Translations by alasdair caimbeul

alasdair caimbeul has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
~
I'm installing #Ubuntu!
2012-03-16
Tha mi stàladh #Ubuntu!
~
Let’s talk Ubuntu
2012-02-24
Bruidhnidh sinn Ubuntu
1.
Access for everyone
2013-03-23
Cothrom airson gach neach
2.
At the heart of the Ubuntu philosophy is the belief that computing is for everyone. With advanced accessibility tools and options to change language, colour scheme and text size, Ubuntu makes computing easy – whoever and wherever you are.
2013-03-23
Aig cridhe feallsanachd Ubuntu tha an creideamh gu bheil coimpiutaireachd airson gach neach. Le innealan so-ruigsinneachd adhartach agus roghainnean cànanan, sgeama dath agus meud teacsa a thionndadh, tha Ubuntu dèanamh coimpiutaireachd furasta – ge bith cò thu no càite a bheil thu.
3.
Customization options
2012-02-24
Roghainnean gnàth dealbhadh
4.
Appearance
2011-09-08
Dreach
5.
Assistive technologies
2011-06-09
Teicneolas taiceil
6.
Language support
2011-06-09
Taic cànan
7.
Make the most of the web
2012-10-02
Dèan a' chuid as motha dhen lìn
8.
Ubuntu includes Firefox, the web browser used by millions of people around the world. And web applications you use frequently (like Facebook or Gmail, for example) can be pinned to your desktop for faster access, just like apps on your computer.
2012-10-02
Tha Ubuntu tiort a-steach Firefox, Am brabhsair lìn cleachdte le milleanan de dhaoine timcheall an t-saoghal, Agus faodaidh aplacaidean lìn a tha thu cleachdadh tric (mar Facebook no Gmail, mar eisimpleir)a bhith prìnichte ri d' bhàrr-deasc son cothrom nas luath fhaighinn, dìreach mar apps air do choimpiutair
9.
Included software
2011-06-09
Bathar-bòg a' gabhail a-steach
10.
Firefox web browser
2011-06-09
Brabhsair lìon Firefox
11.
Supported software
2011-06-09
Taiceadh bathar-bog
12.
Flash
2011-06-07
Flash
13.
Chromium
2011-06-07
Chromium
14.
Any questions?
2011-09-08
Ceistean sam bith?
15.
Check out <a href="http://askubuntu.com/">askubuntu.com</a> for answers to all your Ubuntu questions. There’s a good chance your question will have been answered already and, if not, you’ll find thousands of volunteers eager to help. For more support options, go to <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
2012-10-02
Rannsaich air <a href="http://askubuntu.com/">askubuntu.com</a> son freagairtean rid cheistean Ubuntu gu lèir. Tha cothrom math ann gu robh do cheistean fhreagairt mar thà , ma 's nach robh, lorgaidh tu na mìltean de shaor-thoileaich deiseil son do chuideachadh. Son barrachd roghainnean taic, rach air <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
16.
Take your music with you
2011-06-09
Thoir do ceòl leat
17.
Ubuntu comes with the amazing Rhythmbox music player. With advanced playback options, it's simple to queue up the perfect songs. And it works great with CDs and portable music players, so you can enjoy all your music wherever you go.
2013-03-23
Tha Ubuntu a' tighinn le a' chluicheadair ciùil mìorbhaileach Rhythmbox. Le roghainnean cluich air ais adhartach, tha e simplidh ciudha n' àirde an h-òrain ceart. Agus tha e ag obair glan le Meanbh-Clàr (cds) agus cluicheadair ciùil so-ghiùlainteachd, mar sin gheibh thu tlachd nad ceòl as bith càite an tèid thu.
18.
Rhythmbox Music Player
2012-02-24
Rhythmbox Music Player
19.
Everything you need for the office
2013-03-23
Gach nì a dh'fheumas tu airson an oifis
20.
LibreOffice is a free office suite packed with everything you need to create documents, spreadsheets and presentations. Compatible with Microsoft Office file formats, it gives you all the features you need, without the price tag.
2013-03-23
Tha LibreOffice ionad oifis saor an-asgaidh làn le gach nì a dh'fheumas tu a chruthachadh sgrìobhainn, cliath-dhuilleagan agus taisbeanan. Co-chòrdail le fòrmatan faidhle Microsoft Office, tha thabhairt dhut gach feartan a dh'fheumas tu, às aonais a' chosgais.
21.
LibreOffice Writer
2012-02-24
LibreOffice Writer
22.
LibreOffice Calc
2012-02-24
LibreOffice Calc
23.
LibreOffice Impress
2012-02-24
LibreOffice Impress
24.
Have fun with your photos
2011-06-09
Faigh spòrs le do dealbhan
25.
Shotwell is a handy photo manager that is ready for your gadgets. Connect a camera or a phone to transfer your photos, then it’s easy to share them and keep them safe. If you’re feeling creative, you can try lots of photo apps from the Ubuntu Software Center.
2011-09-15
Seadh manaidsear dealbh goireasach th'ann Shotwell deiseil airson do uidheaman. Ceangal camara no fòn son tar-aiseag do dhealbhan, nuairsinn tha e furasta co-roinneadh agus iad a ghlèidheadh gu sàbhailte. Ma tha thu faireachdainn cruthachail faodaidh tu feuchainn mòran prògraman dealbh bhon Ionad Bathar-bòg Ubuntu.
26.
Shotwell Photo Manager
2011-06-07
Shotwell Photo Manager
27.
GIMP Image Editor
2011-06-07
GIMP Image Editor
28.
Pitivi Video Editor
2011-06-09
Pitivi Video Editor
2011-06-07
Pitivi Video Edito
29.
Find even more software
2011-06-09
Lorg fiù's a bharrachd bathar-bòg
30.
Say goodbye to searching the web for new software. With Ubuntu Software Center, you can find and install new apps with ease. Just type in what you’re looking for, or explore categories such as Science, Education and Games, alongside helpful reviews from other users.
2012-10-02
Dìreach clò-sgrìobh a-steach dè tha thu a' sireadh, no rannsaich seòrsachan mar Saidheans, Foghlam agus Geamannan, ri thaobh ath-sgrùdaidhean cuideachail bho cleachdaichean eile.
32.
Fast and full of new features, the latest version of Ubuntu makes computing easier than ever. Here are just a few cool new things to look out for…
2012-10-02
Luath agus làn feartan, tha an tionndaidh nas ùr de Ubuntu a' dèanamh coimpiutaireachd nas fhurasta na bha a-riamh. Seo dìreach cuid rudan sgoinneil ùra a shealltainn a-mach air-shon...