Translations by devsmudger

devsmudger has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 58 results
1.
OK
2008-07-29
ຕົກລົງ
2.
Cancel
2008-07-29
ຍົກເລີກ
3.
Reboot
2008-07-29
ເລີ່ມລະບົບໃຫມ່
2008-07-29
ປິດແລ້ວເປີດເຄື່ອງໃຫມ່
4.
Continue
2008-07-29
ສືບຕໍ່
5.
Boot Options
2008-07-29
ໂຕເລືອກໃນການເລີ່ມລະບົບ
2008-07-29
ຕົວເລືອກໃນການເປິດລະບົບ
6.
Exiting...
2008-07-29
ກຳລັງອອກ...
7.
You are leaving the graphical boot menu and starting the text mode interface.
2008-07-29
ທ່ານ ກຳລັງອອກຈາກເມນູພາບສະແດງຂອງຂະບວນການເປິດລະບົບແລະກຳລັງເຂົ້າໄປໃນຮູບແບບຂອງຄຳສັ່ງ.
8.
Help
2008-07-29
ຊ່ວຍເຫລືອ
9.
Boot loader
2008-07-29
ໂຕເອີ້ນລະບົບ
10.
I/O error
2008-07-29
ເກີດຄວາມຜິດພາດກ່ຽວກັບ I/O
11.
Change Boot Disk
2008-07-29
ກະລຸນາປ່ຽນແຜ່ນ ດິສ ເພື່ອເລີ່ມລະບົບໃຫມ່
12.
Insert boot disk %u.
2008-07-29
ກະລຸນາໃສແຜ່ນດີສສຳຫລັບເລີ່ມລະບົບແຜ່ນທີ່ %u.
13.
This is boot disk %u. Insert boot disk %u.
2008-07-29
ນີ້ແມ່ນແຜ່ນດິສສຳຫລັບເລີ່ມລະບົບແຜ່ນທີ່ %u. ກະລຸນາໃສແຜ່ນດີສສຳຫລັບເລີ່ມລະບົບແຜ່ນທີ່ %u.
14.
This is not a suitable boot disk. Please insert boot disk %u.
2008-07-29
ແຜ່ນດີສສຳຫລັບເລີ່ມລະບົບບໍຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາໃສ່ແຜ່ນດີສສຳຫລັບເລີ່ມລະບົບແຜ່ນທີ່ %u.
15.
Password
2008-07-29
ລະຫັດຜ່ານ
16.
Enter your password:
2008-07-29
ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ:
17.
DVD Error
2008-07-29
DVD ມີບັນຫາ
18.
This is a two-sided DVD. You have booted from the second side. Turn the DVD over then continue.
2008-07-29
ນີ້ເປັນແຜ່ນ DVD ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງສອງຫນ້າ ທ່ານກຳລັງເລີ່ມລະບົບຈາກຫນ້າທີ່ສອງກະລຸນາສະລັບຫນ້າແຜ່ນກ່ອນດຳເນີນການຕໍໄປ
19.
Power Off
2008-07-29
ປິດເຄື່ອງ
20.
Halt the system now?
2008-07-29
ຢຸດລະບົບດຽວນີ້
21.
Password
2008-07-29
ລະຫັດຜ່ານ
22.
Other Options
2008-07-29
ຕົວເລືອກອື່ນໆ
23.
Language
2008-07-29
ພາສາ
24.
Keymap
2008-07-29
ແບບແປ້ນພິມ
25.
Modes
2008-07-29
ໂຫມດ
26.
Normal
2008-07-29
ທຳມະດາ
27.
Expert mode
2008-07-29
ສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ
28.
Accessibility
2008-07-29
ສຳຫລັບຜູ້ມີບັນຫາການເບີ່ງເຫັນແລະຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວ
29.
None
2008-07-29
ບໍ່ມີ
30.
High Contrast
2008-07-29
ຄວາມແຕກຕ່າງສູງ
31.
Magnifier
2008-07-29
ແວ່ນຂະຫຍາຍ
32.
Screen Reader
2008-07-29
ໂຕອ່ານຈໍຮູບພາບ
33.
Braille Terminal
2008-07-29
Terminal ພາສາ Braille
34.
Keyboard Modifiers
2008-07-29
ໂຕປັບແຕ່ງແປ້ນພິມ
35.
On-Screen Keyboard
2008-07-29
ແປ້ນພິມເທິງຈໍພາບ
36.
Motor Difficulties - switch devices
2008-07-29
ມີບັນຫາດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ - ໃຊ້ອຸປະກອນກ່ຽວກັບ
37.
Everything
2008-07-29
ທຸກຢ່າງ
49.
^Install Ubuntu in text mode
2008-07-29
^ຕິດຕັ້ງUbuntuແບບຄຳສັ່ງຂໍ້ຄວາມ
50.
^Install Kubuntu in text mode
2008-07-29
^ຕິດຕັ້ງKubuntuແບບຄຳສັ່ງຂໍ້ຄວາມ
51.
^Install Edubuntu in text mode
2008-07-29
^ຕິດຕັ້ງEdubuntuແບບຄຳສັ່ງຂໍ້ຄວາມ
52.
^Install Xubuntu in text mode
2008-07-29
^ຕິດຕັ້ງXubuntuແບບຄຳສັ່ງຂໍ້ຄວາມ
53.
^Install Ubuntu
2008-07-29
^ຕິດຕັ້ງUbuntu
54.
^Install Kubuntu
2008-07-29
^ຕິດຕັ້ງKubuntu
55.
^Install Edubuntu
2008-07-29
^ຕິດຕັ້ງEdubuntu
56.
^Install Xubuntu
2008-07-29
^ຕິດຕັ້ງXubuntu
65.
Install a workstation
2008-07-29
ຕິດຕັ້ງ workstation
66.
Install a server
2008-07-29
ຕິດຕັ້ງເຊີ່ເວີ້
67.
OEM install (for manufacturers)
2008-07-29
ຕິດຕັ້ງແບບ OEM (ສຳຫລັບຜູ້ຜະລິດ)