Translations by BartekChom

BartekChom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 383 results
1.
invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size
2022-01-06
nieprawidłowy znak "%c" w rozmiarze (archiwum "%.250s", człon "%.16s")
10.
character '%c' not allowed (only letters, digits and characters '%s')
2015-07-28
znak "%c" jest niedozwolony (można użyć tylko liter, cyfr i "%s")
11.
<none>
2014-11-25
<brak>
12.
<empty>
2014-11-25
<pusty>
18.
unable to close new file '%.250s'
2015-07-28
nie można zamknąć nowego pliku "%.250s"
56.
updates directory contains file '%.250s' whose name is too long (length=%d, max=%d)
2015-07-28
katalog "updates" zawiera plik "%.250s" o zbyt długiej nazwie (długość=%d, maksymalnie=%d)
58.
cannot scan updates directory '%.255s'
2015-07-28
nie można przeszukać katalogu "updates" %.255s
60.
unable to create '%.255s'
2015-07-28
nie można utworzyć "%.255s"
72.
unable to write updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zapisać uaktualnionego pliku "%.250s"
73.
unable to flush updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można opróżnić buforów uaktualnionego pliku "%.250s"
74.
unable to truncate for updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można obciąć uaktualnionego pliku "%.250s"
75.
unable to fsync updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zsynchronizować uaktualnionego pliku "%.250s"
76.
unable to close updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zamknąć uaktualnionego pliku "%.250s"
77.
unable to install updated status of '%.250s'
2015-07-28
nie można zainstalować uaktualnionego pliku "%.250s"
82.
unable to get file descriptor for directory '%s'
2022-01-06
nie można uzyskać deskryptora pliku dla katalogu "%s"
88.
failed to write details of '%.50s' to '%.250s'
2015-07-28
nie można zapisać szczegółów o "%.50s" w "%.250s"
104.
empty file details field '%s'
2015-07-28
puste pole opisu pliku "%s"
105.
file details field '%s' not allowed in status file
2015-07-28
pole opisu pliku "%s" jest niedozwolone w pliku statusu
106.
too many values in file details field '%s' (compared to others)
2015-07-28
za dużo danych w polu opisu pliku "%s" (w porównaniu z innymi)
107.
too few values in file details field '%s' (compared to others)
2015-07-28
za mało danych w polu opisu pliku "%s" (w porównaniu z innymi)
111.
word in 'Priority' field
2015-01-17
słowo w polu "Priority"
2014-11-25
słowo w polu "priority"
112.
value for '%s' field not allowed in this context
2014-11-25
niedozwolona wartość w tym kontekście dla pola "%s"
113.
first (want) word in 'Status' field
2014-11-25
pierwsze (want) słowo w polu "Status"
2014-06-11
pierwsze (życzenie) słowo w polu 'Status'
114.
second (error) word in 'Status' field
2014-11-25
drugie (error) słowo w polu "Status"
2014-06-11
drugie (błąd) słowo w polu 'Status'
115.
third (status) word in 'Status' field
2014-11-25
trzecie (status) słowo w polu "Status"
2014-06-11
trzecie (status) słowo w polu 'Status'
116.
error in '%s' field string '%.250s'
2014-11-25
błąd w polu "%s" "%.250s"
117.
obsolete '%s' or '%s' field used
2014-11-25
użyto niewykorzystywanego już pola "%s" lub "%s"
2014-06-11
użyte przestarzałe pole '%s' lub '%s'
118.
value for '%s' field has malformatted line '%.*s'
2014-11-25
wartość dla "%s" ma niepoprawną linię "%.*s"
2014-06-11
wartość dla pola '%s' ma niepoprawną linię '%.*s'
119.
value for '%s' has line starting with non-space '%c'
2014-11-25
wartość dla "%s" ma linię rozpoczętą od znaku niebędącego spacją "%c"
2014-06-11
wartość dla '%s' ma linę zaczynającą się od nie-spacji '%c'
121.
'%s' field, missing package name, or garbage where package name expected
2015-07-28
pole "%s", brak nazwy pakietu lub śmieci w miejscu, gdzie spodziewano się nazwy pakietu
122.
'%s' field, invalid package name '%.255s': %s
2015-07-28
pole "%s", błędna nazwa pakietu "%.255s": %s
125.
'%s' field, reference to '%.255s': bad version relationship %c%c
2015-07-28
pole "%s", w odniesieniu do "%.255s": zły numer wersji relacji %c%c
126.
'%s' field, reference to '%.255s': '%c' is obsolete, use '%c=' or '%c%c' instead
2015-07-28
pole "%s", w odniesieniu do "%.255s": "%c" jest już niewykorzystywane, należy użyć w zamian "%c=" lub "%c%c"
127.
'%s' field, reference to '%.255s': implicit exact match on version number, suggest using '=' instead
2015-07-28
pole "%s", w odniesieniu do "%.255s": wykorzystany jest konkretny numer wersji przy porównywaniu, należy użyć w zamian "="
128.
only exact versions may be used for '%s' field
2014-11-25
w polu "%s" można używać wyłącznie dokładnych wersji
129.
'%s' field, reference to '%.255s': version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space
2015-07-28
pole "%s", w odniesieniu do "%.255s": numer wersji nie rozpoczyna się od znaku alfanumerycznego, należy dodać spację
130.
'%s' field, reference to '%.255s': version contains '%c'
2015-07-28
pole "%s", w odniesieniu do "%.255s": numer wersji zawiera "%c"
131.
'%s' field, reference to '%.255s': version unterminated
2015-07-28
pole "%s", w odniesieniu do "%.255s": numer wersji niezakończony
133.
'%s' field, syntax error after reference to package '%.255s'
2015-07-28
pole "%s", błąd składni po odniesieniu do pakietu "%.255s"
134.
alternatives ('|') not allowed in %s field
2015-07-28
wybór ("|") niedozwolony dla pola %s
135.
illegal pending trigger name '%.255s': %s
2015-07-28
nieprawidłowa nazwa zaplanowanego wyzwalacza "%.255s": %s
136.
duplicate pending trigger '%.255s'
2015-07-28
powielona nazwa zaplanowanego wyzwalacza "%.255s"
137.
illegal package name in awaited trigger '%.255s': %s
2015-07-28
nieprawidłowa nazwa pakietu w oczekującym wyzwalaczu "%.255s": %s