Translations by Leon Miklosik

Leon Miklosik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

201214 of 214 results
345.
Make sure that your Bluetooth adapter is switched on. Click the Bluetooth icon in the <gui>menu bar</gui> and check that it's not <link xref="bluetooth-turn-on-off">disabled</link>.
2012-09-17
Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest włączone. Kliknij ikonę Bluetooth w <gui>menu bar</gui> i sprawdź, czy nie jest <link xref="bluetooth-turn-on-off">disabled</link>.
347.
Device Bluetooth connection switched off
2012-09-17
Połączenie urządzenia Bluetooth jest wyłączone
348.
Check that Bluetooth is turned on on the device you're trying to connect to. For example, if you're trying to connect to a phone, make sure that it's not in airplane mode.
2012-09-17
Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym próbujesz się połączyć. Na przykład, jeśli starasz się połączyć z telefonem, upewnij się, że nie jest w trybie samolotowym.
349.
No Bluetooth adapter in your computer
2012-09-27
Twój komputer nie posiada Bluetooth
350.
Many computers do not have Bluetooth adapters. You can buy an adapter if you want to use Bluetooth.
2012-09-27
Wiele komputerów nie ma Bluetooth. Trzeba kupić to urządzenie, jeśli chcesz korzystać z połączenia Bluetooth.
351.
Remove a device from the list of Bluetooth devices.
2012-09-27
Usuń urządzenie z listy urządzeń Bluetooth.
352.
Remove a connection between Bluetooth devices
2012-09-27
Usuwanie połączenia urządzeń Bluetooth
353.
If you don't want to be connected to a Bluetooth device anymore, you can remove the connection. This is useful if you no longer want to use a device like a mouse or headset, or if you no longer wish to transfer files to or from a device.
2012-09-27
Jeśli nigdy nie chcesz być podłączony do urządzenia Bluetooth, możesz usunąć to połączenie. Jest to przydatne, jeśli nie chcesz już korzystać z urządzenia jak mysz lub zestaw słuchawkowy, lub jeśli nie chcesz, aby przesyłać pliki do (lub z) urządzenia.
354.
Click the Bluetooth icon in the <gui>menu bar</gui> and select <gui>Bluetooth Settings</gui>.
2012-09-27
Kliknij ikonę Bluetooth w <gui>menu bar</gui> i wybierz <gui>Bluetooth Settings</gui>.
356.
Select the device you want to disconnect in the left pane, then click the <gui>-</gui> icon underneath the list.
2012-09-27
Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć w lewym okienku, a następnie kliknij ikonkę <gui>-</gui> poniżej listy.
357.
Click <gui>Remove</gui> in the confirmation window.
2012-09-27
Kliknij <gui>Remove</gui> w oknie zatwierdzania.
358.
You can <link xref="bluetooth-connect-device">reconnect a Bluetooth device</link> later if desired.
2012-09-27
Możesz <link xref="bluetooth-connect-device"> ponownie podłączyć urządzenie Bluetooth </link> jeśli tego zapragniesz.
359.
Share files to Bluetooth devices such as your phone.
2012-09-27
Przesyłanie plików do urządzeń Bluetooth, takich jak telefon.
1176.
Click the icon at the far right of the menu bar and select <gui>System Settings</gui>.
2012-08-19
Kliknij ikonę po prawej stronie paska menu i wybierz <gui>System Settings</gui>.