Translations by Rockworld

Rockworld has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
28.
Accessibility
2014-10-13
ການເຂົ້າຫາ
46.
^Try Ubuntu GNOME without installing
2016-05-29
^ທົດລອງໃຊ້ Ubuntu GNOME ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2015-06-07
ພະ​ຍາ​ຍາມ Ubuntu GNOME ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ
2015-03-31
^ລອງໃຊ້ອູບັນຕູ ກາໂນມ ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
47.
^Start Kubuntu
2016-12-31
^ເລີ່ມຕົ້ນ Kubuntu
48.
Use driver update disc
2016-12-31
ໃຊ້ແຜ່ນດິສສຳລັບປັບປຸງໄດຣເວີ
58.
^Install Ubuntu GNOME
2016-05-29
^ຕິດຕັ້ງ Ubuntu GNOME
2015-03-31
^ຕິດຕັ້ງອູບັນຕູກາໂນມ
71.
Install a command-line system
2016-12-31
ຕິດຕັ້ງລະບົບບັນທັດຄຳສັ່ງ
73.
Install a minimal virtual machine
2016-12-31
ຕິດຕັ້ງລະບົບເຄື່ອງສະເໝືອນຈິງຂະໜາດນ້ອຍສຸດ
78.
Free software only
2016-12-31
ສະເພາະຊອບແວເສລີເທົ່ານັ້ນ
79.
^Dell Automatic Reinstall
2016-12-31
^ການຕິດຕັ້ງຄືນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດຂອງ Dell
82.
^Try Ubuntu Kylin without installing
2016-05-29
^ທົດລອງໃຊ້ Ubuntu Kylin ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2014-10-20
^ລອງໃຊ້ Ubuntu Kylin ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2014-10-20
^ລອງໃຊ້ Ubuntu Kylin without ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2014-10-04
^ລອງໃຊ້ອູບັນຕູໄຄລິນໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2014-08-04
^ລອງໃຊ້ອູບຸນຕູໄຄລິນໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2014-05-05
^ທົດລອງ ອູບັນຕູ ໄຄລິນ ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
83.
^Try Ubuntu Kylin Netbook without installing
2016-05-29
^ທົດລອງໃຊ້ Ubuntu Kylin Netbook ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2015-03-31
^ລອງໃຊ້ອູບັນຕູໄຄລິນເນັດບູກໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2014-10-20
^ລອງໃຊ້ Ubuntu Kylin Netbook ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2014-10-04
^ລອງໃຊ້ອູບັນຕູໄຄລິນເນັດບຸກໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2014-08-04
^ລອງໃຊ້ອູບຸນຕູໄຄລິນເນັດບຸກໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
2014-05-05
^ທົດລອງ ອູບັນຕູ ໄຄລິນ ເນັດບຸກ ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
84.
^Install Ubuntu Kylin in text mode
2015-06-12
^ຕິດຕັ້ງ Ubuntu Kylin ໃນຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ
2015-03-31
^ຕິດຕັ້ງອູບັນຕູໄຄລິນໃນຮູບແບບຄຳສັ່ງ
2014-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Ubuntu Kylin ໃນໂໝດຂໍ້ຄວາມ
2014-10-08
^ຕີດຕັ້ງອູບັນຕູໄຄລິນໃນຮູບແບບຂອງຄຳສັ່ງ
2014-10-04
^ຕິດຕັ້ງອູບັນຕຸໄຄລິນໃນຮູບແບບຂອງຄຳສັ່ງ
2014-08-04
^ຕິດຕັ້ງອູບຸນຕູໄຄລິນໃນໂໝດຂໍ້ຄວາມ
2014-05-05
^ຕິດຕັ້ງ ອູບັນຕູ ໄຄລິນ ໃນ ໂໝດຂໍ້ຄວາມ
85.
^Install Ubuntu Kylin
2014-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Ubuntu Kylin
2014-10-08
^ຕິດຕັ້ງອູບັນຕູໄຄລິນ
2014-10-04
^ຕິດຕັ້ງອູບັນຕຸໄຄລິນ
2014-08-04
^ຕິດຕັ້ງອູບຸນຕູໄຄລິນ
2014-05-05
^ຕິດຕັ້ງ ອູບັນຕູ ໄຄລິນ
86.
^Install Ubuntu Kylin Netbook
2015-03-31
^ຕິດຕັ້ງອູບັນຕູໄຄລິນເນັດບູກ
2014-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Ubuntu Kylin Netbook
2014-10-08
^ຕີດຕັ້ງອູບັນຕູໄຄລິນເນັດບຸກ
2014-10-04
^ຕິດຕັ້ງອູບັນຕູໄຄລິນເນັດບຸກ
2014-08-04
^ຕິດຕັ້ງອູບຸນຕູໄຄລິນເນັດບຸກ
2014-05-05
^ຕິດຕັ້ງ ອູບັນຕູ ໄຄລິນ ເນັດບຸກ
87.
^Start Ubuntu Kylin
2015-06-07
ເ^ລີ່ມ Ubuntu Kylin
2014-10-20
^ເລີ່ມ Ubuntu Kylin
2014-10-08
^ເລີ່ມຕົ້ນອູບັນຕູໄຄລິນ
2014-08-04
^ເລີ່ມອູບຸນຕູໄຄລິນ
2014-05-05
^ເລີ່ມຕົ້ນ ອູບັນຕູ ໄຄລິນ