Translations by Cao Minh Tu

Cao Minh Tu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
3.
Error starting Virtual Machine Manager
2010-08-20
Lỗi khởi động Bộ quản lý máy ảo
4.
Unable to initialize GTK: %s
2010-08-20
Không thể bắt đầu GTK: %s
5.
Show disk I/O in summary
2010-08-20
Hiển thị I/O đĩa trong bản tóm tắt
6.
Show the disk I/O field in the domain list summary view
2010-08-20
Hiện trường I/O đĩa trong ô xem tóm tắt danh sách miền
7.
Show network I/O in summary
2010-08-20
Hiển thị I/O mạng trong bản tóm tắt
8.
Show the network I/O field in the domain list summary view
2010-08-20
Hiện trường I/O mạng trong ô xem tóm tắt danh sách miền
13.
The statistics update interval
2010-08-20
Khoảng cách cập nhật thống kê
14.
The statistics update interval in seconds
2010-08-20
Khoảng cách cập nhật thống kê tính bằng giây
15.
The statistics history length
2010-08-20
Độ dài lịch sử thống kê
16.
The number of samples to keep in the statistics history
2010-08-20
Số mẫu cần giữ trong lịch sử thống kê
17.
Poll disk i/o stats
2010-08-20
Hỏi vòng thống kê i/o đĩa
18.
Whether or not the app will poll VM disk i/o statistics
2010-08-20
Ứng dụng có hỏi vòng thống kê i/o đĩa VM hay không
19.
Poll net i/o stats
2010-08-20
Hỏi vòng thống kê i/o mạng
20.
Whether or not the app will poll VM network i/o statistics
2010-08-20
Ứng dụng có hỏi vòng thống kê i/o mạng VM hay không
21.
The length of the list of URLs
2010-08-20
Độ dài danh sách các URL
22.
The number of urls to keep in the history for the install media address page.
2010-08-20
Số url cần giữ trong lịch sử dành cho trang địa chỉ phương tiện cài đặt
25.
Whether to show notification when grabbing mouse
2010-08-20
Hiện thông báo khi bắt lấy chuột
27.
When to scale the VM graphical console
2010-08-20
Thời điểm co giãn bàn điều khiển đồ họa VM
28.
When to scale the VM graphical console. 0 = never, 1 = only when in full screen mode, 2 = Always
2010-08-20
Thời điểm co giãn bàn điều khiển đồ họa VM. 0 = không bao giờ, 1 = chỉ khi ở chế độ toàn màn hình, 2 = luôn luôn
29.
Whether to show VM button toolbar in Details display
2010-08-20
Hiện nút nhấn thanh công cụ VM trong màn hình Chi tiết
31.
Install sound device for local VM
2010-08-20
Cài đặt thiết bị âm thanh cho VM địa phương
32.
Whether to install a sound device for local VMs or not
2010-08-20
Có cài đặt thiết bị âm thanh cho các VM địa phương hay không
33.
Install sound device for remote VM
2010-08-20
Cài đặt thiết bị âm thanh cho VM ở xa
34.
Whether to install a sound device for remote VMs or not
2010-08-20
Có cài đặt thiết bị âm thanh cho các VM ở xa hay không
40.
Show system tray icon while app is running
2010-08-20
Hiển thị biểu tượng trên khay hệ thống khi ứng dụng đang chạy
41.
Default image path
2010-08-20
Đường dẫn hình ảnh mặc định
42.
Default path for choosing VM images
2010-08-20
Đường dẫn mặc định để chọn các hình ảnh VM
43.
Default media path
2010-08-20
Đường dẫn phương tiện mặc định
44.
Default path for choosing media
2010-08-20
Đường dẫn mặc định để chọn phương tiện
45.
Default save domain path
2010-08-20
Đường dẫn lưu miền mặc định
47.
Default restore path
2010-08-20
Đường dẫn phục hồi mặc định
48.
Default path for stored VM snapshots
2010-08-20
Đường dẫn mặc định cho các ảnh chụp nhanh VM đã lưu
49.
Default screenshot path
2010-08-20
Đường dẫn ảnh chụp màn hình mặc định
50.
Default path for saving screenshots from VMs
2010-08-20
Đường dẫn mặc định để lưu các ảnh chụp màn hình từ VM
51.
Confirm force poweroff request
2010-08-20
Xác nhận yêu cầu cưỡng bức tắt nguồn
53.
Confirm poweroff request
2010-08-20
Xác nhận yêu cầu tắt nguồn
55.
Confirm pause request
2010-08-20
Xác nhận yêu cầu tạm dừng
57.
Confirm device removal request
2010-08-20
Xác nhận yêu cầu loại bỏ thiết bị
65.
Default manager window height
2010-08-20
Chiều cao cửa sổ quản lý mặc định
66.
Default manager window width
2010-08-20
Chiều rộng cửa sổ quản lý mặc định