Translations by Марко М. Костић

Марко М. Костић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
4.
Write Disk Images to Devices
2015-11-09
Упишите одразе диска на уређаје
5.
GNOME Disks
2015-11-09
Дискови
6.
Disk management utility for GNOME
2015-11-09
Гном алатка за управљање дисковима
7.
Disks provides an easy way to inspect, format, partition, and configure disks and block devices.
2015-11-09
Дискови вам пружају лак начин за проверу, форматирање, партиционисање и подешавање дискова и блок уређаја.
8.
Using Disks, you can view SMART data, manage RAID devices, benchmark physical disks, and image USB sticks. Tasks are executed in the background, even after the application has been closed by the user.
2015-11-09
Коришћењем Дискова можете видети СМАРТ податке, управљати РАИД уређајима, мерити одлике физичких дискова и правити и врађати одразе УСБ флешева. Све радње се извршавају у позадини, чак и ако корисник затвори програм.
13.
disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;
2019-03-11
диск;уређај;волумен;чврсти диск;хдд;цд-ром;цдром;двд;партиција;исо;отисак;слика;резерва;повраћај;пробни тест;раид;лукс;шифровање;С.М.А.Р.Т.;смарт;disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;
190.
%u sample
%u samples
2015-11-09
%u узорак
%u узорка
%u узорака
211.
Error changing passphrase
2015-11-09
Грешка приликом измене фразе
214.
Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file
2015-11-09
Измена фразе за откључавање, за овај уређај ће такође ажурирати фразу на коју указује датотека <i>/etc/crypttab</i>
215.
The strength of the passphrase
2015-11-09
Јачина фразе
260.
Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase…</i>
2015-11-09
Само фраза на коју се односи <i>/etc/crypttab</i> ће бити измењена. Да измените фразу на диску, користите <i>Промени фразу…</i>
310.
Matches partition %u of the device with the given vital product data
2015-11-09
Одговара партицији „%u“ са уређаја са датим важним подацима производа
312.
Matches partition %u of any device connected at the given port or address
2015-11-09
Одговара партицији „%u“ било ког уређаја повезаног на датом порту или адреси
323.
Error setting partition flags
2015-11-09
Грешка приликом постављања заставица партиције
342.
The encryption passphrase was retrieved from the keyring
2015-11-09
Фраза шифровања је довучена из привеска кључева
343.
Volumes Grid
2015-11-09
Мрежа волумена
345.
Partition %u: %s
2015-11-09
Партиција %u: %s
346.
Partition %u
2015-11-09
%u. партиција
357.
Power off this disk
2015-11-09
Искључите овај диск
358.
Eject this disk
2015-11-09
Избаците овај диск
359.
Detach this loop device
2015-11-09
Откачите овај повратни уређај
393.
Error mounting filesystem
2022-02-11
Грешка приликом монтирања система датотека
394.
Error unmounting filesystem
2022-02-11
Грешка приликом демонтирања система датотека
403.
Error setting autoclear flag
2015-11-09
Грешка приликом постављања заставице за самочишћење
411.
translator-credits
2022-03-18
Милош Поповић <gpopac@gmail.com> Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com> Борисав Живановић <borisavzivanovic@gmail.com> Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com> https://гном.срб— превод Гнома на српски језик.
2019-09-09
Милош Поповић <gpopac@gmail.com> Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com> Борисав Живановић <borisavzivanovic@gmail.com> Марко М. Костић <marko.m.kostic@gmail.com> http://prevod.org — превод на српски језик.
2018-03-17
Милош Поповић <gpopac@gmail.com> Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com> Борисав Живановић <borisavzivanovic@gmail.com> http://prevod.org — превод на српски језик.
438.
Change Passphrase
2015-11-09
Промените фразу
440.
Curr_ent Passphrase
2015-11-09
_Тренутна фраза
441.
Enter current passphrase used to protect the data
2015-11-09
Унесите тренутну фразу коришћену за заштиту податка
442.
Sho_w Passphrases
2015-11-09
_Прикажи фразе
443.
Check this box to see the passphrases entered above
2015-11-09
Штиклирајте ово поље да видите горе унешене фразе
444.
Confirm passphrase entered above
2015-11-09
Потврдите горе унешену фразу
445.
Enter new passphrase used to protect the data
2015-11-09
Унесите нову фразу која ће се користити за заштиту податка
446.
C_onfirm Passphrase
2015-11-09
По_тврди фразу
447.
New _Passphrase
2015-11-09
_Нова фраза
480.
Aggressive spin-down may wear out the drive faster than anticipated. Please check the “Start/Stop Count” SMART attribute from time to time
2015-11-09
Нападно успоравање може да оштети уређај брже него што је предвиђено. Молим с времена на време проверите СМАРТ особину „Број покретања/заустављања“
507.
Mount selected partition
2015-11-09
Прикачите изабрану партицију
508.
Unmount selected partition
2015-11-09
Откачите изабрану партицију
509.
Activate selected swap partition
2015-11-09
Укључите разменски простор
510.
Deactivate selected swap partition
2015-11-09
Искључите разменски простор
511.
Unlock selected encrypted partition
2015-11-09
Откључајте изабрану шифровану партицију
512.
Lock selected encrypted partition
2015-11-09
Закључајте изабрану шифровану партицију
513.
Create partition in unallocated space
2015-11-09
Направи партицију у нераспоређеном простору
514.
Delete selected partition
2015-11-09
Обришите изабрану партицију
515.
Additional partition options
2015-11-09
Додатне опције партиционисања
530.
Change Passphrase…
2015-11-09
Промени фразу…
538.
Switch off <i>Automatic Encryption Options</i> to manage encryption options and passphrase for the device. The options correspond to an entry in the <b>/etc/crypttab</b> file
2015-11-09
Искључите <i>Опције самосталног шифровања</i> да управљате опцијама шифровања и фразама за уређај. Опције одговарају уносу у датотеци „<b>/etc/crypttab</b>“
542.
Passphrase File
2015-11-09
Датотека са фразом
543.
Sho_w passphrase
2015-11-09
_Прикажи фразу