Notifica l'usuari quan hi hagi actualitzacions de la distribució disponibles.
~
Distribution upgrades available
2011-05-18
Hi ha actualitzacions per a la distribució
~
Install updates
2011-05-18
Instal·la les actualitzacions
~
An important software update is available
Important software updates are available
2011-05-18
Hi ha disponible una actualització de programari important
Hi ha disponibles diverses actualitzacions de programari importants
~
Ask the user if additional firmware should be installed if it is available.
2011-05-18
Pregunta a l'usuari si s'hauria d'instal·lar microprogramari addicional si està disponible.
~
Ignore devices
2011-05-18
Ignora els dispositius
~
How often to notify the user that non-critical updates are available
2011-05-18
Amb quina freqüència s'ha de notificar a l'usuari que hi ha actualitzacions no crítiques disponibles
~
Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates.
2011-05-18
Utilitza connexions de banda ampla mòbil com ara GSM i CDMA per comprovar si hi ha actualitzacions.
~
Unable to access software updates
2011-05-18
No s'ha pogut accedir a les actualitzacions de programari
~
More information
2011-05-18
Més informació