Translations by Saltanat Osmonova

Saltanat Osmonova has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2011-05-20
<a href="release-notes">release notes</a> же <a href="update">update this installer</a> окуп көргүңуз келээр.
13.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2011-05-20
<a href="release-notes"> жаңы чыгарууларын </a> окугуңуз келээр.
14.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2011-05-20
<a href="update"> - ти жаңырткыңыз келээр.
15.
Where are you?
2011-05-20
Кайдасыз?
25.
Your name
2011-05-20
Сиздин атыңыз
28.
Pick a username:
2011-05-20
Колдонуучу атыңызды тандаңыз:
29.
Username
2011-05-20
Колдонуучу ат
34.
Choose a password:
2011-05-20
Сыр сөзүңүздү тандаңыз:
37.
Confirm password
2011-05-20
Сырсөздү ырастаңыз
38.
Confirm your password:
2011-05-20
Сырсөздү ырастаңыз:
39.
Your computer's name:
2011-05-20
Компьютериңиздин аты:
40.
The name it uses when it talks to other computers.
2011-05-20
Башка компьютерлер менен сүйлөшкөндөгү аты.
50.
Good password
2011-05-20
Жакшы сырсөз
51.
Strong password
2011-05-20
Күчтүү сырсөз
52.
Log in automatically
2011-05-20
Автоматикалуу кирүү
53.
Require my password to log in
2011-05-20
Кирүү үчүн менин сырсөзүмдү талап кыл
54.
Encrypt my home folder
2011-05-20
Менин папкамды бекитип кой
56.
Files (${SIZE})
2011-05-20
Файлдар (${SIZE})
59.
_Install Now[ action ]
2011-05-20
_Азыр орнот[ action ]
60.
Quit the installation?
2011-05-20
Орнотууну бүтүрсүнбү?
67.
Cancel the installation.
2011-05-20
Орнотууну жокко чыгар.
70.
Installation Complete
2011-05-20
Орнотуу бүттү
71.
Continue Testing
2011-05-20
Текшерүүнү улант
72.
Restart Now
2011-05-20
Ишти азыр кайрадан башта
73.
Shutdown Now
2011-05-20
Азыр жап
74.
Installer crashed
2011-05-20
Орноткуч бузулду
82.
Change...
2011-05-20
Өзгөрт...
85.
Recalculating partitions...
2011-05-20
Бөлүнүштөрдү кайрадан санап чыгуу...
87.
Type
2011-05-20
Түр
91.
Used
2011-05-20
Колдонууда
93.
free space
2011-05-20
бош орун
94.
unknown
2011-05-20
белгисиз
95.
Create partition
2011-05-20
Бөлүм түзүү
99.
Primary
2011-05-20
Алгачкы
100.
Logical
2011-05-20
Логикалык
101.
Edit partition
2011-05-20
Бөлүмдү кайта өзгөртүү
102.
Edit a partition
2011-05-20
Бөлүмдү кайта өзгөртүү
103.
Boot loader
2011-05-20
Түп жүктөгүч
104.
Installation has finished. You can continue testing ${RELEASE} now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved.
2011-05-20
Орнотуу аягына жетти. ${RELEASE} текшерип улантсаңыз болот, бирок комьпютерди өчуруп күйгүзмөйнчө өзгөртүүлөр ишке ашпайт.