Translations by Jordi Mas

Jordi Mas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
100.
Me
2017-04-29
Jo
379.
If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to delete files, or empty the Trash.
2015-12-15
Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus demanarà que es confirmi quan intenteu suprimir fitxers, o buidar la paperera.
446.
An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no limit is imposed on the number of displayed lines.
2017-04-29
Un enter que especifica com s'haurien de reemplaçar per punts suspensius les parts dels noms de fitxer excessivament llargs a l'escriptori. Si el número és superior a 0, el nom del fitxer no superarà el nombre de línies donat. Si el número és 0 o inferior, no s'imposarà cap límit en el nombre de línies mostrades.
777.
Executable files in this folder will appear in the Scripts menu.
2019-09-11
Els fitxers executables d'aquesta carpeta apareixeran al menú de scripts.
854.
Rena_me…
2017-04-29
_Canvia el nom...
959.
Drag and drop is only supported on local file systems.
2017-04-29
Arrossegar i deixar anar només es permet en els sistemes de fitxers locals.
970.
translator-credits
2015-12-15
Valentín Trilles <vtrilles@yahoo.es> Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> Jordi Mallach <jordi@sindominio.net> Joan Duran <jodufi@gmail.com> Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>
1040.
Unable to find the requested location. Please check the spelling or the network settings.
2015-12-15
No s'ha pogut trobar la ubicació sol·licitada. Comproveu l'ortografia o la configuració de xarxa.