Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 721 results
~
--geometry cannot be used with more than one URI.
2013-03-11
«--geometry» no es pot utilitzar amb més d'un URI.
~
_About Files
2012-09-23
_Quant al Fitxers
~
Select Destination
2012-09-23
Seleccioneu la destinació
~
Restore each selected icons to its original size
2012-09-23
Retorna totes les icones seleccionades a la seva mida original
~
Copyright © %Id–%Id The Files authors
2012-09-23
Copyright © %Id–%Id Els autors del Fitxers
~
Files is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
2012-09-23
El Fitxers es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o ADEQUACIÓ PER A CAP FINALITAT DETERMINADA. Consulteu la Llicència Pública General de GNU per a més informació.
~
Could not parse arguments
2012-09-23
No s'han pogut analitzar els arguments
~
_Browse
2012-09-23
_Navega
~
Files is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
2012-09-23
El Fitxers és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General de GNU tal com ha estat publicada per la Free Software Foundation, ja sigui la versió 2 de la Llicència o bé (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.
~
--geometry cannot be used with more than one URI.
2011-05-18
--geometry no es pot utilitzar amb més d'un URI.
~
The font _description used for the icons on the desktop.
2011-05-18
La _descripció del tipus de lletra utilitzada per a les icones de l'escriptori.
~
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
2008-09-04
Amb el Nautilus heu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General de GNU; si no és així, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
3.
Run Software
2012-09-23
Executa programari
5.
Files
2011-05-18
Fitxers
6.
Access and organize files
2011-05-18
Organitzeu i accediu a fitxers
7.
folder;manager;explore;disk;filesystem;
2013-03-11
carpeta;gestor;explora;disc;sistema de fitxers;
11.
Home Folder
2008-02-26
Carpeta de l'usuari
12.
Open your personal folder
2008-02-26
Obriu la vostra carpeta personal
13.
X
2009-03-02
X
14.
Y
2009-03-02
Y
15.
Text
2009-03-02
Text
16.
The text of the label.
2009-03-02
El text de l'etiqueta.
17.
Justification
2009-03-02
Justificació
18.
The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that.
2011-05-18
L'alineació relativa entre les línies en el text de l'etiqueta. Aquest paràmetre no afecta l'alineació de l'etiqueta dins de la seva ubicació. Vegeu GtkMisc::xalign per modificar-la.
2010-03-08
L'alineament relativa de les línies en el text de l'etiqueta entre elles. Això no afecta l'alineament de l'etiqueta dins de la seva ubicació. Vegeu GtkMisc::xalign per a això.
2009-03-02
La posició de les línies en el text de l'etiqueta relatives entre elles. Això no afecta l'alineament de l'etiqueta dins de la seva ubicació. Vegeu GtkMisc::xalign per a això.
19.
Line wrap
2009-03-02
Ajustament de línies
20.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
2009-03-02
Si s'estableix, s'ajustaran les línies si el text es fa massa ample.
21.
Cursor Position
2009-03-02
Posició del cursor
22.
The current position of the insertion cursor in chars.
2009-03-02
La posició actual del cursor d'inserció en caràcters.
23.
Selection Bound
2009-03-02
Marges de la selecció
24.
The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars.
2009-03-02
La posició de l'extrem oposat de la selecció del cursor en caràcters.
28.
Select All
2009-03-02
Selecciona-ho tot
29.
Show more _details
2009-03-02
Mostra més _detalls
31.
You can stop this operation by clicking cancel.
2009-03-02
Podeu aturar aquesta operació fent clic a «Cancel·la».
32.
(invalid Unicode)
2010-03-08
(caràcter no vàlid)
2009-03-02
(Unicode invàlid)
33.
Home
2011-05-18
Carpeta de l'usuari
2009-07-17
Personal
42.
Use De_fault
2008-03-03
_Utilitza el valor predeterminat
49.
Modified
2012-09-23
Modificat
60.
The mime type of the file.
2010-03-08
El tipus MIME del fitxer.
62.
The location of the file.
2011-05-18
La ubicació del fitxer.
63.
Trashed On
2010-09-28
Mogut a la paperera el
64.
Date when file was moved to the Trash
2010-09-28
La data en la qual es va moure el fitxer a la paperera
65.
Original Location
2010-09-28
Ubicació original
66.
Original location of file before moved to the Trash
2010-09-28
Ubicació original del fitxer abans de moure'l a la paperera
67.
Relevance
2012-09-23
Rellevància
68.
Relevance rank for search
2012-09-23
Rang de rellevància per la cerca
70.
You cannot move the volume “%s” to the trash.
2012-09-23
No podeu moure el volum «%s» a la paperera.