Translations by Akerbeltz

Akerbeltz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 238 results
1.
Connecting...
2013-07-02
A' ceangal...
2.
Connection failed.
2013-10-19
Dh'fhàillig an ceangal
3.
Connected.
2013-10-19
Ceangailte.
4.
Restart to Continue
2013-05-14
Ath-thòisich gus leantainn air adhart
5.
Install
2013-05-14
Stàlaich
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2013-05-14
Stàlaich (modh OEM, airson luchd-saothrachaidh a-mhàin)
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2013-05-14
Tha thu 'ga stàladh ann am modh luchd-saothrachaidh an t-siostaim. Cuir a-steach ainm àraid airson a' bhuidhinn shiostaman seo. Thèid an t-ainm seo a shàbhaladh air an t-siostam stàlaichte agus gabhaidh a chleachdadh ann an aithrisean buga.
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2013-05-14
'S urrainn dhut ${RELEASE} fheuchainn gun atharrachadh sam bith a chur air a' choimpiutair agad, dìreach on ${MEDIUM} seo.
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2013-05-14
No ma tha thu deiseil, 's urrainn dhut ${RELEASE} a stàladh ri thaobh (no an àite) an t-siostaim-obrachaidh làithrich agad. Cha doir seo fada.
11.
Install ${RELEASE}
2013-05-14
Stàlaich ${RELEASE}
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2013-05-14
Dh'fhaoidte gum b' fheairrde dhut na <a href="release-notes">nòtaichean sgaoilidh</a> a leughadh no <a href="update">an stàlaichear seo ùrachadh</a>.
13.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2013-05-14
Dh'fhaoidte gum b' fheairrde dhut na <a href="release-notes">nòtaichean sgaoilidh</a> a leughadh.
14.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2013-05-14
Dh'fhaoidte gum b' fheairrde dhut <a href="update">an stàlaichear seo ùrachadh</a>.
15.
Where are you?
2013-05-14
Càit a bheil thu?
16.
Keyboard layout
2013-05-14
Co-dhealbhachd a' mheur-chlàir
17.
Choose your keyboard layout:
2013-05-14
Tagh co-dhealbhachd a' mheur-chlàir agad:
18.
Type here to test your keyboard
2013-05-14
Sgrìobh rudeigin an-seo gus am meur-chlàr agad a chur fo dheuchainn
19.
Detect Keyboard Layout
2013-05-14
Mothaich do cho-dhealbhachd a' mheur-chlàir
20.
Detect Keyboard Layout...
2013-05-14
Mothaich do cho-dhealbhachd a' mheur-chlàir...
21.
Please press one of the following keys:
2013-05-14
Brùth aon dhe na h-iuchraichean a leanas:
22.
Is the following key present on your keyboard?
2013-05-14
A bheil an iuchair a leanas air a' mheur-chlàr agad?
24.
Your name:
2013-05-14
D' ainm:
25.
Your name
2013-05-14
D' ainm
26.
At least 8 characters password
2013-10-19
Facal-faire a tha co-dhiù 8 caractaran a dh'fhaid
27.
Retype password
2013-10-19
Cuir am facal-faire a-steach a-rithist
29.
Username
2013-05-14
Ainm-cleachdaiche
30.
&lt;small&gt;If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.&lt;/small&gt;
2013-07-05
&lt;small&gt;Ma chleachdas barrachd air aon duine an coimpiutair seo, 's urrainn dhut iomadh cunntas a shuidheachadh an dèidh an stàlaidh.&lt;/small&gt;
31.
Must start with a lower-case letter.
2013-07-05
Feumaidh e tòiseachadh le litir bheag.
32.
May only contain lower-case letters, digits, hyphens, and underscores.
2013-07-05
Chan fhaod a bhith ann ach litrichean beaga, àireamhan, tàthanan agus fo-loidhnichean.
33.
Skip
2013-05-15
Gearr leum seachad air
34.
Choose a password:
2013-07-05
Tagh facal-faire:
35.
&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors.&lt;/small&gt;
2013-07-05
&lt;small&gt;Cuir a-steach an aon fhacal-faire dà thuras, ach an gabh a sgrùdadh airson mearachdan litreachaidh.&lt;/small&gt;
36.
Password
2013-05-14
Facal-faire
37.
Confirm password
2013-05-14
Dearbh am facal-faire
38.
Confirm your password:
2013-05-14
Dearbh am facal-faire agad:
40.
The name it uses when it talks to other computers.
2013-05-14
An t-ainm a chleachdas e nuair a bhruidhneas e ri coimpiutairean eile.
41.
Must be between 1 and 63 characters long.
2013-07-05
Feumaidh e a bhith eadar 1 agus 63 caractar a dh'fhaid.
42.
May only contain letters, digits, hyphens, and dots.
2013-07-05
Chan fhaod a bhith ann ach litrichean, àireamhan, tàthanan is dotagan.
43.
May not start or end with a hyphen.
2013-07-05
Chan fhaod e tòiseachadh no crìochnachadh le tàthan.
44.
May not start or end with a dot, or contain the sequence "..".
2013-07-05
Chan fhaod e tòiseachadh no crìochnachadh le dotag is chan fhaod an sreath ".." a bhith 'na bhroinn.
45.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2013-05-14
Tha an coimpiutair agad a' ruith sa mhodh dì-bhugachaidh. Na cleachd facal-faire luachmhor!
46.
Passwords do not match
2013-05-14
Chan eil an dà fhacal-faire co-ionnann
49.
Fair password
2013-05-14
Facal-faire meadhanach
52.
Log in automatically
2013-05-14
Clàraich a-steach gu fèin-obrachail
53.
Require my password to log in
2013-05-14
Iarr am facal-faire agam airson clàradh a-steach
54.
Encrypt my home folder
2013-05-14
Crioptaich am pasgan dachaigh agam
55.
Installation type
2013-05-14
Seòrsa an stàlaidh
57.
Where would you like to install Kubuntu?
2013-07-05
Càit an stàlaich sinn Kubuntu dhut?
58.
Prepare partitions
2013-05-14
Ullaich na pàirteachaidhean
59.
_Install Now[ action ]
2013-05-14
_Stàlaich an-dràsta[ action ]