Translations by SimpleLeon

SimpleLeon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 71 results
1.
Connecting...
2013-02-18
Туташуу...
10.
Try ${RELEASE}
2013-02-18
${RELEASE}'ну сынап көрүү
2013-02-18
${RELEASE}'ну карап көрүү
11.
Install ${RELEASE}
2013-02-18
${RELEASE}'ну орнотуу
16.
Keyboard layout
2013-02-21
Клавиатура раскладкасы
2013-02-20
Клавиатура жайылматүрү
2013-02-18
17.
Choose your keyboard layout:
2013-02-21
Клавиатура раскладкаңызды тандаңыз
2013-02-20
Клавиатура жайылматүрүңүздү тандаңыз
2013-02-18
19.
Detect Keyboard Layout
2013-02-21
Клавиатура раскладкасын аныктоо
2013-02-20
Клавиатура жайылмтүрүн аныктоо
20.
Detect Keyboard Layout...
2013-02-21
Клавиатура раскладкасын аныктоо...
2013-02-20
Клавиатура жайылматүрүн аныктоо...
24.
Your name:
2013-02-20
Атыңыз:
25.
Your name
2013-02-20
Атыңыз
28.
Pick a username:
2013-02-20
Колдонуучу атын киргизиңиз:
29.
Username
2013-02-20
Колдонуучу аты
33.
Skip
2013-02-20
Өткөрүү
34.
Choose a password:
2013-02-20
Сырсөздү көрсөтүңүз:
36.
Password
2013-02-20
Сырсөз
46.
Passwords do not match
2013-02-20
Сырсөздөрүңүз дал келген жок
47.
Short password
2013-02-20
Кыска сырсөз
48.
Weak password
2013-02-20
Начар сырсөз
49.
Fair password
2013-02-20
Жаман эмес сырсөз
52.
Log in automatically
2013-02-20
Системага автоматтык түрдө кирүү
53.
Require my password to log in
2013-02-20
Системага кирүү үчүн сырсөздү талап кылуу
54.
Encrypt my home folder
2013-02-20
Үй папкамды шифрлөө
55.
Installation type
2013-02-20
Орнотуу түрү
59.
_Install Now[ action ]
2013-02-20
_Азыр орнотуу
62.
Bootloader install failed
2013-02-20
Жүктөгүчтү орнотуу оңунан чыккан жок
65.
Continue without a bootloader.
2013-02-20
Жүктөгүчсүз улантуу.
72.
Restart Now
2013-02-20
Кайта жүктөө
73.
Shutdown Now
2013-02-20
Өчүрүү
86.
Device
2013-02-20
Түзмөк
91.
Used
2013-02-20
Колдонулганы
95.
Create partition
2013-02-20
Бөлүктү жаратуу
96.
Size:
2013-02-20
Өлчөм:
103.
Boot loader
2013-02-20
Жүктөгүч
107.
Connect
2013-02-20
Туташуу
108.
Stop
2013-02-20
Токтотуу
111.
Installing system
2013-02-20
Системаны орнотуу
113.
Copying files...
2013-02-20
Файлдарды көчүрүү...
115.
Installation Failed
2013-02-20
Орнотуу оңунан чыккан жок
125.
Configuring apt...
2013-02-20
apt'ни ырастоо...
126.
Configuring time zone...
2013-02-20
Саатык алкагын ырастоо...
127.
Configuring keyboard...
2013-02-20
Клавиатураны ырастоо...
128.
Creating user...
2013-02-20
Колдонуучуну жаратуу...
129.
Configuring hardware...
2013-02-20
Жабдууларды ырастоо...
131.
Configuring network...
2013-02-20
Тармакты ырастоо...