Translations by aefgh3962

aefgh3962 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 71 results
3.
Reboot
2016-10-20
ເລີ່ມຕົ້ນລະບົບໃໝ່
2016-10-19
ເລີ່ມລະບົບໃໝ່
5.
Boot Options
2016-10-20
ຕົວເລືອກການເລີ່ມຕົ້ນລະບົບ
2016-10-19
ຕົວເລືອກການເລີ່ມລະບົບ
7.
You are leaving the graphical boot menu and starting the text mode interface.
2016-10-19
ທ່ານອອກຈາກລາຍການເລີ່ມຕົ້ນລະບົບແບບກຣາບຟິກແລະ ກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນສ່ວນຕິດຕໍ່ໃນໂໝດຂໍ້ຄວາມ.
8.
Help
2016-10-19
ຊ່ວຍເຫຼືອ
9.
Boot loader
2016-10-19
Boot loader
10.
I/O error
2016-10-19
I/O ຜິດພາດ
11.
Change Boot Disk
2016-10-19
ປ່ຽນແປງດີສເລີ່ມຕົ້ນລະບົບ
12.
Insert boot disk %u.
2016-10-19
ນຳເຂົ້າດີສເລີ່ມຕົ້ນລະບົບ %u.
13.
This is boot disk %u. Insert boot disk %u.
2016-10-19
ນີ້ແມ່ນດີສເລີ່ມຕົ້ນລະບົບ %u. ນຳເຂົ້າດີສເລີ່ມຕົ້ນລະບົບ %u.
14.
This is not a suitable boot disk. Please insert boot disk %u.
2016-10-19
ນີ້ບໍ່ແມ່ນດີສເລີ່ມຕົ້ນລະບົບທີ່ເໝາະສົມ. ກະລຸນານຳເຂົ້າດີສເລີ່ມຕົ້ນລະບົບ %u.
16.
Enter your password:
2016-10-19
ປ້ອນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ:
17.
DVD Error
2016-10-19
DVD ຜິດພາດ
18.
This is a two-sided DVD. You have booted from the second side. Turn the DVD over then continue.
2016-10-19
ນີ້ແມ່ນດີວີດີແບບ two-sided. ທ່ານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລະບົບຈາກຂ້າງທີສອງ. ໝຸນດີວີດີກັບແລ້ວສືບຕໍ່.
19.
Power Off
2016-10-19
ປິດລະບົບ
24.
Keymap
2016-10-20
Keymap
25.
Modes
2016-10-20
ໂໝດ
26.
Normal
2016-10-20
ປົກກະຕິ
27.
Expert mode
2016-10-20
ໂໝດຜູ້ຊ່ຽວຊານ
28.
Accessibility
2016-10-20
ການຊ່ວຍການເຂົ້າເຖິງ
30.
High Contrast
2016-10-20
ຄວາມຄົມຊັດສູງ
32.
Screen Reader
2016-10-20
ຕົວອ່ານໜ້າຈໍ
33.
Braille Terminal
2016-10-20
ເທີມິນໍອັກສອນເບຣລ໌
34.
Keyboard Modifiers
2016-10-20
ຕົວດັດແປງແປ້ນພິມ
35.
On-Screen Keyboard
2016-10-20
ແປ້ນພິມໃນໜ້າຈໍ
36.
Motor Difficulties - switch devices
2016-10-20
ມີບັນຫາກ່ຽວກັບມໍເຕີ - ສັບປ່ຽນອຸປະກອນ
38.
^Try Ubuntu without installing
2016-10-20
^ລອງໃຊ້ Ubuntu ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງ
39.
^Try Kubuntu without installing
2016-10-20
^ລອງໃຊ້ Kubuntu ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງ
40.
^Try Edubuntu without installing
2016-10-20
^ລອງໃຊ້ Edubuntu ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງ
41.
^Try Xubuntu without installing
2016-10-20
^ລອງໃຊ້ Xubuntu ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງ
42.
^Try Ubuntu MID without installing
2016-10-20
^ລອງໃຊ້ Ubuntu MID ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
43.
^Try Ubuntu Netbook without installing
2016-10-20
^ລອງໃຊ້ Ubuntu Netbook ໂດຍບໍ່ຕິດຕັ້ງ
44.
^Try Kubuntu Netbook without installing
2016-10-20
^ລອງໃຊ້ Kubuntu Netbook ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງ
45.
^Try Lubuntu without installing
2016-10-20
^ລອງໃຊ້ Lubuntu ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງ
46.
^Try Ubuntu GNOME without installing
2016-10-20
^ລອງໃຊ້ Ubuntu GNOME ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງ
47.
^Start Kubuntu
2016-10-20
^ເລີ່ມຕົ້້ນ Kubuntu
48.
Use driver update disc
2016-10-20
ໃຊ້ດີສປັບປຸງໂປຣແກຣມຄວບຄຸມ
49.
^Install Ubuntu in text mode
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Ubuntu ໃນໂໝດຂໍ້ຄວາມ
50.
^Install Kubuntu in text mode
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Kubuntu ໃນໂໝດຂໍ້ຄວາມ
51.
^Install Edubuntu in text mode
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Edubuntu ໃນໂໝດຂໍ້ຄວາມ
52.
^Install Xubuntu in text mode
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Xubuntu ໃນໂໝດຂໍ້ຄວາມ
53.
^Install Ubuntu
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Ubuntu
54.
^Install Kubuntu
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Kubuntu
55.
^Install Edubuntu
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Edubuntu
56.
^Install Xubuntu
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Xubuntu
57.
^Install Ubuntu Server
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Ubuntu Server
59.
^Multiple server install with MAAS
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງຫຼາຍເຊີເວີດ້ວຍ MAAS
60.
^Install Ubuntu Studio
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Ubuntu Studio
61.
^Install Ubuntu MID
2016-10-20
^ຕິດຕັ້ງ Ubuntu MID