Browsing Chewa; Chichewa; Nyanja translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 34 results
1.
Access for everyone
type: Content of: <div><h1>
Kuvomeleza aliyense
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
At the heart of the Ubuntu philosophy is the belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options to change language, colour scheme and text size, Ubuntu makes computing easy – whoever and wherever you are.
type: Content of: <div><div><div><p>
Pamtima wa Ubuntu palichikhulupiliro chokuti Komputa ndiya aliyense. Podzela mpata wakutha kusankha chiyankhulo, mtundu komanso kakulidwe kamalemba, Ubuntu imapangitsa ntchito za komputa kuphweka - Aliyense kuli konse komwe muli.
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:8
3.
Customization options
type: Content of: <div><div><div><h2>
Mipata yakusintha maonekedwe
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:12
4.
Appearance
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Maonekedwe
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:16
5.
Assistive technologies
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Umisili wa chithandizo
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:20
6.
Language support
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Chithandizo pa chiyankhulo
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/accessibility.html:24
7.
Make the most of the web
type: Content of: <div><h1>
Kugwilitsa ntchito intaneti.
Translated by Herald Luwizghie
Reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:1
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
type: Content of: <div><div><div><p>
Ubuntu amabwela ndi Firefox, bulawuza yomwe anthu zikwi amagwilitsa ntchito dziko lonse lapansi. Komanso mapologalamu ena omwe mungathe kugwilitsa ntchito zapa intaneti pafupi pafupi (monga Facebook kapena Gmail, mwa chitsanzo) mutha ku dinda kapena kutsindikiza pa mwamba pa komputa yanu kuti mudzigwilitsa ntchito mwachangu, monga zikhalila ndi mapologalamu ena mukomputa mwanu.
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:8
9.
Included software
type: Content of: <div><div><div><h2>
Mapologalamu oyendetsela komputa amwe awonjezeledzwa.
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/music.html:11 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/office.html:12 slideshows/oem-config-ubuntu/slides/photos.html:12
10.
Firefox web browser
type: Content of: <div><div><div><ul><li><p>
Firefox pulauza wa intaneti
Translated and reviewed by Herald Luwizghie
Located in slideshows/oem-config-ubuntu/slides/browse.html:16
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Chichewa Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Herald Luwizghie.