Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
271274 of 274 results
271.
Ready for OEM configuration
Type: text
Description
Đã sẵn sàng cho việc cấu hình OEM
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Cấu hình cài đặt OEM hoàn tất
Suggested by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-18
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
272.
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
Type: text
Description
Khi bạn khởi động vào hệ thống mới, bạn có thể đăng nhập vào với tư cách người dùng 'oem' với mật khẩu bạn chọn từ trước; người dùng này có quyền quản trị khi bạn dùng lệnh 'sudo'. Sau đó bạn có thể thay đổi hệ thống theo ý mình.
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-18
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
273.
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
Type: text
Description
Khi bạn đã cấu hình hệ thống xong, chạy 'oem-config-prepare'. Lệnh này sẽ khiến hệ thống xóa bỏ người dùng 'oem' tạm thời và ở lần khởi động tiếp theo, nó sẽ đặt nhiều câu hỏi về cấu hình cho người dùng cuối.
Translated by Nguyễn Anh on 2011-03-08
Reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-10
In upstream:
Khi bạn đã cấu hình hệ thống xong, chạy 'oem-config-prepare'. Lệnh này sẽ khiến hệ thống xóa bỏ người dùng 'oem' tạm thời và ở lần khởi động tiếp theo, nó sẽ hỏi nhiều câu hỏi về cấu hình cho người sử dụng đầu cuối.
Suggested by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-18
Located in ../oem-config-udeb.templates:3001
274.
Removing packages
Type: text
Description
Đang gỡ bỏ các gói
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-08
In upstream:
Gỡ bỏ gói
Suggested by Ha-Duong Nguyen on 2010-05-18
Located in ../oem-config.templates:2001
271274 of 274 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Evan, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Huynh Trong Nghia, Lê Hoàng Phương, Lê Quốc Tuấn, Lê Trường An, Nguyễn Anh, RadioActiveRice, Rockworld, Tan Loc, Thanh, Thoan Nguyễn, Tran Dinh Anh Tuan, Trung Ngô, Trần Đức Nam, Vu Do Quynh, datanhlg, dongha, huuchien86, zeratulbk.