Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 69 results
5.
Open Link in Browser
2009-04-14
Obre l'enllaç en el navegador
6.
Copy Link to Clipboard
2009-04-14
Copia l'enllaç al navegador
7.
Settings…
2009-04-14
Paràmetres...
8.
You stopped the check for updates.
2012-09-13
Heu aturat la comprovació d'actualitzacions
9.
_Check Again
2012-09-13
_Torna-ho a comprovar
11.
The software on this computer is up to date.
2012-03-09
El programari d'aquest ordinador està actualitzat.
21.
The computer needs to restart to finish installing updates.
2012-10-09
Cal reiniciar l'ordinador per finalitzar la instal·lació de les actualitzacions.
22.
Restart _Later
2010-02-07
Reinicia _més endavant
23.
_Restart Now…
2014-01-25
_Reinicia ara...
24.
Software Updater
2012-09-13
Gestor d'actualitzacions
25.
Some software couldn’t be checked for updates.
2013-03-02
No s'ha pogut comprovar si hi ha actualizacions d'algunes aplicacions.
33.
Install Now
2013-10-06
Instal·la-ho ara
34.
Install
2009-04-14
Instal·la
36.
_Remind Me Later
2012-09-13
_Recorda-m'ho més endavant
41.
Select _All
2011-08-25
Seleccion_a-ho tot
44.
There are no updates to install.
2012-03-09
No hi ha cap actualització per instal·lar.
46.
Updated software has been issued since %s %s was released. Do you want to install it now?
2012-10-09
S'ha publicat programari des del llançament de l'%s %s. Voleu instal·lar-lo ara?
47.
Updated software is available for this computer. Do you want to install it now?
2012-10-09
Hi ha actualitzacions de programari per a aquest ordinador. Voleu instal·lar-les ara?
48.
The computer also needs to restart to finish installing previous updates.
2014-01-25
Cal reiniciar l'ordinador per finalitzar la instal·lació de les actualitzacions.
50.
The upgrade needs a total of %s free space on disk '%s'. Please free at least an additional %s of disk space on '%s'. Empty your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo apt-get clean'.
2009-04-14
Calen %s d'espai lliure al disc «%s» per a poder-la realitzar. Hauríeu d'alliberar almenys %s d'espai de disc a «%s». Buideu la paperera i suprimiu els paquets temporals d'instal·lacions anteriors executant «sudo apt-get clean»
51.
Connecting...
2010-08-20
S'està connectant...
52.
You may not be able to check for updates or download new updates.
2010-09-06
Pot ser que no pugueu comprovar si hi ha actualitzacions o baixar-ne de noves.
56.
Cancel
2009-04-14
Cancel·la
58.
Updates
2012-03-09
Actualitzacions
59.
Building Updates List
2009-04-14
S'està creant la llista d'actualitzacions
60.
A normal upgrade can not be calculated, please run: sudo apt-get dist-upgrade This can be caused by: * A previous upgrade which didn't complete * Problems with some of the installed software * Unofficial software packages not provided by Ubuntu * Normal changes of a pre-release version of Ubuntu
2012-10-09
No es pot calcular una actualització normal. Executeu l'ordre: sudo apt-get dist-upgrade Això pot estar causar per: * Una actualització anterior que no es va completar * Problemes amb el programari instal·lat * Paquets de programari no oficials i no proporcionats per l'Ubuntu * Canvis normals en una versió de prellançament de l'Ubuntu
61.
Downloading changelog
2009-04-14
S'està descarregant el registre de canvis
64.
Changes for %s versions: Installed version: %s Available version: %s
2013-03-02
Canvis en les versions de l'aplicació %s: Versió instal·lada: %s Versió disponible: %s
65.
The changelog does not contain any relevant changes. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2009-04-14
El registre de canvis no conté cap canvi rellevant. Hauríeu d'utlitzar l'adreça http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog fins que els canvis estiguin disponibles, o bé tornar-ho a intentar més tard.
68.
%(size).0f kB
%(size).0f kB
2012-03-09
%(size).0f kB
%(size).0f kB
73.
Technical description
2012-09-13
Descripció tecnica
74.
Details of updates
2012-09-13
Detalls sobre les actualitzacions
75.
The computer will need to restart.
2014-01-25
Cal reiniciar l'ordinador.
78.
It’s safer to connect the computer to AC power before updating.
2011-01-19
És més segur connectar l'ordinador a la xarxa elèctrica abans de començar l'actualització.
82.
Directory that contains the data files
2009-10-11
El directori que conté els fitxers de dades
83.
Check if a new Ubuntu release is available
2009-10-11
Comprova si hi ha una versió nova de l'Ubuntu disponible
85.
Upgrade using the latest proposed version of the release upgrader
2009-06-27
Duu a terme l'actualització utilitzant la darrera versió proposada de l'actualitzador
86.
Do not focus on map when starting
2009-04-14
No estableixis el focus al mapa en iniciar
87.
Do not check for updates when starting
2011-02-22
No comprovis si hi ha actualitzacions en iniciar
88.
Test upgrade with a sandbox aufs overlay
2009-04-14
Comprova l'actualització amb una plantilla de proves aufs
89.
Show debug messages
2014-07-02
Mostra els missatges de depuració
90.
Show description of the package instead of the changelog
2012-03-09
Mostra la descripció del paquet en lloc del registre de canvis
91.
Show unsupported packages on this machine
2012-03-09
Mostra els paquets no oficials en aquest dispositiu
92.
Show supported packages on this machine
2012-03-09
Mostra els paquets oficials en aquest dispositiu
93.
Show all packages with their status
2012-03-09
Mostra tots els paquets i el seu estat
94.
Show all packages in a list
2012-03-09
Mostra una llista de tots els paquets
95.
Support status summary of '%s':
2012-03-09
Estat de manteniment de «%s»:
96.
You have %(num)s packages (%(percent).1f%%) supported until %(time)s
2012-03-09
Teniu %(num)s paquets (%(percent).1f%%) mantinguts fins %(time)s
97.
You have %(num)s packages (%(percent).1f%%) that can not/no-longer be downloaded
2012-03-09
Teniu %(num)s paquets (%(percent).1f%%) que ja no es poden baixar
98.
You have %(num)s packages (%(percent).1f%%) that are unsupported
2012-03-09
Teniu %(num)s paquets (%(percent).1f%%) que no estan mantinguts