Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 336 results
1.
GNOME Settings Daemon
2008-10-12
Dimoni de paràmetres del GNOME
2.
Smartcard removal action
2010-10-18
Acció d'extreure la targeta intel·ligent
3.
Set this to one of "none", "lock-screen", or "force-logout". The action will get performed when the smartcard used for log in is removed.
2011-05-18
Establiu-ho a «none» (cap), «lock-screen» (bloqueja la pantalla) o «force-logout» (força la sortida). L'acció es realitzarà quan s'extregui la targeta intel·ligent utilitzada per entrar.
4.
Highlights the current location of the pointer when the Control key is pressed and released.
2011-05-18
Realça la ubicació actual del punter quan es premi i s'alliberi la tecla Control.
5.
Double click time
2011-05-18
Temps del doble clic
6.
Length of a double click in milliseconds.
2011-05-18
Duració del doble clic en mil·lisegons.
7.
Drag threshold
2011-05-18
Llindar d'arrossegament
8.
Distance before a drag is started.
2011-05-18
Distància abans d'iniciar un arrossegament.
10.
Device hotplug custom command
2011-05-18
Ordre personalitzada en connectar un dispositiu en calent
11.
Command to be run when a device is added or removed. An exit value of 1 means that the device will not be handled further by gnome-settings-daemon.
2013-09-09
Ordre a executar quan s'adjunti o s'extregui un dispositiu. Un valor de sortida 1 significa que el gnome-settings-daemon no gestionarà més el dispositiu.
12.
Activation of this plugin
2011-05-18
Activació d'aquest connector
13.
Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not
2011-05-18
Si el gnome-settings-daemon hauria d'activar aquest connector
14.
Priority to use for this plugin
2011-05-18
Prioritat per utilitzar aquest connector
15.
Priority to use for this plugin in gnome-settings-daemon startup queue
2011-05-18
Prioritat per utilitzar aquest connector en la cua d'inici del gnome-settings-daemon
16.
Wacom stylus absolute mode
2011-05-18
Mode absolut de l'estilogràfica Wacom
17.
Enable this to set the tablet to absolute mode.
2012-03-19
Habilita-ho per establir la tauleta gràfica en mode absolut.
18.
Wacom tablet area
2012-03-19
Àrea de la tauleta gràfica Wacom
19.
Set this to x1, y1 and x2, y2 of the area usable by the tools.
2012-03-19
Establiu-ho a x1, y1 i x2, y2 de l'àrea utilitzable per a les eines.
20.
Wacom tablet aspect ratio
2012-12-25
Relació de l'aspecte de la tauleta gràfica Wacom
21.
Enable this to restrict the Wacom tablet area to match the aspect ratio of the output.
2012-12-25
Habilita-ho per per restringir l'àrea de la tauleta gràfica Wacom perquè coincideixi amb la relació d'aspecte de la sortida.
22.
Wacom tablet rotation
2011-05-18
Rotació de la tauleta gràfica Wacom
23.
Set this to 'none', 'cw' for 90 degree clockwise, 'half' for 180 degree, and 'ccw' for 90 degree counterclockwise.
2011-05-18
Establiu-ho a «none» (cap), «cw» per 90 graus en sentit horari, «half» per 180 graus i «ccw» per 90 graus en sentit antihorari.
24.
Wacom touch feature
2011-05-18
Funcions tàctils Wacom
26.
Wacom tablet PC feature
2011-05-18
Funcions de la tauleta gràfica Wacom
27.
Enable this to only report stylus events when the tip is pressed.
2011-05-18
Habilita-ho per informar d'esdeveniments de l'estilogràfica quan es premi la punta.
28.
Wacom display mapping
2012-03-19
Mapat de la pantalla Wacom
29.
EDID information of monitor to map tablet to. Must be in the format [vendor, product, serial]. ["","",""] disables mapping.
2012-03-19
Informació EDID de la pantalla amb la qual mapar la tauleta gràfica. Ha d'estar en el format [fabricant, producte, número de sèrie]. ["","",""] inhabilita el mapat.
30.
Wacom stylus pressure curve
2011-05-18
Corba de pressió de l'estilogràfica Wacom
31.
Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the stylus.
2011-05-18
Establiu-ho a x1, y1 i x2, y2 de la corba de pressió aplicada a l'estilogràfica.
32.
Wacom stylus button mapping
2011-05-18
Mapat de botons de l'estilogràfica Wacom
33.
Set this to the logical button mapping.
2011-05-18
Establiu-ho per al mapat lògic de botons.
34.
Wacom stylus pressure threshold
2011-05-18
Llindar de pressió de l'estilogràfica Wacom
35.
Set this to the pressure value at which a stylus click event is generated.
2011-05-18
Establiu-ho al valor de pressió al qual es generarà un esdeveniment de clic amb l'estilogràfica.
36.
Wacom eraser pressure curve
2011-05-18
Corba de pressió de la goma d'esborrar Wacom
37.
Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the eraser.
2011-05-18
Establiu-ho a x1, y1 i x2, y2 de la corba de pressió aplicada a la goma d'esborrar.
38.
Wacom eraser button mapping
2011-05-18
Mapat de botons de la goma d'esborrar Wacom
39.
Wacom eraser pressure threshold
2011-05-18
Llindar de pressió de la goma d'esborrar Wacom
40.
Set this to the pressure value at which an eraser click event is generated.
2011-05-18
Establiu-ho al valor de pressió al qual es generarà un esdeveniment de clic amb la goma d'esborrar.
41.
Wacom button action type
2012-03-19
Tipus d'acció del botó Wacom
42.
The type of action triggered by the button being pressed.
2012-03-19
El tipus d'acció a realitzar quan es premi el botó.
43.
Key combination for the custom action
2012-03-19
Combinació de tecles per a l'acció personalitzada
44.
The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom actions.
2012-03-19
La drecera de teclat generada quan es premi el botó per a accions personalitzades.
45.
Key combinations for a touchring or touchstrip custom action
2013-09-09
Combinacions de tecla per a una acció personalitzada d'anell o de banda tàctil
46.
The keyboard shortcuts generated when a touchring or touchstrip is used for custom actions (up followed by down).
2012-03-19
Les dreceres de teclat generades quan s'utilitza un anell o banda tàctil per a accions personalitzades (a dalt seguit per abaix).
53.
List of plugins that are allowed to be loaded
2013-09-09
Llista de connectors que es poden carregar
54.
A list of strings representing the plugins that are allowed to be loaded (default: 'all'). The plugins still need to be marked as active to get loaded. This is only evaluated on startup.
2013-09-09
Una llista de cadenes que representen els connectors que es poden carregar (per defecte: «all» - tots). Encara s'hauran de marcar els connectors com a actius perquè es carreguin. Només s'avalua en iniciar.
55.
Mount paths to ignore
2009-10-20
Camins de muntatge a ignorar
56.
Specify a list of mount paths to ignore when they run low on space.
2009-10-20
Especifica una llista de camins de muntatge a ignorar quan els queda poc espai lliure.
57.
Free percentage notify threshold
2010-03-09
Llindar per notificar el percentatge lliure
2009-10-20
Llindar per a notificar el percentatge lliure