Translations by zeratulbk

zeratulbk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
3.
No language information available
2009-04-13
Không có sẵn thông tin nào về ngôn ngữ
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-04-13
Hệ thống này hiện không có thông tin về các ngôn ngữ có sẵn nêu trên. Bạn có muốn kết nối với một mạng lưới cập nhật để có được chúng bây giờ không?
5.
_Update
2009-04-13
_Cập nhật
6.
Language
2009-04-13
Ngôn ngữ
7.
Installed
2009-04-13
Đã cài đặt
10.
%s, %s
2009-04-13
%s, %s
12.
Software database is broken
2009-04-13
Cơ sở dữ liệu phần mềm bị hỏng
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2009-04-13
Hiện không thể cài đặt hay gỡ bỏ bất kỳ phần mềm nào. Vui lòng dùng trình quản lý gói "Synaptic" hoặc chạy lệnh "sudo apt-get install -f" trong cửa sổ lệnh để sửa lỗi này trước tiên.
14.
Could not install the selected language support
2009-04-13
Không thể cài đặt các hỗ trợ của ngôn ngữ đã chọn
16.
Could not install the full language support
2009-04-13
Không thể cài đặt đầy đủ gói hỗ trợ ngôn ngữ
19.
The language support is not installed completely
2009-04-13
Hỗ trợ ngôn ngữ không được cài đặt hoàn toàn
21.
_Remind Me Later
2009-04-13
_Nhắc nhở lần sau
22.
_Install
2009-04-13
_Cài đặt
23.
Details
2009-04-13
Chi tiết
27.
Installed Languages
2009-04-13
Các ngôn ngữ đã cài đặt
29.
Cancel
2009-04-13
Huỷ bỏ
30.
Apply Changes
2009-04-13
Áp dụng các Thay đổi
36.
Install / Remove Languages...
2009-04-13
Cài đặt / Gỡ bỏ Ngôn ngữ