Translations by marcin mikołajczak

marcin mikołajczak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 109 results
93.
A few tips on using the Ubuntu Desktop Guide.
2017-12-10
Kilka wskazówek dotyczących korzystania z Podręcznika Ubuntu dla komputerów osobistych.
95.
This guide gives you a tour of Ubuntu desktop features, answers your computer-related questions, and provides tips on using your computer effectively.
2017-12-10
Ten podręcznik przedstawi Ci funkcje Ubuntu, odpowie na Twoje pytania dotyczące komputera i udzieli wskazówek dotyczących efektywnego korzystania z komputera.
96.
The guide is divided into small, task-oriented topics - not chapters. This means that you don't need to skim through an entire manual to find answers to your questions.
2017-12-09
Podręcznik podzielony jest na krótkie tematy – nie rozdziały. Oznacza to, że nie musisz przebrnąć przez cały podręcznik, aby znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie.
97.
Related items are linked together. "See Also" links at the bottom of some pages direct you to related topics.
2017-12-10
Znajdują się tu odnośniki do powiązanych tematów. Odnośniki „Zobacz też” na końcu niektórych stron przekierowują do bliskich tematów.
98.
The text input box at the top of this guide acts as a <em>search bar</em>, and relevant results will appear beneath it as soon as you start typing. Left-click on any result to open its page.
2017-12-10
Pole tekstowe na górze podręcznika spełnia rolę <em>pola wyszukiwania</em>, a pasujące wyniki zaczną się pojawiać już w trakcie wpisywania. Naciśnij lewym przyciskiem na wynik, aby otworzyć stronę.
99.
The guide is constantly being improved. Although we attempt to provide you with a comprehensive collection of helpful information, we know we won't answer all of your questions here. We will keep adding more information to make things more helpful, though.
2017-12-10
Ten podręcznik jest nieustannie poprawiany. Chociaż staramy się dostarczyć kompletną kolekcję pomocnych informacji, wiemy że nie znajdziesz tu odpowiedzi na wszystkie pytania. Będziemy nadal uzupełniać ten podręcznik, aby był coraz bardziej pomocny.
101.
-- The Ubuntu Documentation team
2017-12-10
– zespół dokumentacji Ubuntu
102.
Greg Beam
2017-12-13
Greg Beam
171.
Synaptic is a powerful but complicated software management alternative to <app>Ubuntu Software</app>.
2017-12-13
Synaptic jest funkcjonalną, lecz skomplikowaną alternatywą dla <app>Ubuntu Software</app>.
173.
<app>Synaptic Package Manager</app> is more powerful and can do some software management tasks which <app>Ubuntu Software</app> can't. Synaptic's interface is more complicated and doesn't support newer <app>Ubuntu Software</app> features like ratings and reviews and therefore isn't recommended for use by those new to Ubuntu.
2017-12-13
<app>Menedżer pakietów Synaptic</app> jest bardziej funkcjonalny i pozwala na wykonanie zadań, które nie są możliwe z poziomu <app>Ubuntu Software</app>. Interfejs Synaptic jest bardziej skomplikowany i nie obsługuje nowych funkcji <app>Ubuntu Software</app> takich jak oceny i opinie, więc nie jest polecany nowym użytkownikom Ubuntu.
174.
Synaptic isn't installed by default, but you can <link href="apt:synaptic">install</link> it from the Ubuntu package archive.
2017-12-13
Synaptic nie jest domyślnie zainstalowany, ale możesz <link href="apt:synaptic">zainstalować</link> go z repozytorium Ubuntu.
180.
Select any other applications that you would like to install.
2017-12-13
Wybierz pozostałe programy, które chciałbyś zainstalować.
182.
For more information about using <app>Synaptic</app>, consult the <link href="https://help.ubuntu.com/community/SynapticHowto">Synaptic How To</link>.
2017-12-13
Aby uzyskać więcej informacji dot. korzystania z menedżera pakietów <app>Synaptic</app>, przeczytaj poradnik <link href="https://help.ubuntu.com/community/SynapticHowto">Synaptic How To</link>.
189.
When <app>Ubuntu Software</app> launches, search for an application, or select a category and find an application from the list.
2017-12-13
Po uruchomieniu <app>Ubuntu Software</app>, wyszukaj aplikację lub wybierz kategorię i odnajdź ją na liście.
198.
Third-party software repositories are not checked for security or reliability by Ubuntu members, and may contain software which is harmful to your computer.
2017-12-13
Oprogramowanie autorów trzecich nie jest sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa i jakości przez członków Ubuntuirc więc mogą zawierać oprogramowanie szkodliwe dla komputera.
200.
On the PPA's overview page, look for the heading <gui>Adding this PPA to your system</gui>. Make a note of the PPA's location, which should look similar to: <code>ppa:mozillateam/firefox-next</code>.
2017-12-13
Na stronie PPA odnajdź nagłówek <gui>Adding this PPA to your system</gui>. Skopiuj położenie PPA, które wygląda w ten sposób: <code>ppa:mozillateam/firefox-next</code>.
201.
When <app>Ubuntu Software</app> launches, click <gui>Software &amp; Updates</gui>
2017-12-13
Kiedy <app>Ubuntu Software</app> uruchomi się, wybierz <gui>Oprogramowanie i aktualizacje</GUI>
205.
Close the <app>Software &amp; Updates</app> window. <app>Ubuntu Software</app> will then check your software sources for new software.
2017-12-13
Zamknij okno <app>Oprogramowanie i aktualizacje</app>. <app>Ubuntu Software</app> odnajdzie nowe źródło oprogramowania.
209.
When <app>Ubuntu Software</app> opens, click the <gui>Installed</gui> button at the top.
2017-12-13
Gdy <app>Ubuntu Software</app> otworzy się, naciśnij przycisk <gui>Zainstalowane</gui> w górnej części programu.
210.
Find the application that you want to remove by using the search box or by looking through the list of installed applications.
2017-12-13
Znajdź aplikację którą chcesz usunąć używając pola wyszukiwania lub listy zainstalowanych aplikacji.
213.
Some applications depend on other applications to work properly. If you try to remove an application that is needed by another application, both will be removed. You will be asked to confirm whether you want this to happen before the applications are removed.
2017-12-13
Niektóre aplikacje wymagają innych aplikacji do prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli spróbujesz je usunąć, wymagające ich aplikacje również zostaną usunięte. Otrzymasz prośbę o potwierdzenie, zanim tę aplikację zostaną usunięte.
220.
Click <gui>Add Source</gui> then close the <app>Software &amp; Updates</app> window. <app>Ubuntu Software</app> will then check your software sources for new updates.
2017-12-13
Naciśnij <gui>Dodaj źródło</gui> i zamknij okno <app>Oprogramowanie i aktualizacje</app>. <app>Ubuntu Software</app> sprawdzi źródła pod kątem nowych aktualizacji.
224.
Click <gui>Add Source</gui> then close the <app>Software &amp; Updates</app> window. Wait a moment for <app>Ubuntu Software</app> to download the repository information.
2017-12-13
Naciśnij <gui>Dodaj źródło</GUI> i zamknij okno <app>Oprogramowanie i aktualizacje</app>. Poczekaj, aż <app>Ubuntu Software</app> pobierze informacje o repozytorium.
225.
Add/remove software
2017-12-13
Dodaj/usuń oprogramowanie
230.
With the <app>Cheese</app> application and your webcam, you can take photos and videos, apply fun special effects and share the fun with others.
2017-12-13
Dzięki aplikacji <app>Cheese</app> i Twojej kamerze internetowej możesz wykonywać zdjęcia i filmy oraz nakładać na nie efekty i dzielić się zabawą z innymi.
231.
For help with using Cheese, read the <link href="help:cheese">Cheese user guide</link>.
2017-12-13
Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z Cheese, przeczytaj <link href="help:cheese">podręcznik użytkownika Cheese</link>.
566.
2013
2017-12-10
2013
1120.
Participate to improve this guide
2017-12-10
Pomóż w ulepszaniu tego podręcznika
1121.
This help system is created by a volunteer community. You are welcome to participate. If you notice a problem with these help pages (like typos, incorrect instructions or topics that should be covered but aren't), you can file a <em>bug report</em>.
2017-12-10
Ten system pomocy jest tworzony przez społeczność. Możesz pomóc w jego tworzeniu. Jeżeli zauważysz problem (tj. literówki, niepoprawne wskazówki lub braki w tematach), możesz utworzyć <em>zgłoszenie błędu</em>.
1122.
To file a bug, press <keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq> and type <input>ubuntu-bug ubuntu-docs</input>. Press <gui>Enter</gui> to begin the bug collection process.
2017-12-10
Aby utworzyć zgłoszenie, naciśnij <keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq> i wprowadź <input>ubuntu-bug ubuntu-docs</input>. Naciśnij <gui>Enter</gui>, aby rozpocząć zbieranie informacji o błędzie.
1123.
See the <link xref="report-ubuntu-bug">Ubuntu bug reporting instructions</link> for more information about how to file your bug.
2017-12-10
Przeczytaj <link xref="report-ubuntu-bug">zasady zgłaszania błędów w Ubuntu</link>, aby uzyskać więcej informacji dotyczących zgłaszania błędów.
1124.
Thanks for helping make the Ubuntu Help better!
2017-12-10
Dziękujemy, że pomagasz w czynieniu Pomocy Ubuntu lepszą!
1155.
Ubuntu Desktop Guide
2017-12-10
Podręcznik Ubuntu dla komputerów osobistych
1156.
Ubuntu Desktop Guide
2017-12-10
Podręcznik Ubuntu dla komputerów osobistych
1170.
Juanjo Marín
2017-12-10
Juanjo Marín
1173.
Keyboards come in hundreds of different layouts for different languages. Even for a single language, there are often multiple keyboard layouts, such as the Dvorak layout for English. You can make your keyboard behave like a keyboard with a different layout, regardless of the letters and symbols printed on the keys. This is useful if you often switch between multiple languages.
2017-12-10
Istnieją setki różnych układów klawiatury dla różnych języków. Nawet dla jednego języka może istnieć wiele układów klawiatury, np. układ Dvoraka dla języka polskiego. Możesz sprawić, że Twoja klawiatura zacznie działać jak klawiatura o innym układzie, niezależnie od widocznych klawiszy. Jest to przydatne, jeżeli często wpisujesz tekst w wielu językach.
1324.
<link xref="about-this-guide">Tips on using this guide</link>, <link xref="get-involved">help improve this guide</link>…
2017-12-12
<link xref="about-this-guide">Wskazówki dotyczące korzystania z tego podręcznika</link>, <link xref="get-involved">pomóż w ulepszaniu tego podręcznika</link>…
1651.
Chat &amp; Social Networking
2017-12-13
Rozmowy i sieci społecznościowe
1652.
With <app>Empathy</app> you can chat, call and video call with friends and colleagues on a variety of networks
2017-12-13
Z aplikacją <app>Empathy</app> możesz rozmawiać, dzwonić i wykonywać połączenia wideo z przyjaciółmi i znajomymi z wielu sieci
1653.
Instant messaging on Ubuntu
2017-12-13
Komunikatory na Ubuntu
1654.
With the <app>Empathy</app> application, you can chat with people online and with friends and colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video calls.
2017-12-13
Dzięki aplikacji <app>Empathy</app> możesz rozmawiać z przyjaciółmi korzystającymi z Google Talk, AIM, Windows Live i innych komunikatorów. Jeżeli posiadacz mikrofon lub kamerę internetową, możesz również nawiązywać połączenia głosowe lub wideo.
1658.
<app>Skype</app> is proprietary software and must be installed manually on Ubuntu
2017-12-13
<app>Skype</app> jest własnościowym oprogramowaniem i musi zostać zainstalowane ręcznie na Ubuntu
1659.
How can I use Skype on Ubuntu?
2017-12-13
Jak mogę korzystać ze Skype na Ubuntu?
1660.
<app>Skype</app> is proprietary software that allows you to make calls over the Internet using your computer.
2017-12-13
<app>Skype</app> jest własnościowym oprogramowaniem pozwalającym na wykonywanie połączeń przez Internet.
1661.
Skype uses decentralized peer-to-peer technologies, so your calls do not go through a central server, but through distributed servers and other users.
2017-12-13
Skype używa zdecentralizowanej technologii P2P, więc połączenia nie przechodzą przez centralny serwer, lecz przez poszczególne serwery lub innych użytkowników.
1662.
The Skype software is free to use, but it is not free software; the source code is proprietary and not available for modification.
2017-12-13
Skype jest dostępny bezpłatnie, ale nie jest wolnym oprogramowaniem – kod źródłowy jest własnościowy i nie może ulegać modyfikacjom.
1680.
You can make video calls from Ubuntu without installing any additional software using <app>Empathy</app> - via the <em>Google Talk</em>, <em>MSN </em>, <em>Jabber </em>, and <em>SIP</em> networks. See <link href="help:empathy/audio-video">the Empathy manual</link> for help on making video calls with <app>Empathy</app>.
2017-12-13
Możesz wykonywać połączenia wideo na Ubuntu bez dodatkowego oprogramowania, możesz wykorzystać <app>Empathy</app> – za pośrednictwem sieci <em>Google Talk</em>, <em>MSN </em>, <em>Jabber </em> i <em>SIP</em>. Przeczytaj <link href="help:empathy/audio-video">podręcznik Empathy</link>, aby uzyskać pomoc w wykonywaniu połączeń przez <app>Empathy</app>.
1681.
Other applications which support video calls include
2017-12-13
Do innych aplikacji obsługujących połączenia wideo należą
1682.
<app><link href="apt:skype">Skype</link></app>
2017-12-13
<app><link href="apt:skype">Skype</link></app>
1683.
<app><link href="apt:ekiga">Ekiga</link></app>
2017-12-13
<app><link href="apt:ekiga">Ekiga</link></app>