Translations by Åsmund Steen Skjæveland

Åsmund Steen Skjæveland has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 717 results
~
_About Files
2012-05-08
_Om filer
~
The font _description used for the icons on the desktop.
2011-05-18
Spesifikasjon (skil_dring) av skrifttypen som vert brukt til ikona på skrivebordet.
~
--geometry cannot be used with more than one URI.
2011-05-18
--geometry kan ikkje brukast med meir enn ein URI.
~
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
2010-08-15
Du skal ha motteken ein kopi av GNU General Public License saman med Nautilus. Viss dette ikkje er tilfelle, kan du skriva til Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
~
There was an error displaying help.
2005-11-09
Ein feil oppstod under vising av hjelp.
~
Set as _Background
2005-11-09
Bruk til _bakgrunn
4.
Connect to Server
2005-11-09
Kopla til tenar
5.
Files
2011-05-18
Filer
6.
Access and organize files
2011-05-18
Aksesser og organiser filer
9.
Saved search
2006-03-14
Lagra søk
11.
Home Folder
2005-11-09
Heimemappe
13.
X
2009-07-01
X
14.
Y
2009-07-01
Y
15.
Text
2009-07-01
Tekst
16.
The text of the label.
2009-07-01
Teksten på merkelappen.
17.
Justification
2009-07-01
Justering
18.
The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that.
2009-07-01
Justeringa av tekstlinjene i merkelappen i høve til kvarandre. Dette påverkar IKKJE korleis merkelappen vert plassert på sin tilmålte plass. Sjå GtkMisc::xalign for dette.
19.
Line wrap
2009-07-01
Linjebryting
20.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
2009-07-01
Dersom satt, vil linjer som vert for lange brytast.
21.
Cursor Position
2011-05-18
Skrivemerkeplassering
2009-07-01
Markørplassering
22.
The current position of the insertion cursor in chars.
2011-05-18
Plasseringa til skrivemerket, i teikn.
2009-07-01
Plasseringa til innsetjingsmarkøren, i teikn.
23.
Selection Bound
2009-07-01
Merkegrense
24.
The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars.
2011-05-18
Avstanden frå den andre enden av merkinga til skrivemerket, i teikn.
2009-07-01
Avstanden frå den andre enden av merkinga til markøren, i teikn.
28.
Select All
2009-07-01
Vel alt
29.
Show more _details
2009-07-01
Vis fleire _detaljar
31.
You can stop this operation by clicking cancel.
2009-07-01
Du kan stoppa denne operasjonen ved å trykka avbryt.
32.
(invalid Unicode)
2009-07-01
(ugyldig Unicode)
33.
Home
2011-05-18
Heim
34.
The selection rectangle
2005-11-09
Utvalsrektangelet
35.
Cut the selected text to the clipboard
2005-11-09
Klipp ut merka tekst og legg på utklippstavla
36.
Copy the selected text to the clipboard
2011-05-18
Kopier merka tekst til utklippstavla
2005-11-09
Kopierer merka tekst til utklippstavla
37.
Paste the text stored on the clipboard
2005-11-09
Lim inn tekst lagra på utklippstavla
38.
Select _All
2005-11-09
Vel _alt
39.
Select all the text in a text field
2005-11-09
Merk all teksten i eit tekstfelt
40.
Move _Up
2005-11-09
Flytt _opp
41.
Move Dow_n
2005-11-09
Flytt _ned
42.
Use De_fault
2011-05-18
Bruk _forvald
2005-11-09
Bruk _standard
43.
Name
2005-11-09
Namn
44.
The name and icon of the file.
2005-11-09
Namnet og ikonet til fila.
45.
Size
2005-11-09
Storleik
46.
The size of the file.
2005-11-09
Storleiken på fila.
47.
Type
2005-11-09
Type
48.
The type of the file.
2005-11-09
Filtypen til fila.
50.
The date the file was modified.
2005-11-09
Datoen fila vart endra sist.
52.
The date the file was accessed.
2005-11-09
Datoen fila vart aksessert sist.