Translations by iamnotafatso

iamnotafatso has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 73 results
13.
Empathy should auto-connect on startup
2011-03-15
Ang Empathy ay dapat na mag-connect pag binuksan ito
14.
Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup.
2011-03-15
Kung ang Empathy ay dapat na mag-login sa iyong mga account pagbukas nito.
17.
Empathy default download folder
2011-03-15
Lokasyon kung saan magdadownload ang Empathy
18.
The default folder to save file transfers in.
2011-03-15
Lugar kung saan ilalagay ang mga nilipat na file.
21.
Show offline contacts
2011-03-15
Ipakita ang mga offline na contact.
22.
Whether to show contacts that are offline in the contact list.
2011-03-16
Kung ipapakita ang mga contact na offline sa listahan ng contact.
29.
Open new chats in separate windows
2011-03-15
Buksan ang mga bagong chat sa sari-sariling mga window.
30.
Always open a separate chat window for new chats.
2011-03-15
Laging magbukas ng hiwalay na window para sa mga bagong pag-uusap o chat.
37.
Use notification sounds
2011-03-15
Gumamit ng tunog para sa mga notipikasyon.
41.
Play a sound for incoming messages
2011-03-15
Gumamit ng tunog para sa mga papasok na mga mensahe.
43.
Play a sound for outgoing messages
2011-03-15
Gumamit ng tunog para sa mga pinapadalang mensahe.
45.
Play a sound for new conversations
2011-03-15
Gumamit ng tunog para sa mga bagong pag-uusap.
47.
Play a sound when a contact logs in
2011-03-15
Gumamit ng tunog kung mayroong contact na dumating.
49.
Play a sound when a contact logs out
2011-03-15
Gumamit ng tunog kung mayroong contact na umalis.
51.
Play a sound when we log in
2011-03-15
Gumamit ng tunog kung tayo ay nag-login.
53.
Play a sound when we log out
2011-03-15
Gumamit ng tunog kung tayo ay nag-logout.
55.
Enable popup notifications for new messages
2011-03-15
Magpakita ng mga notipikasyon
56.
Whether to show a popup notification when receiving a new message.
2011-03-16
Kung magpapakita ng isang notipikasyon kung tumatanggap ng bagong mensahe,
59.
Pop up notifications if the chat isn't focused
2011-03-15
Magpakita ng mga notipikasyon kung ang chat ay hindi nakikita.
60.
Whether to show a popup notification when receiving a new message even if the chat is already opened, but not focused.
2011-03-16
Kung magpapakita ng isang notipikasyon kung tumatanggap ng bagong mensahe kahit nakabukas na ang chat, ngunit hindi nakikita.
61.
Pop up notifications when a contact logs in
2011-03-15
Magpakita ng mga notipikasyon kung mayroong contact na dumating.
62.
Whether to show a popup notification when a contact goes online.
2011-03-16
Kung magpapakita ng isang notipikasyon kung mayroong contact na dumating.
63.
Pop up notifications when a contact logs out
2011-03-15
Magpakita ng mga notipikasyon kung mayroong contact na umalis.
64.
Whether to show a popup notification when a contact goes offline.
2011-03-16
Kung magpapakita ng isang notipikasyon kung mayroong contact na umalis.
65.
Use graphical smileys
2011-03-15
Gumamit ng mga pinagandang smiley.
69.
Chat window theme
2011-03-15
Tema ng chat window.
70.
The theme that is used to display the conversation in chat windows.
2011-03-15
Ang tema na ginagamit upang ipakita ang pag-uusap sa chat window.
79.
Use theme for chat rooms
2011-03-15
Gumamit ng tema para sa mga chat room.
87.
Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon
2011-03-15
Kailangang gamitin ng Empathy ang litrato ng contact bilang icon ng kanyang chat window.
88.
Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon.
2011-03-15
Kung dapat gamitin ng Empathy ang larawan ng contact bilang larawan ng chat window.
98.
Whether to show the message dialog about closing the main window with the 'x' button in the title bar.
2011-03-16
Kung dapat magtanong tungkol sa pagsarado ng main window gamit ang "x" sa bar sa title bar.
99.
Empathy can publish the user's location
2011-03-15
Maaaring ipakita ng Empathy ang lokasyon ng gumagamit.
100.
Whether Empathy can publish the user's location to their contacts.
2011-03-15
Kung maaaring ipakita ng Empathy ang lokasyon ng gumagamit sa kanyang mga contact.
101.
Empathy can use the network to guess the location
2011-03-15
Maaaring gamitin ng Empathy ang network upang malaman ang lokasyon ng gumagamit.
102.
Whether Empathy can use the network to guess the location.
2011-03-15
Kung maaaring gamiting ng Empathy ang network upang malaman ang lokasyon.
103.
Empathy can use the cellular network to guess the location
2011-03-15
Maaaring gamitin ng Empathy ang cellular network upang malaman ang lokasyon ng gumagamit.
104.
Whether Empathy can use the cellular network to guess the location.
2011-03-15
Kung maaaring gamitin ng Empathy ang cellular network upang malaman ang lokasyon.
105.
Empathy can use the GPS to guess the location
2011-03-15
Maaaring gamitin ng Empathy ang GPS upang malaman ang lokasyon ng gumagamit.
106.
Whether Empathy can use the GPS to guess the location.
2011-03-15
Kung maaaring gamitin ng Empathy ang GPS upang malaman ang lokasyon.
107.
Empathy should reduce the location's accuracy
2011-03-15
Dapat hindi tiyak na lokasyon ang gamitin ng Empathy.
108.
Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons.
2011-03-15
Kung dapat bawasan ng Empathy ang katiyakan ng lokasyon upang maprotektahan ang seguridad.
109.
No reason was specified
2011-03-16
Walang dahilan na inilahad
111.
You canceled the file transfer
2011-03-16
Ikinansela mo ang paglipat ng file
112.
The other participant canceled the file transfer
2011-03-16
Ang pinaglilipatan ng file ay kumansela sa paglipat ng mga file.
113.
Error while trying to transfer the file
2011-03-16
Mayroong naging pagkakamali habang nililipat ang file.
115.
Unknown reason
2011-03-16
Walang alam na dahilan.
117.
File transfer not supported by remote contact
2011-03-16
Hindi maaaring maglipat ng mga bagay sa contact.
119.
The selected file is empty
2011-03-16
Walang laman ang napiling file.
123.
Available
2011-03-16
Maaari
124.
Busy
2011-03-16
May ginagawa