Translations by chinara

chinara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 208 results
4.
Restart to Continue
2011-06-07
Улантуу үчүн кайра жүктөңүз
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2011-06-07
Орнотуу(OEM режими, жабдуу чыгаруучулар үчүн гана)
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2011-06-07
"Сиз өндүрүшчүнүн режиминде орнотуп атасыз. Системанын бул комплектисиге угникалдуу ат кийириңиз. Бул ат орнотулган системада сакталып жана каталарды иштетүүдө колдонулат. "
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2011-06-07
Сиз ${RELEASE} ди ${MEDIUM}дан түз алып, компьютерди өзгөртпөй аракет кылып көрсөңүз болот.
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2011-06-07
Же, эгер даяр болсоңуз,${RELEASE} ди иштетүү системасынын жанына (же анын ордуна) орнотсоңуз болот. Бул көп убакытты талап кылбайт.
10.
Try ${RELEASE}
2011-06-07
${RELEASE} ди көрүңүз.
11.
Install ${RELEASE}
2011-06-07
${RELEASE} ди орнотуңуз
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2011-06-07
Сиз <a href="release-notes">чыгарылышка эскертүү</a> же <a href="update">орноткучту жаңылоо</a> ти окугуңуз келет.
13.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2011-06-07
Сиз <a href="release-notes">чыгарылышка эскертүү</a> ти окугуңуз келет.
14.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2011-06-07
Сиз <a href="release-notes">орноткучту жаңылоо</a> ти окугуңуз келет.
16.
Keyboard layout
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосу
17.
Choose your keyboard layout:
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосун тандаңыз:
18.
Type here to test your keyboard
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосун тестирлөө үчүн бул жерге арип териңиз.
19.
Detect Keyboard Layout
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосун табуу
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосу табуу
20.
Detect Keyboard Layout...
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосун табуу...
2011-06-07
Ариптактанын калыптоосу табуу...
21.
Please press one of the following keys:
2011-06-07
Төмөнкү баскычтардын бирөөсүн басыңыз:
22.
Is the following key present on your keyboard?
2011-06-07
Төмөнкү баскычтар сиздин ариптактада барбы?
24.
Your name:
2011-06-07
Сиздин ысым:
25.
Your name
2011-06-07
Сиздин ысым
28.
Pick a username:
2011-06-07
Колдонуучунун атын бериңиз:
29.
Username
2011-06-07
Колдонуучун аты
33.
Skip
2011-06-07
Аттап өтүү
34.
Choose a password:
2011-06-07
Сыр сөздү көрсөтүңүз:
36.
Password
2011-06-07
Сыр сөз
37.
Confirm password
2011-06-07
Сыр сөздү ырастаңыз
38.
Confirm your password:
2011-06-07
Өзүңүздүн сыр сөзүңүздү ырастаңыз
39.
Your computer's name:
2011-06-07
Сиздин компьютердин аты:
40.
The name it uses when it talks to other computers.
2011-06-07
Башка компьютерлер менен байланышуудагы колдонулуучу ат.
45.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2011-06-07
Сиз ыкка келтирүү режиминде жүргүзүп атасыз.
46.
Passwords do not match
2011-06-07
Сыр сөздөр бири - бирине дал келбейт
47.
Short password
2011-06-07
Кыска сыр сөз
48.
Weak password
2011-06-07
Бекем эмес сыр сөз
49.
Fair password
2011-06-07
Жаман эмес сыр сөз
50.
Good password
2011-06-07
Жакшы сыр сөз
51.
Strong password
2011-06-07
Бекем сыр сөз
52.
Log in automatically
2011-06-07
Автоматтык түрдө кирүү
53.
Require my password to log in
2011-06-07
Кирүү үчүн менин сыр сөзүм талап кылынат
54.
Encrypt my home folder
2011-06-07
Өздүк папкамды шифрлөө
56.
Files (${SIZE})
2011-06-07
(${SIZE}) файлдары
58.
Prepare partitions
2011-06-07
Бөлүктөрдү даярдоо
59.
_Install Now[ action ]
2011-06-07
Азыр орнотуу[ аракет ]
60.
Quit the installation?
2011-06-07
Орнотууну токтотуу керекпи?
61.
Do you really want to quit the installation now?
2011-06-07
Орнотууну азыр чындап токтотууну каалайсызбы?
62.
Bootloader install failed
2011-06-07
Жүктөгүчтү орнотуу ишке ашпады
63.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2011-06-07
Кечириңиз, ката пайда болду жана көрсөтүлгөн жерге жүктөгүчту орнотуу мүмкүн эмес.
64.
Choose a different device to install the bootloader on:
2011-06-07
Жүктөгүчтү орнотуу үчүн башка түзүлуштү көрсөтүңүз:
65.
Continue without a bootloader.
2011-06-07
Жүктөгүчсүз улантасызбы?
66.
You will need to manually install a bootloader in order to start ${RELEASE}.
2011-06-07
${RELEASE} ди жүргүзүү үчүн жүктөгүчтү кол менен орнотууңуз керек.