Translations by Leon Miklosik

Leon Miklosik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

151196 of 196 results
294.
External hard disk (typically high capacity)
2012-09-06
Zewnętrzny dysk twardy (typowa duża pojemność)
295.
Internal disk drive (high capacity)
2012-09-06
Dysk wewnętrzny (duża pojemność)
296.
Network-connected drive (high capacity)
2012-09-06
Dysk sieciowy (duża pojemność)
297.
File/backup server (high capacity)
2012-09-06
Serwer dyskowy (wysoka pojemność)
300.
Why, what, where and how of backups.
2012-09-07
Dlaczego, co, gdzie i jak kopii zapasowych.
302.
Back up your important files
2012-09-07
Kopie zapasowe niezbędnych plików
303.
<em>Backing up</em> your files simply means making a copy of them for safekeeping. This is done in case the original files become unusable due to loss or corruption. These copies can be used to restore the original data in the event of loss. Copies should be stored on a different device from the original files. For example, you may use a USB drive, an external hard drive, a CD/DVD, or an off-site service.
2012-09-07
<em>Backing up</em> to wykonanie kopii plików dla przechowania. Kopii zapasowych używa się w przypadku uszkodzenia lub utraty oryginalnych plików. Kopie powinny być przechowywane na innym urządzeniu. Na przykład, można użyć dysku USB, zewnętrznego dysku twardego, CD / DVD, lub serwera sieciowego.
304.
The best way to back up your files is to do so regularly, keeping the copies off-site and (possibly) encrypted.
2012-09-07
Najlepiej jest robić to regularnie, zachowując kopie - ewentualnie można je szyfrować - poza miejscem pracy.
307.
Bluetooth is a wireless protocol that allows you to connect many different types of devices to your computer. Bluetooth is commonly used for headsets and input devices like mice and keyboards. You can also use Bluetooth to <link xref="bluetooth-send-file">send files between devices</link>, such as from your computer to your cell phone.
2012-09-16
Bluetooth jest bezprzewodowym protokołem, który pozwala na podłączenie wielu różnych typów urządzeń do komputera. Bluetooth jest powszechnie stosowana do słuchawek i urządzeń wejściowych, takich jak myszy i klawiatury. Można również używać Bluetooth do <link xref="bluetooth-send-file">przesyłania plików między urządzeniamiprzesyłanie plików między urządzeniami, np. z komputera do telefonu komórkowego.
310.
Pair Bluetooth devices.
2012-09-07
Łączenie urządzeń Bluetooth.
312.
Connect your computer to a Bluetooth device
2012-09-10
Podłącz komputer do urządzenia Bluetooth
313.
Before you can use a Bluetooth device like a mouse or a headset, you first need to connect your computer to the device. This is also called pairing the Bluetooth devices.
2012-09-10
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia Bluetooth, jak mysz lub zestaw słuchawkowy, należy najpierw podłączyć komputer do urządzenia. Nazywane jest to również parowaniem urządzeń Bluetooth.
314.
Before you begin, make sure Bluetooth is enabled on your computer. See <link xref="bluetooth-turn-on-off"/>.
2012-09-10
Zanim zaczniesz, upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w komputerze. Zobacz <link xref="bluetooth-turn-on-off"/>.
315.
Click the Bluetooth icon in the menu bar and select <gui>Set Up New Device</gui>.
2012-09-10
Kliknij ikonę Bluetooth na pasku menu i wybierz <gui>Set Up New Device</gui>.
317.
Make the other Bluetooth device <link xref="bluetooth-visibility">discoverable or visible</link> and place it within 10 meters (about 33 feet) of your computer. Click <gui>Continue</gui>. Your computer will begin searching for devices.
2012-09-10
Dodaj inne urządzenie Bluetooth <link xref="bluetooth-visibility">discoverable or visible</link> i umieścić ją w promieniu 10 metrów od komputera. Komputer rozpocznie wyszukiwanie urządzeń.
318.
If there are too many devices listed, use the <gui>Device type</gui> drop-down to display only a single type of device in the list.
2012-09-10
Jeśli jest zbyt wiele urządzeń, zastosuj <gui>Device type</gui> aby wyświetlić tylko jeden typ urządzenia na liście.
319.
Click <gui>PIN options</gui> to set how a PIN will be delivered to the other device.
2012-09-10
Kliknij <gui>PIN options</gui> aby określić, jak PIN zostanie przekazany do innego urządzenia.
320.
The automatic PIN setting will use a six-digit numerical code. A device with no input keys or screen, such as a mouse or headset, may require a specific PIN such as 0000, or no PIN at all. Check your device's manual for the proper setting.
2012-09-10
Automatycznie będzie użyty PIN sześciocyfrowy kod numeryczny. Urządzenie bez przycisku lub ekranu, takie jak mysz lub zestaw słuchawkowy, może wymagać specjalnego kodu PIN np. 0000 lub być bez PIN. Sprawdź w instrukcji obsługi urządzenia.
321.
Choose an appropriate PIN setting for your device, then click <gui>Close</gui>.
2012-09-10
Wybierz odpowiednie ustawienia kodu PIN dla urządzenia, a następnie kliknij <gui>Close</gui>.
322.
Click <gui>Continue</gui> to proceed. If you did not choose a preset PIN, the PIN will be displayed on the screen.
2012-09-10
Kliknij <gui>Continue</gui> aby kontynuować. Jeśli nie wybierzesz zaprogramowanego kodu PIN, to kod PIN zostanie wyświetlony na ekranie.
323.
If required, confirm the PIN on your other device. The device should show you the PIN you see on your computer screen, or may prompt you to enter the PIN. Confirm the PIN on the device, then click <gui>Matches</gui>.
2012-09-16
Jeśli to konieczne, należy potwierdzić PIN na drugim urządzeniu.Urządzenie powinno pokazać kod PIN widoczny na ekranie komputera, lub może wyświetlić monit o wprowadzenie kodu PIN. Potwierdź PIN na urządzeniu, a następnie kliknij <gui>Matches</gui>.
324.
You need to finish your entry within about 20 seconds on most devices, or the connection will not be completed. If that happens, return to the device list and start again.
2012-09-16
Trzeba skończyć swój wpis w ciągu około 20 sekund na większości urządzeń, lub połączenie nie zostanie zakończone. Jeśli tak się stanie, wróć do listy urządzeń i uruchom ponownie.
325.
A message appears when the connection successfully completes. Click <gui>Close</gui>.
2012-09-16
Komunikat pojawia się, po połączeniu. Kliknij <gui>Close</gui>.
326.
You can <link xref="bluetooth-remove-connection">remove a Bluetooth connection</link> later if desired.
2012-09-16
Możęsz <link xref="bluetooth-remove-connection"> usunąć później połączenie Bluetooth </link> jeśli pragniesz.
328.
The adapter could be turned off or may not have drivers, or Bluetooth might be disabled or blocked.
2012-09-16
Adapter może być wyłączony lub może nie mieć sterowników, lub Bluetooth może być wyłączone lub zablokowane.
329.
I can't connect my Bluetooth device
2012-09-17
Nie mogę połączyć mojego urządzenie Bluetooth
330.
There are a number of reasons why you may not be able to connect to a Bluetooth device, such as a phone or headset.
2012-09-17
Istnieje wiele powodów, dla których połączenie się z urządzeniem Bluetooth może być niemożliwe.
331.
Connection blocked or untrusted
2012-09-17
Połączenie zablokowane lub niezaufane
332.
Some Bluetooth devices block connections by default, or require you to change a setting to allow connections to be made. Make sure that your device is set up to allow connections.
2012-09-17
Niektóre urządzenia Bluetooth blokują połączenia domyślnie, lub wymagają, aby zmienić ustawienia, aby umożliwić wykonywanie połączeń. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w trybie umożliwienia połączeń.
333.
Bluetooth hardware not recognized
2012-09-17
Sprzęt Bluetooth nie jest rozpoznany
334.
Your Bluetooth adapter/dongle may not have been recognized by the computer. This could be because <link xref="hardware-driver">drivers</link> for the adapter aren't installed. Some Bluetooth adapters aren't supported on Linux, so you may not be able to get the right drivers for them. In this case, you will probably have to get a different Bluetooth adapter.
2012-09-17
Twoje urządzenie Bluetooth nie zostało rozpoznane przez komputer. Może to być spowodowane <link xref="hardware-driver">drivers</link> brakiem właściwego sterownika. Niektóre urządzenia Bluetooth nie są obsługiwane w systemie Linux, więc może być niemożliwe uzyskanie odpowiednich sterowników do nich. W tym przypadku, niezbędne jest użycie innego, obsługiwanego, urządzenia Bluetooth.
335.
Adapter not switched on
2012-09-17
Urządzenie nie jest podłączone
336.
Make sure that your Bluetooth adapter is switched on. Click the Bluetooth icon in the <gui>menu bar</gui> and check that it's not <link xref="bluetooth-turn-on-off">disabled</link>.
2012-09-17
Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest włączone. Kliknij ikonę Bluetooth w <gui>menu bar</gui> i sprawdź, czy nie jest <link xref="bluetooth-turn-on-off">disabled</link>.
338.
Device Bluetooth connection switched off
2012-09-17
Połączenie urządzenia Bluetooth jest wyłączone
339.
Check that Bluetooth is turned on on the device you're trying to connect to. For example, if you're trying to connect to a phone, make sure that it's not in airplane mode.
2012-09-17
Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym próbujesz się połączyć. Na przykład, jeśli starasz się połączyć z telefonem, upewnij się, że nie jest w trybie samolotowym.
340.
No Bluetooth adapter in your computer
2012-09-27
Twój komputer nie posiada Bluetooth
341.
Many computers do not have Bluetooth adapters. You can buy an adapter if you want to use Bluetooth.
2012-09-27
Wiele komputerów nie ma Bluetooth. Trzeba kupić to urządzenie, jeśli chcesz korzystać z połączenia Bluetooth.
342.
Remove a device from the list of Bluetooth devices.
2012-09-27
Usuń urządzenie z listy urządzeń Bluetooth.
343.
Remove a connection between Bluetooth devices
2012-09-27
Usuwanie połączenia urządzeń Bluetooth
344.
If you don't want to be connected to a Bluetooth device anymore, you can remove the connection. This is useful if you no longer want to use a device like a mouse or headset, or if you no longer wish to transfer files to or from a device.
2012-09-27
Jeśli nigdy nie chcesz być podłączony do urządzenia Bluetooth, możesz usunąć to połączenie. Jest to przydatne, jeśli nie chcesz już korzystać z urządzenia jak mysz lub zestaw słuchawkowy, lub jeśli nie chcesz, aby przesyłać pliki do (lub z) urządzenia.
345.
Click the Bluetooth icon in the <gui>menu bar</gui> and select <gui>Bluetooth Settings</gui>.
2012-09-27
Kliknij ikonę Bluetooth w <gui>menu bar</gui> i wybierz <gui>Bluetooth Settings</gui>.
347.
Select the device you want to disconnect in the left pane, then click the <gui>-</gui> icon underneath the list.
2012-09-27
Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć w lewym okienku, a następnie kliknij ikonkę <gui>-</gui> poniżej listy.
348.
Click <gui>Remove</gui> in the confirmation window.
2012-09-27
Kliknij <gui>Remove</gui> w oknie zatwierdzania.
349.
You can <link xref="bluetooth-connect-device">reconnect a Bluetooth device</link> later if desired.
2012-09-27
Możesz <link xref="bluetooth-connect-device"> ponownie podłączyć urządzenie Bluetooth </link> jeśli tego zapragniesz.
350.
Share files to Bluetooth devices such as your phone.
2012-09-27
Przesyłanie plików do urządzeń Bluetooth, takich jak telefon.
1166.
Click the icon at the far right of the menu bar and select <gui>System Settings</gui>.
2012-08-19
Kliknij ikonę po prawej stronie paska menu i wybierz <gui>System Settings</gui>.