Translations by alasdair caimbeul

alasdair caimbeul has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 298 results
1.
Connecting...
2011-12-14
A' Ceangal..
4.
Restart to Continue
2011-06-20
Ath-tòisich gu lean air adhart
5.
Install
2011-06-20
2011-06-19
Stàladh
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2011-06-27
Stàladh (Modh OEM, son saothraichean a-mhàin)
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2011-06-30
Tha thu stàladh ann a modh saothraiche a siostam. Cuir sibh a-steach ainm àraid airson na dòrlach de siostaman seo. Thig an h-ainm seo a shàbhaladh air an t-siostam agus gabh e cleachdadh mar còbhair le aithrisean buga.
2011-06-27
Tha thu stàladh ann a modh saothraiche a siostam. Cuir sibh a-steach ainm àraid airson na dòrlach de siostaman seo. Thig an h-ainm seo a' shàbhaladh air an t-siostam agus gabh e cleachdadh mar còbhair le aithrisean buga.
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2011-06-30
Faodadh tu feuchainn ${RELEASE} gun atharrachadh a' choimpiutair agad, dìreach bhon seo ${MEDIUM}.
2011-06-28
Faodadh tu feuchainn ${RELEASE} gun atharrachadh a coimpiutair agad, dìreach bhon seo ${MEDIUM}.
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2011-06-28
No ma tha thu deiseil, faodaidh tu stàladh${RELEASE} ri taobh (no an àite) do siostam làithreach obrachail. Cha gabh seo ro fhada.
10.
Try ${RELEASE}
2011-06-25
Feuch ${RELEASE}
11.
Install ${RELEASE}
2011-06-25
Stàladh ${RELEASE}
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2011-06-28
Dh'fhaodadh tu leughaibh na <a href="release-notes">nòtaichean sgaoilidh</a> no <a href="update">ùrachd a stàlaichear seo</a>.
13.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2011-06-28
Dh'fhaodadh tu leughaibh na <a href="release-notes">nòtaichean sgaoilidh</a>.
14.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2011-06-28
Dh'fhaodadh tu leughaibh na <a href="release-notes">nòtaichean sgaoilidh</a>.
15.
Where are you?
2011-06-19
Càite a bheil thu?
16.
Keyboard layout
2011-06-19
Co dlealbhadh Meur-chlàr
17.
Choose your keyboard layout:
2011-06-19
Tagh do Co dlealbhadh Meur-chlàr:
18.
Type here to test your keyboard
2011-06-28
Taipdh an seo son dearbhadh do meur-chlàr
19.
Detect Keyboard Layout
2011-06-28
Lorg Co-dealbhachd Meur-chlàr
20.
Detect Keyboard Layout...
2011-06-28
Lorg Co-dealbhachd Meur-chlàr...
21.
Please press one of the following keys:
2011-06-28
Brùth sibh aon den putanan leantainneach:
22.
Is the following key present on your keyboard?
2011-06-28
Bheil a putan a' lenas an lathair air do meur-chlàr?
23.
Who are you?
2011-06-19
Cò thu?
24.
Your name:
2011-06-19
An t-ainm agad:
25.
Your name
2011-06-19
An t-ainm agad
28.
Pick a username:
2011-06-28
Tagh ainm-cleachdaiche:
29.
Username
2011-06-19
Ainm neach-cleachdaidh
30.
&lt;small&gt;If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.&lt;/small&gt;
2012-10-09
&lt;small&gt;Ma tha barrachd air aon duine cleachdadh a' choimpiutair seo, faodaidh tu stèidheachadh ioma chunntasan as dèidh an stàlachadh.&lt;/small&gt;
31.
Must start with a lower-case letter.
2012-02-23
Feumadh tòiseachadh le litir cèis-ìslich.
32.
May only contain lower-case letters, digits, hyphens, and underscores.
2012-02-23
Faodaidh glèidheadh a-mhàin litrichean cèis-ìslich, figearan, tàthanan, agus fo-sgrioban.
2012-02-23
Faodaidh glèidheadh litrichean cèis-ìslich a-mhàin, figearan, tàthanan, agus fo-sgrioban.
33.
Skip
2011-06-19
Sgiobaig
34.
Choose a password:
2011-06-19
Tagh facal-faire
35.
&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors.&lt;/small&gt;
2012-10-09
&lt;small&gt;Cuir a-steach an aon facal-faire dà thuras, gus a sgrùdadh airson mearachdan clò-sgrìobhaidh.&lt;/small&gt;
36.
Password
2011-06-19
Facal-Faire
37.
Confirm password
2011-06-19
Dearbh facal-faire
38.
Confirm your password:
2011-06-30
Dearbh d'fhacal-faire:
2011-06-19
Dearbh do facal-faire
39.
Your computer's name:
2011-06-30
Ainm a' choimpiutair agad:
2011-06-19
Ainm coimpiutair agad:
40.
The name it uses when it talks to other computers.
2011-06-28
An t-ainm tha e cleachdadh nuair tha e còmhradh le coimpiutairean eile.
41.
Must be between 1 and 63 characters long.
2012-02-23
Feumaidh bhith eadar 1 agus 63 caractaran air fad.
42.
May only contain letters, digits, hyphens, and dots.
2012-02-23
Faodaidh glèidheadh a-mhàin litrichean, figearan, tàthanan, agus dotagan.
43.
May not start or end with a hyphen.
2012-02-23
Chan fhaod tòisich no crìochnaich le tàthan.
44.
May not start or end with a dot, or contain the sequence "..".
2012-02-23
Chan fhaod tòisich no crìochnaich le dotag, no glèidh an t-sreath-leanmhainn "..".
45.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2011-06-28
Tha thu a' ruithe ann a modh debùgadarachd . Na cleachd facal-faire luachmhor!
46.
Passwords do not match
2011-06-30
Chan eil na Facalan-faire co-ionnan
2011-06-28
Chan eil na Facal-faire co-ionnan
47.
Short password
2011-06-19
Facal-faire goirid